Create a Customized Smlouvu o obchodním zastoupení na míru

This template was prepared by: Šimon Vlček LL.B., Advokátní kancelář Vlček & Partners s.r.o.

Instructions

  • Použijte, pokud potřebujete uzavřít smlouvu s obchodním zástupcem, který je nezávislým podnikatelem (živnostník, společnost).
  • Pokud je váš obchodní zástupce zaměstnanec, použijte Pracovní smlouvu.
  • Pokud potřebujete jen jednorázově zprostředkovat nějaký obchod, použijte Zprostředkovatelskou smlouvu.
  • Pokud potřebujete jen zařídit nějakou záležitost, může se Vám hodit Příkazní (mandátní) smlouva.
  • Zákonnou úpravu týkající se této smlouvy naleznete zde.

Smlouva o obchodním zastoupení

Add Comment
Cancel
TATO SMLOUVA O OBCHODNÍM ZASTOUPENÍ (DÁLE JEN „SMLOUVA“) BYLA UZAVŘENA NÍŽE UVEDENÉHO DNE, MĚSÍCE A ROKU MEZI TĚMITO SMLUVNÍMI STRANAMI
Add Comment
Cancel
Obchodním zástupcem je
Add Comment
Cancel
Jméno:
Add Comment
Cancel
Datum narození:
Add Comment
Cancel
Rodné číslo:
Add Comment
Cancel
Trvalé bydliště:
Add Comment
Cancel
Telefon:
Add Comment
Cancel
E-mail:
Add Comment
Cancel
(dále jako „Obchodní zástupce“)
Add Comment
Cancel
a
Add Comment
Cancel
Zastoupeným je
Add Comment
Cancel
Jméno:
Add Comment
Cancel
Datum narození:
Add Comment
Cancel
Rodné číslo:
Add Comment
Cancel
Trvalé bydliště:
Add Comment
Cancel
Telefon:
Add Comment
Cancel
E-mail:
Add Comment
Cancel
(dále jako „Zastoupený“)
Add Comment
Cancel
( Obchodní zástupce a Zastoupený dále též společně jako „Smluvní strany“ a každý jednotlivě jako „Smluvní strana“)
Add Comment
Cancel
SMLUVNÍ STRANY UJEDNÁVAJÍ NÁSLEDUJÍCÍ:
Add Comment
Cancel
1
Definice
Add Comment
Cancel
1.1
V této Smlouvě „Obchody“ znamenají
.
Add Comment
Cancel
1.2
Obchody jsou detailně specifikovány v příloze č. 1 této Smlouvy.
Add Comment
Cancel
2
Předmět Smlouvy
Add Comment
Cancel
2.1
Touto Smlouvou se Obchodní zástupce zavazuje vyvíjet pro Zastoupeného činnost směřující k uzavírání Obchodů mezi Zastoupeným a třetími osobami a Zastoupený se zavazuje platit Obchodnímu zástupci Provizi, a to vše za podmínek stanovených v této Smlouvě.
Add Comment
Cancel
3
Území
Add Comment
Cancel
3.1
Obchodní zástupce bude činnost podle této Smlouvy vykonávat na území
.
Add Comment
Cancel
4
Zastoupení
Add Comment
Cancel
4.1
Smluvní strany ujednávají, že Obchodní zástupce bude na území podle odst. 3.1 této Smlouvy vykonávat
obchodní zastoupení.
Add Comment
Cancel
4.2
Zastoupený se zavazuje neuzavřít s žádnou třetí osobou smlouvu o obchodním zastoupení pro uzavírání Obchodů pro území podle odst. 3.1 této Smlouvy.
Add Comment
Cancel
5
Trvání Smlouvy
Add Comment
Cancel
5.1
Tato Smlouva je uzavřena na
, a to do
.
Add Comment
Cancel
6
Provize
Add Comment
Cancel
6.1
Zastoupený se zavazuje zaplatit Obchodnímu zástupci za zprostředkování
Obchodů Provizi.
Add Comment
Cancel
6.2
Provize Obchodního zástupce je
pro všechny typy Obchodů.
Add Comment
Cancel
6.3
Provize Obchodního zástupce je sjednána jako
ve výši
+ slovy
(dále jako „Provize“).
Add Comment
Cancel
6.4
