Create a Customized Prohlášení vlastníka o rozdělení budovy na jednotky

This template was prepared by: Milan Trávníček, JUDr. Bc. Milan Trávníček, advokát a zapsaný mediátor

Instructions

Tento vzor použijete, když máte budovu a v ní jsou alespoň dvě jednotky. Právně tímto dokumentem vznikou jednotky - byty či nebytové prostory (kanceláře, garáže apod.) jako samostatně převoditelné věci.

Udělejte si přehled o tom, jak budova vypadá, kolik má jednotek, jaké jsou vlastnosti jednotek, zejm. rozměry, jaké je vybavení jednotek, co k nim náleží a co ne. Na základě těchto informací pak přistupte kvyplnění vzoru.

V určitých případech dojde ke vzniku společenství vlastníků jako právnické osoby. Součástí tohoto prohlášení pak budou stanovy tohoto společenství. Vzor stanov je rovněž k dispozici na Legito. 

K problematice lze odkázat na tyto články:

E-pravo - Na co si dát pozor

Komentář zákona

 

Prohlášení vlastníka

podle § 1166 zákona č. 89/2012 Sb.,občanský zákoník, v platném znění (dále jen "zákon")
Add Comment
Cancel
Vlastník je:
Add Comment
Cancel
Jméno:
Add Comment
Cancel
Datum narození:
Add Comment
Cancel
Rodné číslo:
Add Comment
Cancel
Trvalé bydliště:
Add Comment
Cancel
Add Comment
Cancel
(dále jako "Vlastník")
Add Comment
Cancel
VLASTNÍK VYDÁVÁ TOTO PROHLÁŠENÍ PODLE § 1166 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
Add Comment
Cancel
1
Údaje o vlastníkovi, pozemku, domu, obci a katastrálním území
Add Comment
Cancel
(§ 1166 odst. 1 písm. a) obč. zák.)
Add Comment
Cancel
Budova součástí pozemku?
1.1
Vlastník prohlašuje, že vlastní pozemek
, druh pozemku
, o vým.
m2 (dále též "Pozemek"), jehož součástí je budova s č. p. 
(dále též jen "Dům"), to vše v obci
a k. ú. 
(Pozemek a Dům dále též "Nemovité věci"). Nemovité věci jsou zapsané na LV č.
u Katastrálního úřadu
, Katastrální pracoviště
.
Dbejte zvýšené pozornosti při popisu nemovitosti. 

Tato šablona nemusí na 100% odpovídat všem nemovitým věcem zapsaným v katastru. V případě potřeby zápis upravte přímo v editoru po vygenerování dokumentu.  

