Create a Customized trestní oznámení pro neplacení výživného na míru

This template was prepared by: Milan Trávníček, JUDr. Bc. Milan Trávníček, advokát a zapsaný mediátor

Instructions

Tento vzor se vztahuje na situace, kdy osoba povinná k výživě neplní svou vyživovací povinnost k nezletilému dítěti.

Právní úprava je obsažena v ustanovení § 196 a následující trestního zákoníku.

K naplnění skutkové podstaty je třeba, aby povinná osoba neplnila vyživovací povinnost po dobu delší než čtyři měsíce. 

 

Pokud by bylo potřeba upravit výši výživného, můžete použít tento vzor:

https://www.legito.cz/navrh-na-snizeni-zvyseni-vyzivneho

 

 

Návrh podává
Add Comment
Cancel
Add Comment
Cancel
Add Comment
Cancel
Add Comment
Cancel
V
, dne
Add Comment
Cancel
Dítě je v péči (děti jsou v péči)
Add Comment
Cancel
Nezletilý:
Add Comment
Cancel
Add Comment
Cancel
Pohlaví
, datum narození
, bytem
;
Add Comment
Cancel
Matka / Oznamovatelka
Add Comment
Cancel
, nar.
Add Comment
Cancel
bytem
Add Comment
Cancel
(dále jako „Matka“)
Add Comment
Cancel
Otec
Add Comment
Cancel
, nar.
Add Comment
Cancel
bytem
Add Comment
Cancel
(dále jako „Otec“)
Add Comment
Cancel
Věc: Oznámení o skutečnostech nasvědčujících tomu, že byl spáchán trestný čin zanedbání povinné výživy
Add Comment
Cancel
_________________________________________________________________
Add Comment
Cancel
Přílohy:
Add Comment
Cancel
Kopie soudního rozhodnutí o stanovení výživného.
Add Comment
Cancel
I.
Úprava výživného
Add Comment
Cancel
Proběhlo odvolací řízení?
Rozsudkem
ze dne
, č. j. 
, bylo rozhodnuto, že nezletilý byl svěřen do výlučné péče matky. Rozsudek nabyl právní moci dne
.
Add Comment
Cancel
Otci bylo uloženo přispívat na výživu nezletilého částkou ve výši
+ slovy
měsíčně.
Add Comment
Cancel
Bylo stanoveno dlužné výživné k doplacení?
Add Comment
Cancel
Označené rozhodnutí je připojeno k tomuto návrhu.
Add Comment
Cancel
II.
Dluh na výživném
Add Comment
Cancel
Podle § 196 trestního zákoníku ten, kdo neplní, byť i z nedbalosti, svou zákonnou povinnost vyživovat nebo zaopatřovat jiného po dobu delší než čtyři měsíce, bude potrestán odnětím svobody až na jeden rok. Kdo se úmyslně vyhýbá plnění své zákonné povinnosti vyživovat nebo zaopatřovat jiného po dobu delší než čtyři měsíce, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta. Odnětím svobody na šest měsíců až tři léta bude pachatel potrestán, vydá-li činem uvedeným v odstavci 1 nebo 2 oprávněnou osobu nebezpečí nouze.
Add Comment
Cancel
Otec řádně neplní svou vyživovací povinnost na nezletilého, kterým je _____, protože je v prodlení se zaplacením těchto plateb výživného:
Add Comment
Cancel
-
za měsíc
roku
otec neuhradil
+ slovy
.
Add Comment
Cancel
-
za měsíc
roku
otec neuhradil
+ slovy
.
Add Comment
Cancel
-
za měsíc
roku
otec neuhradil
+ slovy
.
Add Comment
Cancel
-
za měsíc
roku
otec neuhradil
+ slovy
.
Add Comment
Cancel
Add Comment
Cancel
Je povinná osoba zaměstnána?
Add Comment
Cancel
Otec je zaměstnán u zaměstnavatele
.
Add Comment
Cancel
Vydala osoba povinná vyživovanou osobu v nebezpečí nouze?
Add Comment
Cancel
Matka chce navíc uvést, že pokud jde o poměry nezletilého, tak _____ má tyto potřeby a životní náklady, které je
naplňovat bez řádného plnění vyživovací povinnosti otcem:
Add Comment
Cancel
-
nezletilý začal od
chodit
.
Add Comment
Cancel
-
zdravotní stav nezletilého
, zdravotní stav je
. Měsíční náklady na zabezpečení léků či zdravotních potřeb činí
+ slovy
.
Add Comment
Cancel
-
změnil se okruh zájmových kroužků, kdy v současné době nezletilý navštěvuje tyto zájmové aktivity:
. Měsíční náklady na tyto zájmové aktivity činí
+ slovy
.
Add Comment
Cancel
Add Comment
Cancel
III.
Návrh
Add Comment
Cancel
Matka se proto obrací tímto na orgán činný v trestním řízení s tímto oznámením, protože otec neplní svoji zákonnou vyživovací povinnost po dobu delší než 4 měsíce. Je proto na místě závěr, že se dopouští trestného činu zanedbání povinné výživy.
Add Comment
Cancel
Matka žádá, aby byla informována o výsledku prověřování tohoto trestního oznámení a o všech přijatých opatřeních.
Add Comment
Cancel
________________________
Add Comment
Cancel
_____
Add Comment
Cancel
I would like my document reviewed by a solicitor’s office
Milan Trávníček | JUDr. Bc. Milan Trávníček, advokát a zapsaný mediátor
Show More Hide
I want to be notified of approaching deadlines (GRATIS!)
The system will automatically notify you as deadlines in the agreement approach

Download This Document as a Word Document or a PDF.

This Document costs 199 Kč (238,80 Kč with VAT)

Your Document is Generating, Please Wait.