Create a Customized Zprostředkovatelskou smlouvu na míru

This template was prepared by: Milan Trávníček, JUDr. Bc. Milan Trávníček, advokát a zapsaný mediátor

Instructions

  • Použijte, pokud pro někoho zprostředkováváte uzavření smlouvy (obchodu) za provizi.
  • Pokud potřebujete uzavřít smlouvu s obchodním zástupcem, který pro vás bude zprostředkovávat obchody dlouhodobě, použijte Smlouvu o obchodním zastoupení.
  • Pokud potřebujete jen zařídit nějakou záležitost, může se Vám hodit Příkazní (mandátní) smlouva.
  • Zákonnou úpravu týkající se této smlouvy naleznete zde.

Zprostředkovatelská smlouva

Předmětem zprostředkovávané smlouvy je
Add Comment
Cancel
Chci zprostředkovat
Add Comment
Cancel
Chci zprostředkovat
Add Comment
Cancel
Dopadá na tento vztah zákon o realitním zprostředkování?
Add Comment
Cancel
Bude realitní zprostředkovatel sám provádět úschovu?
Add Comment
Cancel
TATO ZPROSTŘEDKOVATELSKÁ SMLOUVA (DÁLE JEN „SMLOUVA“) BYLA UZAVŘENA NÍŽE UVEDENÉHO DNE, MĚSÍCE A ROKU MEZI TĚMITO SMLUVNÍMI STRANAMI
Add Comment
Cancel
Zprostředkovatelem je
Add Comment
Cancel
Jméno:
Add Comment
Cancel
Datum narození:
Add Comment
Cancel
Rodné číslo:
Add Comment
Cancel
Trvalé bydliště:
Add Comment
Cancel
Telefon:
Add Comment
Cancel
E-mail:
Add Comment
Cancel
(dále jako „Zprostředkovatel“)
Add Comment
Cancel
a
Add Comment
Cancel
Zájemcem je
Add Comment
Cancel
Jméno:
Add Comment
Cancel
Datum narození:
Add Comment
Cancel
Rodné číslo:
Add Comment
Cancel
Trvalé bydliště:
Add Comment
Cancel
Telefon:
Add Comment
Cancel
E-mail:
Add Comment
Cancel
(dále jako „Zájemce“)
Add Comment
Cancel
(Zprostředkovatel a Zájemce dále též společně jako „Smluvní strany“ a každý jednotlivě jako „Smluvní strana“)
Add Comment
Cancel
SMLUVNÍ STRANY UJEDNÁVAJÍ NÁSLEDUJÍCÍ:
Add Comment
Cancel
1
Definice
Add Comment
Cancel
1.1
V této Smlouvě „Zprostředkovaná smlouva“ znamená smlouvu, kterou si Zájemce přeje uzavřít. Též „Zprostředkovávaná smlouva“.
Add Comment
Cancel
1.2
V této Smlouvě „Budoucí Zprostředkovaná smlouva“ znamená smlouvu, na základě které se nejméně jedna strana zavazuje uzavřít po vyzvání v ujednané lhůtě, jinak do jednoho roku, Zprostředkovanou smlouvu.
Add Comment
Cancel
1.3
V této Smlouvě „Uzavření smlouvy“ znamená uzavření Zprostředkované smlouvy nebo Budoucí Zprostředkované smlouvy mezi Zájemcem a
.
Add Comment
Cancel
1.4
V této Smlouvě „Věc“ znamená:
Add Comment
Cancel
číslo
o výměře
m2, nacházející se v
podlaží budovy č. p.
(dále jako „Budova“) umístěné na pozemku – parcele č.
(dále jako „Pozemek“)
Add Comment
Cancel
a spoluvlastnický podíl na společných částech Budovy o velikosti
Add Comment
Cancel
a spoluvlastnický podíl na Pozemku o velikosti
přidat parcelu
Add Comment
Cancel
přičemž uvedené nemovitosti leží v katastrálním území
, obec
.
Add Comment
Cancel
1.5
Věc je zapsána na listu vlastnictví č.
, v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro
, Katastrální pracoviště
.
Add Comment
Cancel
1.6
Přílohou této smlouvy je ve smyslu § 11 zákona č. 39/2020 Sb., o realitním zprostředkování, výpis z veřejného seznamu k předmětu realitního zprostředkování. Tento výpis z veřejného seznamu prokazuje stav evidovaný v tomto seznamu ne starší než 3 pracovní dny přede dnem uzavření této smlouvy o realitním zprostředkování.
Add Comment
Cancel
1.7
Zprostředkovatel tímto ve smyslu § 12 zákona o realitním zprostředkování poskytuje informace o konkrétních závadách a omezeních váznoucích na předmětu realitního zprostředkování takto: na předmětu realitního zprostředkování neváznou žádné vady ani omezení.
Add Comment
Cancel
Add Comment
Cancel
Zájemce je v pozici
Add Comment
Cancel
2
Předmět Smlouvy