Add Comment
Cancel
V domě jsou
1.2
V Domě jsou celkem jednotky, z toho
.
Add Comment
Cancel
Má dům i podzemní podlaží?
1.3
Dům má celkem
nadzemní podlaží.
Add Comment
Cancel
Patří k domu samostatné objekty?
1.4
K Domu nepatří žádné samostatné objekty.
Add Comment
Cancel
2
Údaje o jednotce
Add Comment
Cancel
(§ 1166 odst. 1 písm. b) obč. zák.)
Add Comment
Cancel
Vlastník tímto prohlášením vymezuje v Pozemku, jehož součástí je Budova, následující jednotky a rozděluje své vlastnické právo k Pozemku na vlastnické právo k jednotkám takto:
Add Comment
Cancel
Seznam jednotek se zobrazí ihned poté, co v části 1.2 zadáte počet jednotek.
Add Comment
Cancel
3
Společné části
Add Comment
Cancel
(§ 1166 odst. 1 písm. b) obč. zák.)
Add Comment
Cancel
3.1
Společnými částmi Nemovité věci jsou:
Add Comment
Cancel
Je společnou částí pozemek, nebo jen věcné právo?
3.1.1
Pozemek, na němž je Dům postaven, tj. pozemek parc. č. _____, obec _____, k. ú. _____.
Add Comment
Cancel
3.1.2
Stavební části Domu podstatné pro zachování Domu včetně jeho hlavních konstrukcí, jeho tvaru i vzhledu, jakož i pro zachování bytu/nebytového prostoru jiného vlastníka jednotky, a zařízení sloužící i jinému vlastníku jednotky k užívání bytu/nebytového prostoru blíže specifikované v čl. 4.
Add Comment
Cancel
Uvedené společné části jsou společné i v případě, že se určitá část Nemovité věci přenechává některému vlastníku jednotky k výlučnému užívání.
Add Comment
Cancel
3.2
Společnými částmi dále jsou:
Vyberte jen ty společné části, které v konkrétním případě existují. Případně text vhodně upravte, ať souhlasí s realitou. 
Add Comment
Cancel
3.2.1
vodorovné a svislé nosné konstrukce včetně základů Budovy, obvodové stěny Budovy,
Add Comment
Cancel
3.2.2
obvodové stěny prostorově ohraničující byt i v případě, že jde o nenosné svislé konstrukce, dále všechny nosné svislé konstrukce uvnitř bytu, jako jsou zejména stěny, sloupy, pilíře, vždy s výjimkou povrchových úprav, jako jsou vnitřní omítky, malby a případné krytiny na stěnách, tapety, dřevěné či jiné obložení, kazetové stropy a podobné vnitřní obložení stěn nebo stropů, a dále konstrukce zabudovaných skříní ve stěnách,
Add Comment
Cancel
3.2.3
střecha včetně výplní výstupních otvorů, izolací, hromosvodů, lávek, dešťových žlabů a svodů venkovních či vnitřních,
Add Comment
Cancel
3.2.4
komíny jako stavební konstrukce v celé své stavební délce, včetně vyvložkování pořízeného spolu s  komínem, mimo dodatečně instalovaných komínových vložek pořízených se souhlasem osoby odpovědné za správu domu jednotlivými vlastníky jednotek, do nichž jsou zaústěny tepelné spotřebiče těchto vlastníků a které tvoří jeden technologický celek jako spalinová cesta tepelného spotřebiče,
Add Comment
Cancel
3.2.5
zápraží, schody, vchody a vstupní dveře do domu, průčelí, schodiště, chodby, výplně stavebních otvorů hlavní svislé konstrukce (okna včetně okenic),
Add Comment
Cancel
3.2.6
výkladní skříň (výkladce) v rozsahu, v jakém se nachází v rovině obvodové stěny domu, včetně vnějšího skla a rolety výkladce, která je vždy ve výlučném užívání vlastníka jednotky, kromě částí výkladce vstupujících od vnitřního povrchu obvodové stěny do vnitřního prostoru místnosti,
Add Comment
Cancel
3.2.7
balkony, lodžie, terasy, atria, i v případě, že jsou přístupné pouze z bytu, dveře z balkonů, lodžií a teras; tyto společné části, jsou-li přístupné pouze z bytu, jsou vždy ve výlučném užívání vlastníka příslušné jednotky,
Add Comment
Cancel
3.2.8
domovní kotelny, místnosti výměníkových (předávacích) stanic, včetně všech technických zařízení a součástí, nejsou-li ve vlastnictví jiné osoby,
Add Comment
Cancel
3.2.9
výtahy ve společných částech, včetně evakuačních a požárních výtahů, autovýtahů a autoplošin, vnější požární schodiště,
Add Comment
Cancel
3.2.10
půdy, mandlovny, prádelny, sušárny, kočárkárny, kolárny, sklepní kóje a místnosti nacházející se ve společných částech domu, které nejsou vymezeny jako byt nebo součást bytu,
Add Comment
Cancel
3.2.11
