Create a Customized Dohodu o hmotné odpovědnosti za svěřené prostředky na míru

This template was prepared by: Mgr. Vojtěch Říha, Ph.D., JUDr. Dagmar Říhová, advokátní kancelář

Instructions

  • Použijte, pokud zaměstnanec přichází do styku s penězi (např. vede pokladnu) nebo s jiným oběživem (zbožím).
  • Pokud zaměstnanci svěřujete nějaké pracovní nástroje nebo jiné hodnotné věci v rámci jeho výkonu práce, použijte Dohodu o hmotné odpovědnost za svěřené věci.
  • Uzavření jedné z dohod nebrání uzavření té druhé (tj. mohou být uzavřeny společně).
  • Používejte pouze pro zaměstnance.
  • Zákonnou úpravu týkající se této smlouvy naleznete zde.

Dohoda o hmotné odpovědnosti zaměstnance za svěřené prostředky

TATO DOHODA O HMOTNÉ ODPOVĚDNOSTI ZA SVĚŘENÉ PROSTŘEDKY (DÁLE JEN „DOHODA“) BYLA UZAVŘENA NÍŽE UVEDENÉHO DNE, MĚSÍCE A ROKU MEZI TĚMITO SMLUVNÍMI STRANAMI
Add Comment
Cancel
Jméno:
Add Comment
Cancel
Datum narození:
Add Comment
Cancel
Rodné číslo:
Add Comment
Cancel
Trvalé bydliště:
Add Comment
Cancel
Telefon:
Add Comment
Cancel
E-mail:
Add Comment
Cancel
(dále jako „Zaměstnanec“)
Add Comment
Cancel
a
Add Comment
Cancel
Zaměstnavatelem je
Add Comment
Cancel
Jméno:
Add Comment
Cancel
IČO:
Add Comment
Cancel
Místo podnikání:
Add Comment
Cancel
Telefon:
Add Comment
Cancel
E-mail:
Add Comment
Cancel
(dále jako „Zaměstnavatel“)
Add Comment
Cancel
( Zaměstnanec a Zaměstnavatel dále též společně jako „Smluvní strany“ a každý jednotlivě jako „Smluvní strana“)
Add Comment
Cancel
SMLUVNÍ STRANY UJEDNÁVAJÍ NÁSLEDUJÍCÍ:
Add Comment
Cancel
1
Předmět
Add Comment
Cancel
1.1
Zaměstnanec přejímá uzavřením této Dohody za dále uvedených podmínek odpovědnost za vzniklý schodek na svěřených hodnotách Zaměstnavatele, které je povinen vyúčtovat. Schodkem se rozumí rozdíl mezi hodnotami, které byly Zaměstnanci svěřeny k vyúčtování, a hodnotami, které byly skutečně vyúčtovány, tj. rozdíl mezi údaji účetní evidence, o který je skutečný stav nižší než stav účetní.
Add Comment
Cancel
1.2
Svěřenými hodnotami se rozumí hotovost, ceniny, zboží, zásoby materiálu nebo jiné hodnoty, které jsou předmětem obratu nebo oběhu, s nimiž má Zaměstnanec možnost osobně disponovat po celou dobu, po kterou mu byly svěřeny.
Add Comment
Cancel
2
Spoluodpovědnost
Add Comment
Cancel
2.1
V případě, že Zaměstnanec bude na pracovišti s ostatními zaměstnanci, přejímá uzavřením této Dohody za dále uvedených podmínek spoluodpovědnost za vzniklý schodek na svěřených hodnotách Zaměstnavatele, které je povinen vyúčtovat.
Add Comment
Cancel
2.2
Zaměstnanec přebírá spoluodpovědnost
na daném pracovišti.
Add Comment
Cancel
3
Inventarizace
Add Comment
Cancel
3.1
Inventarizace se provádí při uzavření této Dohody, při jejím zániku, při výkonu jiné práce, při převedení Zaměstnance na jinou práci nebo na jiné pracoviště, při jeho přeložení a při skončení pracovního poměru.
Add Comment
Cancel
3.2