Add Comment
Cancel
2.1
Předmětem Zprostředkovávané smlouvy je prodej Věci.
Add Comment
Cancel
2.2
Zájemce má v úmyslu prodat třetí osobě Věc.
Add Comment
Cancel
2.3
Skutečnosti, které mají ze strany Zájemce rozhodný význam pro uzavření Zprostředkované smlouvy, jsou tyto:
Add Comment
Cancel
2.3.1
kupní cena nebude
než
+ slovy
, přičemž tato informace je povinnou náležitostí ve smyslu § 10 odst. 1 písm. b) zákona o realitním zprostředkování,
Add Comment
Cancel
2.3.2
poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí bude kupující,
Ze zákona je poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí ve výši 4 % prodávající.
Add Comment
Cancel
2.3.3
kupní cena bude hrazena skrze úschovu, kterou zabezpečí
.
Add Comment
Cancel
2.3.4
bližší podrobnosti ohledně lokality, okolí, dispozice, výměry, stavu, příp. vybavení:
,
Add Comment
Cancel
2.4
Skutečnosti, které mají ze strany Zprostředkovatele rozhodný význam pro jeho rozhodování o uzavření Zprostředkované smlouvy, jsou tyto:
Add Comment
Cancel
2.5
Zprostředkovatel se zavazuje, že Zájemci
Zprostředkované smlouvy nebo Budoucí Zprostředkované smlouvy a Zájemce se zavazuje za to zaplatit Zprostředkovateli Provizi.
Add Comment
Cancel
2.6
Zprostředkovatel se dále zavazuje, že:
Add Comment
Cancel
2.6.1
sjedná a provede prohlídky;
Add Comment
Cancel
2.6.2
zajistí inzerci a propagaci;
Add Comment
Cancel
2.6.3
vyhotoví potřebnou fotodokumentaci pro prezentaci;
Add Comment
Cancel
2.6.4
obstará veškerou komunikaci (telefonáty, e-maily a osobní kontakt) se třetími osobami;
Add Comment
Cancel
2.6.5
zabezpečí prostřednictvím jím zvoleného advokáta úschovu peněžních prostředků;
Add Comment
Cancel
2.6.6
zabezpečí prostřednictvím jím zvolené advokátní kanceláře sepsání Zprostředkované smlouvy;
Add Comment
Cancel
2.6.7
zabezpečí předání nemovitých věcí a za tím účelem vyhotoví předávací protokol;
Add Comment
Cancel
2.6.8
na žádost Zájemce mu sdělí údaje potřebné k posouzení důvěryhodnosti osoby, s níž mu uzavření smlouvy navrhuje;
Add Comment
Cancel
2.7
Zájemce se zavazuje, že:
Add Comment
Cancel
2.7.1
umožní prohlídky předmětu zprostředkování;
Add Comment
Cancel
2.7.2
poskytne Zprostředkovateli potřebnou součinnost, informace a podklady, které jsou důležité k řádnému plnění smluvních závazků;
Add Comment
Cancel
2.7.3
bude sdělovat Zprostředkovateli veškeré nové okolnosti související s plněním této smlouvy;
Add Comment
Cancel
2.7.4
nezatíží předmětné věci zástavním právem, věcným břemenem či jakýmkoli jiným právem (zejména nájemním či obdobným) ve prospěch třetí osoby, s výjimkou těch zatížení, která budou sjednána s potenciálními zájemci ve Zprostředkované smlouvě či v jejich prospěch;
Add Comment
Cancel
2.7.5
neuzavře s jinou třetí osobou obdobnou smlouvu, jejíž účel bude totožný či obdobný s touto smlouvou a dále že Zprostředkovanou smlouvu uzavře pouze s třetími osobami, které mu budou prezentovány Zprostředkovatelem, a to za účasti Zprostředkovatele, a že nebude vyvíjet činnost směřující k uzavření Zprostředkované smlouvy bez účasti Zprostředkovatele; toto ujednání je ujednání o výhradním realitním zprostředkování ve smyslu § 17 zákona o realitním zprostředkování. Výhradní realitní zprostředkování lze se zájemcem, který je spotřebitelem, ujednat jen na dobu určitou, nejdéle však na dobu 6 měsíců. Zájemce
spotřebitelem, a tak smluvní strany sjednávají dobu výhradního realitního zprostředkování v souladu se zákonem do
.
Add Comment
Cancel
2.8