bazény, dále prostory, v nichž jsou umístěna parkovací místa, pokud nejsou zahrnuty v jednotce,
Add Comment
Cancel
3.2.12
přípojky od hlavního řadu nebo od hlavního vedení pro dodávky energií, vody, pro odvádění odpadních vod, pokud nejsou ve vlastnictví dodavatelů, domovní potrubí odpadních vod až po výpusť (zařízení) pro napojení potrubí odpadních vod z bytu, domovní potrubí pro odvádění dešťových vod,
Add Comment
Cancel
3.2.13
rozvody elektrické energie až k bytovému jističi za elektroměrem,
Add Comment
Cancel
3.2.14
rozvody plynu až k uzávěru pro byt,
Add Comment
Cancel
3.2.15
rozvody vody teplé i studené včetně stoupacích šachet, ať jde o hlavní svislé rozvody, nebo odbočky od nich až k poměrovým měřidlům pro byt, nebo k uzávěrům pro byt, nejsou-li instalována měřidla pro jednotlivé byty, včetně těchto měřidel nebo uzávěrů; to se netýká rozvodů uvnitř bytu, včetně vodovodních baterií,
Add Comment
Cancel
3.2.16
jde-li o centrální vytápění, celá soustava rozvodů tepla, včetně rozvodů v bytě, radiátorů a jiných otopných těles, včetně termostatických ventilů a zařízení sloužícího k rozúčtování nákladů na topení; části rozvodů umístěné v bytě, radiátory a termostatické ventily jsou ve výlučném užívání vlastníka jednotky jako společné části,
Add Comment
Cancel
3.2.17
protipožární zařízení, nouzové osvětlení včetně záložních zdrojů, osvětlení společných částí,
Add Comment
Cancel
3.2.18
veškerá zařízení vzduchotechniky až k zapojení do bytu, pokud byla pořízena jako společná; to se netýká zařízení vzduchotechniky, pořídí-li je vlastník jednotky; obdobně to platí pro veškeré druhy ventilací,
Add Comment
Cancel
3.2.19
systémy rozvodu a příjmu televizního signálu a datových sítí až k zapojení do bytu,
Add Comment
Cancel
3.2.20
rozvody telefonu, domácí zvonek, vnitřní vybavení a umělecká výzdoba společných částí domu, vjezdové závory, brány, vrata jiné příslušenství domu, které je nezbytně nutné k provozu domu a k užívání jednotek a z hlediska své povahy je k tomuto účelu určeno.
Add Comment
Cancel
3.3
Všechny společné části mají právo užívat a povinnost podílet se na jejich opravách a údržbě všichni vlastníci jednotek v Budově.
Add Comment
Cancel
4
Společné části vyhrazené k výlučnému užívání vlastníkům jednotlivých jednotek
Add Comment
Cancel
Jsou některé společné části vyhrazené k výlučnému užívání některým vlastníkům? (např. balkony)
(§ 1166 odst. 1 písm. b) obč. zák.)
Add Comment
Cancel
4.1
V Budově se nenacházejí společné části, které by byly vyhrazeny k výlučnému užívání vlastníkům jednotlivých jednotek.
Add Comment
Cancel
5
Velikost podílů na společných částech
Add Comment
Cancel
(§ 1166 odst. 1 písm. b) bod 3 obč. zák.)
Add Comment
Cancel
5.1
Celková plocha všech jednotek v domě činí
m2.
Add Comment
Cancel
6
Věcná a jiná práva a závady přecházející na vlastníky jednotek
Add Comment
Cancel
Existují práva přecházející na všechny vlastníky?
6.1
Se vznikem vlastnického práva k jednotce přecházejí z vlastníka na všechny vlastníky jednotek tato věcná a jiná práva:
Add Comment
Cancel
6.1.1
práva a povinnosti vyplývající ze
ze dne
, označená
, uzavřená
.
Add Comment
Cancel
Add Comment
Cancel
Add Comment
Cancel
Existují práva přecházející na některého vlastníka?
6.2
Se vznikem vlastnického práva k jednotce nepřecházejí z vlastníka žádná věcná a jiná práva jen na některé z vlastníků jednotek.
Add Comment
Cancel
Budou si vlastníci jednotek uzavírat vlastní dodavatelské smlouvy?
Add Comment
Cancel
7
Správa domu a pozemku a její pravidla
Add Comment
Cancel
Vzniklo společenství vlastníků?
Add Comment
Cancel
Je některý vlastník tzv. většinovým vlastníkem?
Podle § 1193 odst. 2 má-li některý vlastník jednotky při vzniku jednotek podíl na společných částech větší než poloviční, jde o většinového vlastníka, který je vždy správcem. Má-li některý vlastník jednotky při vzniku jednotek podíl na společných částech větší než poloviční, jde o většinového vlastníka, který je vždy správcem. Přestane-li být správce většinovým vlastníkem, mohou vlastníci jednotek zvolit nového správce.

