Create a Customized návrh na úpravu styku nezletilého dítěte s prarodiči na míru

This template was prepared by: Milan Trávníček, JUDr. Bc. Milan Trávníček, advokát a zapsaný mediátor

Instructions

Podle § 927 občanského zákoníku platí, že právo stýkat se s dítětem mají osoby příbuzné s dítětem, ať blízce či vzdáleně, jakož i osoby dítěti společensky blízké, pokud k nim dítě má citový vztah, který není jen přechodný, a pokud je zřejmé, že by nedostatek styku s těmito osobami pro dítě znamenal újmu. Také dítě má právo se stýkat s těmito osobami, pokud tyto osoby se stykem souhlasí.

K úspěšnosti návrhu tedy musejí být splněny tři podmínky:

1. příbuznost navrhovatele s dítětem (případně společenská blízkost, ale tento návrh je formulován na prarodiče a nikoliv na tyto případy)

2. existence citového vztahu ze strany dítěte k prarodičům, který není jen přechodný - je důležitý vztah dítěte k prarodičům, nikoliv naopak. Samozřejmě můžete uvést, že k dítěti máte dobrý vztah, ale důležitým k úspěšnosti návrhu je kladný vztah dítěte k Vám. 

3. musí být zřejmé, že by nedostatek styku s prarodiči znamenal pro dítě újmu

 

Uvedená šablona poskytuje návod, jak formulovat návrh. Návrh je třeba ovšem odůvodnit individuálními okolnostmi každého jednotlivého případu. Odůvodněte návrh co nejpodrobněji, pokud máte nějaké důkazy na prokázání svých tvrzení, označte je a připojte je k návrhu. 

Související rozhodnutí například usnesení Ústavního soudu ze dne 18. 9. 2018, č. j. II. ÚS 2831/18-1, usnesení Ústavního soudu ze dne 5. 9. 2017, č. j. III. ÚS 187/17-1 a další. Prostudujte si, jakým způsobem soudy na podobné návrhy nazírají, ať máte co nejvíce šancí se svým návrhem uspět. 

Add Comment
Cancel
Add Comment
Cancel
Add Comment
Cancel
V
, dne
Add Comment
Cancel
Ve vztahu mezi rodiči a dětmi, bylo rozhodnuto o svěření dítěte do péče?
Tato otázka míří k tomu, zda je o péči dítěte nějak rozhodnuto - zda je například svěřeno do péči matky, otce nebo do střídavé péče rodičů.

Pokud takto rozhodnuto nebylo, předpokládá se, že dítě žije s oběma rodiči. Proto budou ve vzoru vyplněni jako účastníci oba rodiče. 