Obchodní zástupce má v případě zániku obchodního zastoupení právo na zvláštní odměnu podle § ust. 2514 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a to za podmínek tam stanovených.
Add Comment
Cancel
7
Náklady Obchodního zástupce
Add Comment
Cancel
7.1
Provize
náklady Obchodního zástupce spojené s obchodním zastoupením a další činností podle této Smlouvy.
Add Comment
Cancel
8
Platební podmínky
Add Comment
Cancel
8.1
Zastoupený se zavazuje platit Obchodnímu zástupci Provizi
na bankovní účet, č. ú.
, vedený u
, a to nejpozději
den
, ve kterém je finanční plnění třetí strany Zastoupenému, na které je Provize vázána, zaplaceno Zastoupenému.
Add Comment
Cancel
8.2
Obchodnímu zástupci
nárok na Provizi za finanční plnění z Obchodů v případě, že dané finanční plnění není zaplaceno Zastoupenému a pokud není zaplaceno ve lhůtě splatnosti, považuje se pro účely splatnosti Provize poslední den lhůty splatnosti za den zaplacení finančního plnění, na které je daná Provize vázána.
Add Comment
Cancel
9
Uzavírání Obchodů
Add Comment
Cancel
9.1
Obchodní zástupce
právo uzavírat Obchody jménem Zastoupeného a na jeho účet.
Add Comment
Cancel
9.2
Při uzavírání Obchodů jménem Zastoupeného a na jeho účet má Obchodní zástupce právo podepisovat příslušné právní dokumenty (smlouvy) spojené s uzavíráním Obchodů a Zastoupený k tomu tímto Obchodnímu zástupci udílí plnou moc, kterou Obchodní zástupce přijímá; plná moc zaniká spolu se zánikem obchodního zastoupení.
Add Comment
Cancel
10
Další činnost Obchodního zástupce
Add Comment
Cancel
10.1
Obchodní zástupce se zavazuje kromě zprostředkovávání Obchodů vykonávat i následující činnost:
.
Add Comment
Cancel
11
Zákaz konkurence
Add Comment
Cancel
11.1
Obchodní zástupce se zavazuje, že v době účinnosti této Smlouvy nebude na území
vykonávat na vlastní nebo cizí účet činnost, která by měla soutěžní povahu ve vztahu k podnikání zastoupeného, zejména nebude zprostředkovávat uzavírání Obchodů ve prospěch jiné osoby, než je Zastoupený.
Add Comment
Cancel
11.2
Obchodní zástupce se zavazuje, že nebude na území
vykonávat po dobu
měsíců(e) po zániku obchodního zastoupení podle této Smlouvy na vlastní nebo cizí účet činnost, která by měla soutěžní povahu ve vztahu k podnikání zastoupeného, zejména nebude zprostředkovávat uzavírání Obchodů ve prospěch jiné osoby, než je Zastoupený.
Add Comment
Cancel
12
Výpověď Smlouvy
Add Comment
Cancel
12.1
Smluvní strany mají právo vypovědět tuto Smlouvu z jakéhokoliv důvodu nebo bez uvedení důvodu.
Add Comment
Cancel
12.2
Výpovědní doba činí
a počíná běžet
, ve kterém byla písemná výpověď doručena druhé Smluvní straně.
Add Comment
Cancel
12.3
Obchodní zastoupení končí uplynutím výpovědní doby.
Add Comment
Cancel
13
Odstoupení od Smlouvy
Add Comment
Cancel
13.1
Zastoupený má právo od této Smlouvy odstoupit v případě, že:
Add Comment
Cancel
13.1.1
Obchodní zástupce porušil zákaz konkurence podle článku 11 této Smlouvy; odstoupení nemá na účinnost zákazu konkurence vliv;
Add Comment
Cancel
13.1.2
Obchodní zástupce porušil povinnost mlčenlivosti podle článku 14 této Smlouvy; odstoupení nemá na účinnost povinnosti dodržet mlčenlivost vliv;