Add Comment
Cancel
7.1
Osobou odpovědnou za správu domu (dále jen "Správce") je ze zákona společenství vlastníků. Nevzniklo-li společenství vlastníků, je osobou odpovědnou za správu domu správce. Nevzniklo-li společenství vlastníků, použijí se na správu pravidla pro správu domu a pozemku a užívání společných částí určená v prohlášení; bylo-li založeno společenství vlastníků a nejsou-li v prohlášení určena tato pravidla, použijí se na správu pravidla obsažená ve stanovách.
Add Comment
Cancel
Správce je
Add Comment
Cancel
7.2
Správcem je
, se sídlem
, IČ
.
Add Comment
Cancel
7.3
Správa domu a pozemku zahrnuje vše, co nenáleží vlastníku jednotky a co je v zájmu všech spoluvlastníků nutné nebo účelné pro řádnou péči o dům a pozemek jako funkční celek a zachování nebo zlepšení společných částí. Správa domu a pozemku zahrnuje i činnosti spojené s údržbou a opravou společných částí, přípravou a prováděním změn společných částí domu nástavbou, přístavbou, stavební úpravou nebo změnou v užívání, jakož i se zřízením, udržováním nebo zlepšením zařízení v domě nebo na pozemku sloužících všem spoluvlastníkům domu. Správa domu a pozemku zahrnuje:
Add Comment
Cancel
7.3.1
záležitosti související s provozem budovy jako celku, s údržbou, opravami, stavebními úpravami společných částí budovy a pozemku včetně technických zařízení domu.
Add Comment
Cancel
7.3.2
revize společných technických zařízení, sítí, protipožárních zařízení, hromosvodů, rozvodů vody, odpadů a jiných společných zařízení.
Add Comment
Cancel
7.3.3
správní, administrativní a technické činnosti, vedení a uchování dokumentace domu.
Add Comment
Cancel
7.3.4
zabezpečení dodávky plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostor a společných částí domu.
Add Comment
Cancel
7.3.5
stanovení a vybírání předem určených záloh na příspěvky na správu domu; stanovení záloh na úhradu cen služeb a jejich vybírání, vyúčtování a vypořádání.
Add Comment
Cancel
7.3.6
vedení evidence nákladů pro dům a pozemky.
Add Comment
Cancel
7.3.7
vedení seznamu členů společenství vlastníků jednotek.
Add Comment
Cancel
7.3.8
vymáhání plnění povinností vůči jednotlivým vlastníkům jednotek.
Add Comment
Cancel
7.3.9
údržba pozemků a přístupových cest.
Add Comment
Cancel
7.3.10
péče o společnou trvalou zeleň.
Add Comment
Cancel
7.3.11
další činnosti vyplývající pro osobu odpovědnou za správu domu a pozemku z platných právních předpisů.
Add Comment
Cancel
Add Comment
Cancel
7.4
Správce je oprávněn v rámci správy společných částí rovněž uzavírat s třetími osobami smlouvy o zajištění některých činností a služeb souvisejících se správou domu a pozemku, a další smlouvy, zejména o zajištění dodávek služeb spojených s užíváním společných částí, pojištění domu, zajištění provozu technických zařízení.
Add Comment
Cancel
7.5
Správce dohlíží na plnění uzavřených smluv a vymáhá nároky z porušení povinností druhé smluvní strany.
Add Comment
Cancel
7.6
Správce sestavuje na každý rok rozpočet, který představuje přehled plánovaných nákladů na údržbu, opravy a zajišťování služeb, investice a přehled zdrojů jejich krytí. Základním kritériem při sestavování rozpočtu je zabezpečení vyrovnaného hospodaření v běžném roce a vytvoření dostatečné velké zálohy finančních prostředků na opravy společných částí plánované v letech budoucích.
Add Comment
Cancel
7.7
