Create a Customized Prohlášení správce vkladu o splacení nepeněžitého vkladu na míru

This template was prepared by: Milan Trávníček, JUDr. Bc. Milan Trávníček, advokát a zapsaný mediátor

Instructions

  • Tento dokument je přílohou návrhu na zápis společnosti do obchodního rejstříku při založení společnosti.
  • Podpis musí být úředně ověřen.

Prohlášení správce nepeněžitého vkladu

Správce vkladu je
Add Comment
Cancel
Já,
, narozen
, trvale bytem
, jako určený správce vkladu společnosti
, založené
ze dne
ve formě notářského zápisu
,
, se sídlem
, pod číslem N 
, NZ 
, tímto ve smyslu § 24 zákona č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích)
Add Comment
Cancel
p r o h l a š u j i
Add Comment
Cancel
Předmětem nepeněžitého vkladu je
Add Comment
Cancel
že zakladatel společnosti _____
, nar. 
, bytem
splnil
svou vkladovou povinnost, a to vnesením tohoto předmětu nepeněžitého vkladu:
Add Comment
Cancel
Nemovitá věc je:
Add Comment
Cancel
pozemku
, druh pozemku
, o výměře
 m2, v k. ú. 
, obec
zapsaného v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro
, Katastrální pracoviště
, na LV č. 
. Součástí tohoto pozemku
budova s č. p.
, způsob využití
.
Add Comment
Cancel
Hodnota tohoto nepeněžitého vkladu byla stanovena znaleckým posudkem č. 
, který byl zpracován
, místem podnikání
vybraným ze seznamu znalců a tlumočníků a činí
+ slovy
.
Add Comment
Cancel
 
Add Comment
Cancel
 
Add Comment
Cancel
Add Comment
Cancel
Toto potvrzení je vyhotoveno za účelem jeho přiložení k návrhu na zápis společnosti do obchodního rejstříku.
Add Comment
Cancel
V
, dne
Add Comment
Cancel
_____________________________________
Podpis musí být úředně ověřen.

Add Comment
Cancel
_____
Add Comment
Cancel
(ověřený podpis)
Add Comment
Cancel
I would like my document reviewed by a solicitor’s office
Milan Trávníček | JUDr. Bc. Milan Trávníček, advokát a zapsaný mediátor
Show More Hide
I want to be notified of approaching deadlines (GRATIS!)
The system will automatically notify you as deadlines in the agreement approach

Download This Document as a Word Document or a PDF.

This Document costs 199 Kč (238,80 Kč with VAT)

Your Document is Generating, Please Wait.