Add Comment
Cancel
13.1.3
Obchodní zástupce vstoupí do likvidace nebo bude na jeho majetek prohlášen soudem konkurz nebo bude zamítnut návrh na vyhlášení konkurzu pro nedostatek majetku nebo zanikne bez likvidace a/nebo bude soudem prohlášen úpadek Obchodního zástupce a/nebo Obchodní zástupce vstoupí do insolvence;
Add Comment
Cancel
13.1.4
Obchodním zástupcem oznámené okolnosti vyšší moci trvají déle než
dní a Smluvní strany se nedohodnou jinak;
Add Comment
Cancel
13.2
Obchodní zástupce má právo od této Smlouvy odstoupit v případě, že:
Add Comment
Cancel
13.2.1
Zastoupený je v prodlení se zaplacením Provize nebo její části delším než
dní;
Add Comment
Cancel
13.2.2
Zastoupený vstoupí do likvidace nebo bude na jeho majetek prohlášen soudem konkurz nebo bude zamítnut návrh na vyhlášení konkurzu pro nedostatek majetku nebo zanikne bez likvidace a/nebo bude soudem prohlášen úpadek Zastoupeného a/nebo Zastoupený vstoupí do insolvence;
Add Comment
Cancel
13.2.3
Zástupcem oznámené okolnosti vyšší moci trvají déle než
dní a Smluvní strany se nedohodnou jinak;
Add Comment
Cancel
13.3
Kterákoliv Smluvní strana má právo odstoupit od této Smlouvy i z kteréhokoliv zákonného důvodu.
Add Comment
Cancel
13.4
Odstoupení je účinné doručením písemného oznámení o odstoupení druhé Smluvní straně.
Add Comment
Cancel
13.5
V případě odstoupení
Smluvní strany povinny vrátit si vzájemně poskytnutá plnění; tím není dotčen nárok na vydání bezdůvodného obohacení.
Add Comment
Cancel
14
Důvěrnost
Add Comment
Cancel
14.1
Obchodní zástupce se zavazuje, že nezpřístupní ani nepoužije žádnou informaci obchodní a/nebo výrobní povahy, se kterou se seznámí v souvislosti s touto Smlouvou a/nebo jejím plněním, zejména nezpřístupní ani nepoužije (i) žádnou takovou informaci obsaženou v jakékoliv smlouvě nebo dohodě, jejíž smluvní stranou je Zastoupený, (ii) databázi zákazníků Zastoupeného ani kontakty na ně, (iii) cenovou politiku Zastoupeného, (iv) marketingovou strategii Zastoupeného, (v) informace o uzavřených smlouvách a dodavatelích Zastoupeného, (vi) způsob fungování podniku Zastoupeného, (vii) strategická rozhodnutí a podnikatelské záměry Zastoupeného (dále jen „Důvěrná informace“).
Add Comment
Cancel
14.2
Povinnost mlčenlivosti podle odstavce 14.1 této Smlouvy platí s výjimkou případů, kdy (i) Zastoupený udělil předchozí písemný souhlas s takovým zpřístupněním nebo použitím Důvěrné informace; (ii) právní předpis nebo veřejnoprávní orgán stanoví povinnost zpřístupnit nebo použít Důvěrnou informaci; (iii) takové zpřístupnění nebo použití Důvěrné informace je nezbytné pro realizaci této Smlouvy a/nebo kdy (iv) je to podle jakékoliv smlouvy nebo dohody uzavřené mezi Smluvními stranami dovoleno.
Add Comment
Cancel
14.3
Mezi Důvěrné informace nepatří žádné informace, které jsou v době jejich zpřístupnění nebo použití běžně dostupné veřejnosti.
Add Comment
Cancel
15
Vyšší moc
Add Comment
Cancel
15.1