Vlastník jednotky je povinen platit měsíčně na účet správce zálohy na úhradu nákladů spojených se správou Budovy a Pozemku a na úhradu za plnění poskytovaná s užíváním jednotky (záloha na služby).
Add Comment
Cancel
7.8
Při skončení činnosti správce je tento povinen předložit vlastníkům jednotek zprávu o své činnosti a písemné materiály, které v souvislosti s touto činností vedl.
Add Comment
Cancel
7.9
V případě, že nastane potřeba provést bez odkladu opravy či úpravy s ohledem na havarijní stav budovy nebo jejich vnitřních rozvodů tak, aby všichni spoluvlastníci měli zaručen plný a nerušený výkon svých práv spojených s užíváním jednotky, a zároveň ve fondu nákladů provozu budovy nebudou dostatečné finanční částky ke krytí těchto nákladů, jsou vlastníci jednotek bez zbytečného odkladu povinni uhradit potřebnou částku v rozsahu svého podílu na společných částech budovy a pozemku.
Add Comment
Cancel
7.10
Osoba odpovědná za správu domu vede seznam vlastníků jednotek a osob, kterým vlastník přenechal byt k užívání, v rozsahu stanoveném v § 1177 občanského zákoníku. Požádá-li o to vlastník jednotky, sdělí mu osoba odpovědná za správu domu jméno a bydliště kteréhokoli vlastníka jednotky nebo osoby, které přenechal byt k užívání.
Add Comment
Cancel
8
Příspěvky na náklady spojené se správou domu a pozemku
Add Comment
Cancel
8.1
Vlastníci jednotek přispívají na správu domu a pozemků dle pravidel uvedených dále a dle obecně závazných právních předpisů.
Add Comment
Cancel
8.2
Vlastníci jednotek jsou povinni přispívat na náklady spojené se správou domu. Na úhradu těchto nákladů platí vlastníci jednotek příspěvky formou měsíčních záloh.
Add Comment
Cancel
8.3
Na každou jednotku se rozvrhnou ve stejném poměru:
Add Comment
Cancel
8.3.1
náklady na vedení, zřízení či zrušení bankovních účtů za účelem provádění činnosti správce.
Add Comment
Cancel
8.3.2
náklady na vedení účetnictví, včetně nákladů s poskytováním účetních služeb týkajících se správy budovy a pozemků.
Add Comment
Cancel
8.3.3
náklady spojené s poskytování právních služeb týkajících se správy budovy a pozemků.
Add Comment
Cancel
8.3.4
náklady správce, kupříkladu kancelářské potřeby, poštovné, a podobně.
Add Comment
Cancel
8.3.5
náklady na rozúčtování a vyúčtování plnění spojených s užíváním jednotek, včetně nákladů na provedení odečtu měřidel spotřeby vody, elektřiny apod.
Add Comment
Cancel
8.4
Ostatní náklady na správu budovy a pozemku, které nejsou uvedené v čl. 8.3, se mezi vlastníky jednotek rozvrhnou podle jejich podílu na společných částech budovy a pozemku.
Add Comment
Cancel
9
Příspěvky na úhradu cen služeb
Add Comment
Cancel
9.1
Plněními spojenými s užíváním bytů (dále jen „služby“) jsou zejména:
Add Comment
Cancel
9.1.1
dodávka vody a odvádění odpadních vod.
Add Comment
Cancel
9.1.2
osvětlení společných částí budovy.
Add Comment
Cancel
9.1.3
provoz a čištění komínů.
Add Comment
Cancel
9.1.4
umožnění příjmu rozhlasového a televizního signálu.
Add Comment
Cancel
9.1.5
provoz výtahu.
Add Comment
Cancel
9.1.6
čištění jímek.
Add Comment
Cancel
9.1.7
odvoz komunálního odpadu.
Add Comment
Cancel
9.1.8
odvoz odpadních vod.
Add Comment
Cancel
9.1.9
regulace a revize zařízení a systémů infrastruktury a protipožární ochrany.
Add Comment
Cancel
Add Comment
Cancel
9.2