Zájemce výslovně prohlašuje, že na předmětu Zprostředkované smlouvy neváznou žádné dluhy, zástavní práva, věcná břemena či jakékoli jiné právo (zejména nájemní či obdobné) ve prospěch třetích osob, vyjma těch, která Zájemce výslovně uvedl v této smlouvě. Dále prohlašuje, že vůči jeho osobě není vedeno insolvenční řízení ani mu není známo, že by byl podán návrh na zahájení insolvenčního řízení. Dále prohlašuje, že na jeho majetek není ke dni uzavření této smlouvy prohlášen konkurz, povolena reorganizace či oddlužení. Dále prohlašuje, že neexistuje žádné pravomocné soudní rozhodnutí, rozhodčí nález či jiné rozhodnutí, na základě kterého by mohlo dojít k nařízení výkonu rozhodnutí či k zahájení exekuce, a že mu není známo, že by vůči němu bylo zahájeno jakékoli řízení o výkon rozhodnutí či exekuční řízení.
Add Comment
Cancel
3
Provize
Add Comment
Cancel
3.1
Provize Zprostředkovatele se stanovuje
, a to
+ slovy
(dále jako „Provize“) . Tato informace je povinnou náležitostí ve smyslu § 10 odst. 1 písm. c) zákona o realitním zprostředkování.
Add Comment
Cancel
3.2
K Provizi dále náleží DPH v zákonné výši.
Add Comment
Cancel
Patří k provizi dále náklady spojené se zprostředkováním?
Add Comment
Cancel
4
Platební podmínky
Add Comment
Cancel
Odměna má být zaplacena
4.1
Zájemce se zavazuje zaplatit Zprostředkovateli Provizi nebo jakoukoliv její část
na výše uvedené adrese Zprostředkovatele, a to ve lhůtě splatnosti.
Add Comment
Cancel
4.2
Provize je splatná
dnů od
Zprostředkované smlouvy či Budoucí Zprostředkované smlouvy.
Add Comment
Cancel
4.3
O zaplacení Odměny nebo jakékoliv její části bude Smluvními stranami sepsán a podepsán předávací protokol nebo jiný dokument potvrzující zaplacení Provize.
Add Comment
Cancel
Dohodnout smluvní úrok z prodlení?
Add Comment
Cancel
5
Trvání smlouvy
Add Comment
Cancel
5.1
Tato smlouva se uzavírá na dobu
.
Add Comment
Cancel
5.2
Smlouvu
vypovědět písemným oznámením druhé straně. Smlouva tak zaniká doručením výpovědi druhé smluvní straně.
Add Comment
Cancel
5.3
Právu Zprostředkovatele na Provizi není na újmu, byla-li smlouva, k níž se vztahovala činnost Zprostředkovatele, v důsledku činnosti Zprostředkovatele uzavřena nebo splněna až po zániku závazku ze Zprostředkovatelské smlouvy. V takovém případě je Zájemce povinen Zprostředkovatele o takovém uzavření či splnění bez odkladu informovat.
Add Comment
Cancel
Upravit ve smlouvě důvěrnost?
Add Comment
Cancel
6
Smluvní pokuta
Add Comment
Cancel
6.1
V případě, že se Zájemce dostane do prodlení se zaplacením Provize podle čl. 3 této Smlouvy, zavazuje se zaplatit Zprostředkovateli smluvní pokutu ve výši
% z dlužné částky za každý den prodlení až do úplného zaplacení Provize.
Add Comment
Cancel
6.2
V případě, že Zájemce poruší kteroukoli povinnost podle čl. 2.7 této Smlouvy, vzniká Zájemci povinnost zaplatit Zprostředkovateli smluvní pokutu ve výši
+ slovy
. Zprostředkovatel je v takovém případě rovněž oprávněn od této Smlouvy odstoupit. Smluvní pokuta je splatná do
dnů ode dne porušení dané povinnosti.
Add Comment
Cancel
6.3
V případě, že se prohlášení učiněné Zájemcem v čl. 2.8 této Smlouvy ukáže nepravdivým, vzniká Zájemci povinnost zaplatit Zprostředkovateli smluvní pokutu ve výši
+ slovy
. Zprostředkovatel je v takovém případě rovněž oprávněn od této Smlouvy odstoupit. Smluvní pokuta je splatná do
dnů ode dne, kdy vyjde najevo nepravdivost Zájemcova prohlášení.
Add Comment
Cancel
6.4
V případě, že Zprostředkovatel poruší kteroukoli povinnost podle čl. 2.6 této Smlouvy, vzniká Zprostředkovateli povinnost zaplatit Zájemci smluvní pokutu ve výši
+ slovy
. Zájemce je v takovém případě rovněž oprávněn od této Smlouvy odstoupit. Smluvní pokuta je splatná do
dnů ode dne porušení dané povinnosti.
Add Comment
Cancel
6.5
V případě, že Zájemce poruší povinnost informovat podle čl. 5.3 této Smlouvy, vzniká Zájemci povinnost zaplatit Zprostředkovateli smluvní pokutu ve výši