Smluvní strany se zprošťují veškeré odpovědnosti za nesplnění svých povinností z této Smlouvy po dobu trvání vyšší moci do té míry, pokud po nich nebylo možné požadovat, aby neplnění svých povinností z této Smlouvy v důsledku vyšší moci předešly.
Add Comment
Cancel
15.2
Za vyšší moc je pro účely této Smlouvy považována každá událost nezávislá na vůli Smluvních stran, která znemožňuje plnění smluvních závazků a kterou nebylo možno předvídat v době vzniku této Smlouvy. Za vyšší moc se z hlediska této Smlouvy považuje zejména přírodní katastrofa, požár, výbuch, silné vichřice, zemětřesení, záplavy, válka, stávka nebo jiné události, které jsou mimo jakoukoliv kontrolu Smluvních stran.
Add Comment
Cancel
15.3
Po dobu trvání vyšší moci se plnění závazků podle této Smlouvy pozastavuje do doby odstranění následků vyšší moci.
Add Comment
Cancel
16
Rozhodné právo
Add Comment
Cancel
16.1
Tato Smlouva se řídí právním řádem České republiky, zejména ust. 2483 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
Add Comment
Cancel
17
Závěrečná ustanovení
Add Comment
Cancel
17.1
V této Smlouvě, pokud z kontextu jasně nevyplývá jinak, zahrnuje význam slova v jednotném čísle rovněž význam daného slova v množném čísle a naopak, význam slova vyjadřujícího určitý rod zahrnuje rovněž ostatní rody. Nadpisy jsou uváděny pouze pro přehlednost a nemají vliv na výklad této Smlouvy.
Add Comment
Cancel
17.2
Nevymahatelnost či neplatnost kteréhokoliv ustanovení této Smlouvy nemá vliv na vymahatelnost či platnost zbývajících ustanovení této Smlouvy, pokud z povahy nebo obsahu takového ustanovení nevyplývá, že nemůže být odděleno od ostatního obsahu této Smlouvy.
Add Comment
Cancel
17.3
Tato Smlouva představuje úplné ujednání mezi Smluvními stranami ve vztahu k předmětu této Smlouvy a nahrazuje veškerá předchozí ujednání ohledně předmětu této Smlouvy.
Add Comment
Cancel
17.4
Tato Smlouva může být změněna písemnými dodatky podepsanými všemi Smluvními stranami.
Add Comment
Cancel
17.5
Tato Smlouva je vyhotovena v 2 stejnopisech. Každá Smluvní strana obdrží 1 stejnopis této Smlouvy.
Add Comment
Cancel
17.6
Každá ze Smluvních stran nese své vlastní náklady vzniklé v důsledku uzavírání této Smlouvy.
Add Comment
Cancel
17.7
Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti v okamžiku jejího podpisu všemi Smluvními stranami.
Add Comment
Cancel
17.8
Smluvní strany si tuto Smlouvu přečetly, souhlasí s jejím obsahem a prohlašují, že je ujednána svobodně.
Add Comment
Cancel
NA DŮKAZ ČEHOŽ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJUJÍ SVÉ PODPISY
Add Comment
Cancel
V
dne
Add Comment
Cancel
_____________________________________
Add Comment
Cancel
_____
Add Comment
Cancel
V
dne
Add Comment
Cancel
_____________________________________
Add Comment
Cancel
_____
Add Comment
Cancel
I want to be notified of approaching deadlines (GRATIS!)
The system will automatically notify you as deadlines in the agreement approach

Download This Document as a Word Document or a PDF.

This Document costs 199 Kč (238,80 Kč with VAT)

Your Document is Generating, Please Wait.