Zálohy za jednotlivé služby se určí jako měsíční podíl z předpokládaných ročních nákladů na služby z uplynulého roku, nebo podle posledního zúčtovacího období, anebo z nákladů odvozených z předpokládaných cen běžného roku.
Add Comment
Cancel
9.3
Nedohodnou-li se vlastníci jednotek jinak, náklady na služby se rozúčtují takto:
Add Comment
Cancel
9.3.1
náklady na dodávku vody a odvádění odpadních vod se rozúčtují v poměru naměřených hodnot na podružných vodoměrech.
Add Comment
Cancel
9.3.2
tepelná energie na vytápění v jednotkách se rozúčtuje podle zvláštního právního předpisu.
Add Comment
Cancel
9.3.3
osvětlení společných prostor v budově, odvoz odpadních vod a čištění jímek se rozúčtuje podle počtu osob rozhodných pro rozúčtování.
Add Comment
Cancel
Add Comment
Cancel
9.4
Ostatní náklady na služby neuvedené v  čl. 9.3 prohlášení se rozúčtují mezi vlastníky jednotek podle jejich podílu na společných částech budovy a pozemku.
Add Comment
Cancel
9.5
Vyúčtování záloh provede správce podle zvláštního právního předpisu. Zjištěný přeplatek uhradí správce vlastníku jednotky nejpozději do
-ti dnů po vyúčtování. Ve stejné lhůtě je vlastník jednotky povinen uhradit správci zjištěný nedoplatek. Správce je povinen informovat vlastníky jednotek o pohybu a stavu finančních prostředků nejméně 1x ročně.
Add Comment
Cancel
10
Práva a povinnosti vlastníků a pravidla pro užívání společných částí budovy
Add Comment
Cancel
10.1
Vzájemná práva a povinnosti vlastníků jednotek jsou stanovena zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, nařízením vlády č. 366/2013 Sb., a tímto prohlášením.
Add Comment
Cancel
10.2
Vlastník má právo a je povinen užívat jednotku tak, aby nebyla dotčena práva ostatních vlastníků v budově. Dále má právo spoluužívat prostory určené ke společnému užívání a všechny společné části budovy a pozemku, pokud neslouží k užívání výlučně některým vlastníkům.
Add Comment
Cancel
10.3
Vlastník jednotky je povinen dodržovat klid, pořádek a čistotu ve společných částech, vyvarovat se jednání porušujícího dobré mravy, veřejný pořádek nebo jednání, které by bránilo nerušenému výkonu práv ostatních vlastníků jednotky. Každý vlastník zejména nesmí nad míru přiměřenou poměrům obtěžovat sousedy hlukem, prachem, kouřem, plyny, parami, vibracemi apod.
Add Comment
Cancel
10.4
Bez souhlasu ostatních vlastníků jednotek a bez stavebního povolení není dovoleno provádět takové opravy jednotky a jejího zařízení, jimiž by byl měněn vzhled domu, ovlivněna jeho statika nebo jinak ovlivněna funkčnost technického zařízení domu (plyn, vytápění, voda, elektrotechnika, vzduchotechnika, domácí telefon, výtah, televizní anténa apod.)
Add Comment
Cancel
10.5
Vlastník jednotky předem oznámí osobě odpovědné za správu domu stavební úpravu uvnitř svého bytu. Upravuje-li vlastník jednotky stavebně svůj byt, umožní osobě odpovědné za správu domu na základě její předchozí výzvy ověření, zda stavební úpravy neohrožují, nepoškozují nebo nemění společné části, a to popřípadě i přístupem do bytu.
Add Comment
Cancel
10.6
Vlastník jednotky předem oznámí osobě odpovědné za správu domu podnikání nebo jinou činnost v bytě, která může vést k narušení obvyklého klidu a pořádku v domě na dobu nikoli přechodnou.
Add Comment
Cancel
10.7