+ slovy
. Smluvní pokuta je splatná do
dnů ode dne, kdy se o porušení dané povinnosti Zprostředkovatel dozvěděl.
Add Comment
Cancel
6.6
V případě vzniku nároku Zprostředkovatele na zaplacení smluvní pokuty vzniká tato povinnost všem osobám, které tuto Smlouvu uzavírají na straně Zájemce, společně a nerozdílně.
Add Comment
Cancel
Add Comment
Cancel
7
Rozhodné právo
Add Comment
Cancel
7.1
Tato Smlouva se řídí právním řádem České republiky, zejména ust. § 2445 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Tato smlouva se rovněž řídí zákonem č. 39/2020 Sb., o realitním zprostředkování a o změně souvisejících zákonů (zákon o realitním zprostředkování).
Add Comment
Cancel
8
Závěrečná ustanovení
Add Comment
Cancel
8.1
Zájemce jakožto spotřebitel prohlašuje, že byl Zprostředkovatelem jakožto podnikatelem v dostatečném předstihu před uzavřením této Smlouvy seznámen se skutečnostmi uvedenými v § 1811 a § 1820 občanského zákoníku. Zejména byl seznámen s tím, že Zájemce jakožto spotřebitel má právo do 14 dnů ode dne uzavření této Smlouvy od ní odstoupit, a to bez udání důvodu. Zájemce jako spotřebitel dále ve smyslu ustanovení §1823 občanského zákoníku výslovně žádá Zprostředkovatele, aby začal s plněním svých povinností ve lhůtě pro odstoupení od Smlouvy. Zájemce bere na vědomí, že Zájemce jako spotřebitel není oprávněn od této Smlouvy odstoupit poté, co Zprostředkovatel splnil své povinnosti dle této Smlouvy.
Add Comment
Cancel
8.2
V této Smlouvě, pokud z kontextu jasně nevyplývá jinak, zahrnuje význam slova v jednotném čísle rovněž význam daného slova v množném čísle a naopak, význam slova vyjadřujícího určitý rod zahrnuje rovněž ostatní rody. Nadpisy jsou uváděny pouze pro přehlednost a nemají vliv na výklad této Smlouvy.
Add Comment
Cancel
8.3
Nevymahatelnost či neplatnost kteréhokoliv ustanovení této Smlouvy nemá vliv na vymahatelnost či platnost zbývajících ustanovení této Smlouvy, pokud z povahy nebo obsahu takového ustanovení nevyplývá, že nemůže být odděleno od ostatního obsahu této Smlouvy.
Add Comment
Cancel
8.4
Tato Smlouva představuje úplné ujednání mezi Smluvními stranami ve vztahu k předmětu této Smlouvy a nahrazuje veškerá předchozí ujednání ohledně předmětu této Smlouvy.
Add Comment
Cancel
8.5
Tato Smlouva může být změněna písemnými dodatky podepsanými všemi Smluvními stranami.
Add Comment
Cancel
8.6
Tato Smlouva je vyhotovena v 2 stejnopisech. Každá Smluvní strana obdrží 1 stejnopis této Smlouvy.
Add Comment
Cancel
8.7
Každá ze Smluvních stran nese své vlastní náklady vzniklé v důsledku uzavírání této Smlouvy.
Add Comment
Cancel
8.8
Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti v okamžiku jejího podpisu všemi Smluvními stranami.
Add Comment
Cancel
8.9
Smluvní strany si tuto Smlouvu přečetly, souhlasí s jejím obsahem a prohlašují, že je ujednána svobodně.
Add Comment
Cancel
NA DŮKAZ ČEHOŽ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJUJÍ SVÉ PODPISY
Add Comment
Cancel
V
dne
Add Comment
Cancel
_____________________________________
Add Comment
Cancel
_____
Add Comment
Cancel
V
dne
Add Comment
Cancel
_____________________________________
Add Comment
Cancel
_____
Add Comment
Cancel
I would like my document reviewed by a solicitor’s office
Milan Trávníček | JUDr. Bc. Milan Trávníček, advokát a zapsaný mediátor
Show More Hide
I want to be notified of approaching deadlines (GRATIS!)
The system will automatically notify you as deadlines in the agreement approach

Download This Document as a Word Document or a PDF.

This Document costs 199 Kč (238,80 Kč with VAT)

Your Document is Generating, Please Wait.