Add Comment
Cancel
Nezletilý:
Add Comment
Cancel
Add Comment
Cancel
Pohlaví
, datum narození
, bytem
Add Comment
Cancel
Rodiče
Add Comment
Cancel
, nar.
Add Comment
Cancel
bytem
Add Comment
Cancel
a
Add Comment
Cancel
, nar.
Add Comment
Cancel
bytem
Add Comment
Cancel
Prarodiče
Add Comment
Cancel
, nar.
Add Comment
Cancel
bytem
Add Comment
Cancel
a
Add Comment
Cancel
Add Comment
Cancel
, nar.
Add Comment
Cancel
bytem
Add Comment
Cancel
Věc: Návrh prarodičů na úpravu styku s nezletilým
Add Comment
Cancel
_________________________________________________________________
Add Comment
Cancel
Add Comment
Cancel
I.
Odůvodnění návrhu
Add Comment
Cancel
Navrhovatelé jsou prarodiče nezletilého označeného v záhlaví tohoto podání. Nezletilý se narodil
navrhovatelů.
Add Comment
Cancel
Podle § 927 občanského zákoníku platí, že právo stýkat se s dítětem mají (1) osoby příbuzné s dítětem, ať blízce či vzdáleně, jakož i osoby dítěti společensky blízké, pokud (2) k nim dítě má citový vztah, který není jen přechodný, a pokud (3) je zřejmé, že by nedostatek styku s těmito osobami pro dítě znamenal újmu. Také dítě má právo se stýkat s těmito osobami, pokud tyto osoby se stykem souhlasí.
Add Comment
Cancel
Nezletilý má k navrhovatelům velmi blízký citový vztah, který není jen přechodný, ale trvá od narození dosud, což vyplývá z následujících skutečností.
Add Comment
Cancel
Již od narození se nezletilý s navrhovateli pravidelně stýkali, hráli si, chodili na procházky, jezdili na výlety
.
Add Comment
Cancel
Dále se dá říct, že
.
Add Comment
Cancel
Problémy se stykem nastaly v době, kdy
. Stalo se to, že
.
Add Comment
Cancel
Nezletilý je schopen vyjádřit svůj názor a styk si přeje.
Add Comment
Cancel
V současné době je situace taková, že
.
Add Comment
Cancel
Navrhovatelé se snažili o vzájemnou smírnou domluvu, ale bez úspěchu.
Add Comment
Cancel
Nedostatek styku s navrhovateli by pro dítě znamenal újmu, protože
.
Add Comment
Cancel
Navrhovatelé mají za to, že je v zájmu nezletilého, s ohledem na vše výše uvedené, aby se stýkal se svými prarodiči. Navrhovatelé jsou schopni se o nezletilého v době styku postarat. Nezletilý místo, kde by docházelo ke styku, zná, je pro něj přizpůsobené a vhodné.
Add Comment
Cancel
Add Comment
Cancel
Add Comment
Cancel
Jsou děti schopny výslechu?
Důkazy:
Add Comment
Cancel
výslech navrhovatelů
Add Comment
Cancel
výslech rodičů
Add Comment
Cancel
Add Comment
Cancel
II.
Návrh
Add Comment
Cancel
S ohledem na výše uvedené navrhovatelé navrhují, aby soud po provedeném dokazování vydal v souladu s ust. § 927 zákona č. 89/2012 Sb. tento
Add Comment
Cancel
r o z s u d e k
Add Comment
Cancel
I.
_____, nar. _____, a _____, nar. _____, prarodiče nezletilého _____, nar. _____, jsou oprávněni se stýkat s nezletilým vždy:
Rozsah styku je vždy individuální záležitostí. Záleží na okolnostech daného případu. Můžete zkusit využít předpřipravených možností, nebo navrhnout styk upravit podle Vašeho individuálního přání. 

Add Comment
Cancel
v měsíci v době od
do
Add Comment
Cancel
o letních prázdninách v rozsahu
s tím, že termín prarodiče oznámí rodičům nejpozději do
daného kalendářního roku
Add Comment
Cancel
o vánočních prázdninách
s tím, že termín prarodiče oznámí rodičům nejpozději do
daného kalendářního roku
Add Comment
Cancel
Add Comment
Cancel
II.
Babička nebo dědeček nezletilého převezme a odevzdá v místě bydliště rodičů.
Add Comment
Cancel
III.
Rodiče jsou povinni nezletilého na styk vždy řádně připravit a ve stanovenou dobu a místě jej prarodičům předat.
Add Comment
Cancel
IV.
Prarodiče jsou povinni nezletilého řádně převzít a ve stanovenou dobu jej opět předat rodičům v místě jejich bydliště.
Add Comment
Cancel
V.
Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.
Add Comment
Cancel
________________________
Add Comment
Cancel
_____
Add Comment
Cancel
________________________
Add Comment
Cancel
_____
Add Comment
Cancel
I would like my document reviewed by a solicitor’s office
Milan Trávníček | JUDr. Bc. Milan Trávníček, advokát a zapsaný mediátor
Show More Hide
I want to be notified of approaching deadlines (GRATIS!)
The system will automatically notify you as deadlines in the agreement approach

Download This Document as a Word Document or a PDF.

This Document costs 199 Kč (238,80 Kč with VAT)

Your Document is Generating, Please Wait.