Vlastník jednotky oznámí bez zbytečného odkladu osobě odpovědné za správu domu a pozemku své jméno, bydliště, jméno a bydliště osoby, které přenechal byt k užívání na dobu nikoli přechodnou, a počet osob, které budou mít v bytě domácnost. To platí i v případě změny těchto údajů.
Add Comment
Cancel
10.8
Uživatelé jednotek jsou povinni zejména:
Add Comment
Cancel
10.8.1
umožnit přístup k uzávěrům, hydrantům, měřičům, vstupům do zařízení civilní ochrany.
Add Comment
Cancel
10.8.2
zajistit, aby veškeré chodby, schodiště a požární průchody v  budově byly neustále plně průchodné.
Add Comment
Cancel
10.8.3
zabezpečit, aby v domě nebyly ukládány látky výbušné, třaskavé, snadno vznětlivé či jinak nebezpečné a nebylo užíváno otevřeného ohně.
Add Comment
Cancel
10.8.4
zabezpečit, aby věci uložené ve sklepech nebyly zdrojem šíření hmyzu a hlodavců.
Add Comment
Cancel
10.8.5
dodržovat zákaz kouření ve společných částech domu.
Add Comment
Cancel
10.9
Vlastník jednotky má právo seznámit se, jak osoba odpovědná za správu domu hospodaří a jak dům nebo pozemek spravuje. U této osoby může vlastník jednotky nahlížet do smluv uzavřených ve věcech správy, jakož i do účetních knih a dokladů, a pořizovat si z nich výpisy, opisy a kopie.
Add Comment
Cancel
11
Závěrečná ustanovení
Add Comment
Cancel
11.1
Účastníci prohlašují, že vydávají toto prohlášení podle své skutečné vůle, nikoliv v tísni za nápadně nevýhodných podmínek, přečetli si jej, rozumí jí a s jejím obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy. To platí obdobně v případě, že v rámci tohoto prohlášení uzavřeli účastníci nějakou dvou či vícestrannou dohodu.
Add Comment
Cancel
11.2
Účastníci projevují souhlas s tím, aby příslušný katastrální úřad provedl zápis změn právních vztahů formou vkladu vlastnického práva tak, jak je specifikováno v této listině.
Add Comment
Cancel
11.3
Účastníci se dohodli, že žádnému   účastníků nepřísluší žádná náhrada na základě této smlouvy. Účastníci tak prohlašují, že vůči sobě nemají žádných nároků vzniklých z titulu uzavření této dohody.
Add Comment
Cancel
11.4
Toto prohlášení nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu všemi účastníky.
Add Comment
Cancel
11.5
Toto prohlášení je sepsáno v tolika stejnopisech, aby každý z účastníků obdržel jedno vyhotovení a jedno vyhotovení opatřené úředně ověřenými podpisy účastníků mohlo být předloženo příslušnému katastrálnímu úřadu, tedy celkem v/ve 
stejnopisech.
Add Comment
Cancel
11.6
Nedílnou součástí tohoto prohlášení je v souladu s ustanovením § 1166 odst. 3 občanského zákoníku příloha č. 1 půdorysné schéma určující polohu bytů a společných částí budovy, spolu s údaji o podlahových plochách bytů.
Add Comment
Cancel
Přílohy
Add Comment
Cancel
Příloha č. 1 - půdorysy jednotlivých podlaží budovy
Add Comment
Cancel
V
dne
Add Comment
Cancel
_________________________________________
Add Comment
Cancel
_____
Add Comment
Cancel

Příloha prohlášení vlastníka budovy

Schematické nákresy podlaží
Add Comment
Cancel
Budova má celkem podlaží.
Add Comment
Cancel
I would like my document reviewed by a solicitor’s office
Milan Trávníček | JUDr. Bc. Milan Trávníček, advokát a zapsaný mediátor
Show More Hide
I want to be notified of approaching deadlines (GRATIS!)
The system will automatically notify you as deadlines in the agreement approach

Download This Document as a Word Document or a PDF.

This Document costs 199 Kč (238,80 Kč with VAT)

Your Document is Generating, Please Wait.