Create a Customized Čestné prohlášení statutárního orgánu

This template was prepared by: Lukáš Hojdn, AK UP legal s.r.o., recepce

Instructions

  • Použijte v případě, že zapisujete jednatele, člena představenstva atd. do obchodního rejstříku.
  • Pokud potřebujete písemné čestné prohlášení konkrétní osoby o jiné jakékoliv skutečnosti, použijte toto.

Čestné prohlášení statutárního orgánu

Já, níže podepsaný/á
, datum narození
, bytem
, tímto čestně prohlašuji, že:
Add Comment
Cancel
mám plnou svéprávnost (způsobilost k právním úkonům);
Add Comment
Cancel
splňuji podmínky provozování živnosti podle ustanovení § 6 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů;
Add Comment
Cancel
nenastala u mne skutečnost, jež je překážkou provozování živnosti podle ustanovení § 8 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů;
Add Comment
Cancel
splňuji podmínky podle ustanovení § 46 zák. č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních korporacích, ve znění pozdějších předpisů;
Add Comment
Cancel
a dále prohlašuji, že ohledně mého majetku nebo majetku obchodní korporace, v níž působím nebo jsem působil v posledních 3 letech jako člen orgánu, nebylo vedeno insolvenční řízení nebo řízení podle § 63 až 65 zákona o obchodních korporacích a neexistuje u mě jiná překážka výkonu funkce
.
Add Comment
Cancel
Prohlašuji, že souhlasím se svým ustanovením do funkce jednatele společnosti
se sídlem
, IČO:
a souhlasím se zápisem této skutečnosti do obchodního rejstříku.
Add Comment
Cancel
V
dne
Add Comment
Cancel
__________________________
Add Comment
Cancel
_____
Add Comment
Cancel
I would like my document reviewed by a solicitor’s office
Lukáš Hojdn | AK UP legal s.r.o., recepce
Show More Hide
I want to be notified of approaching deadlines (GRATIS!)
The system will automatically notify you as deadlines in the agreement approach

Download This Document as a Word Document or a PDF.

This Document costs 199 Kč (238,80 Kč with VAT)

Your Document is Generating, Please Wait.