Na pracovištích, kde pracují Zaměstnanci se společnou odpovědností, se inventarizace provádí při uzavření dohod o odpovědnosti se všemi společně odpovědnými Zaměstnanci, při zániku všech těchto dohod, při výkonu jiné práce, při převedení na jinou práci nebo na jiné pracoviště nebo přeložení všech společně odpovědných Zaměstnanců, při změně na pracovním místě vedoucího Zaměstnance nebo jeho zástupce a na žádost kteréhokoliv ze společně odpovědných Zaměstnanců při změně jejich kolektivu, popř. při odstoupení některého z nich od dohody o odpovědnosti.
Add Comment
Cancel
3.3
Jestliže Zaměstnanec se společnou odpovědností, jehož pracovní poměr skončil nebo který vykonává jinou práci nebo který byl převeden na jinou práci nebo který byl převeden na jiné pracoviště nebo přeložen, nepožádá zároveň o provedení inventarizace, odpovídá za případný schodek zjištěný nejbližší inventarizací na jeho dřívějším pracovišti.
Add Comment
Cancel
3.4
Jestliže Zaměstnanec, který je zařazován na pracoviště, kde pracují Zaměstnanci se společnou odpovědností, nepožádá zároveň o provedení inventarizace, odpovídá za případný schodek zjištěný nejbližší inventarizací.
Add Comment
Cancel
4
Odpovědnost
Add Comment
Cancel
4.1
Zaměstnanec odpovídá za schodek na svěřených hodnotách a je povinen schodek nahradit v plné výši. Této odpovědnosti se Zaměstnanec zprostí zcela nebo zčásti, jestliže prokáže, že schodek vznikl zcela nebo zčásti bez jeho zavinění.
Add Comment
Cancel
4.2
Výše podílů náhrady škody jednotlivými zaměstnanci v případě společné odpovědnosti se řídí ust. § 260 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů.
Add Comment
Cancel
5
Odstoupení
Add Comment
Cancel
5.1
Zaměstnanec může od uzavřené dohody odstoupit, vykonává-li jinou práci, je-li převáděn na jinou práci nebo jiné pracoviště, je-li překládán nebo pokud Zaměstnavatel v době do 15 kalendářních dnů od obdržení jeho písemného upozornění neodstraní závady v jeho pracovních podmínkách, které brání řádnému hospodaření se svěřenými hodnotami. Při společné odpovědnosti může Zaměstnanec od dohody o odpovědnosti také odstoupit, jestliže je na pracoviště zařazen jiný Zaměstnanec nebo ustanoven jiný vedoucí nebo jeho zástupce. Odstoupení musí být oznámeno Zaměstnavateli písemně.
Add Comment
Cancel
6
Zánik Dohody
Add Comment
Cancel
6.1
Tato Dohoda o odpovědnosti za schodek na svěřených hodnotách zaniká dnem zániku účinnosti
uzavřené mezi Zaměstnancem a Zaměstnavatelem dne
nebo dnem, kdy bylo odstoupení od této dohody doručeno Zaměstnavateli, není-li v odstoupení od této dohody uveden den pozdější.
Add Comment
Cancel
7
Prohlášení
Add Comment
Cancel
7.1
Zaměstnavatel a Zaměstnanec prohlašují, že na pracovišti Zaměstnance nejsou žádné závady v jeho pracovních podmínkách, které by ztěžovaly řádný výkon jeho práce a mohly tak ovlivnit vznik škody a schodku. Zaměstnanec je povinen řádně opatrovat svěřené hodnoty, činit všechna opatření potřebná k tomu, aby se předešlo škodě a schodku a ihned upozornit na jakékoliv zjištěné závady svého přímého nadřízeného. Zaměstnavatel je povinen ohlášené a zjištěné závady odstranit v určené lhůtě.
Add Comment
Cancel
7.2
Zaměstnanec prohlašuje, že byl řádně poučen o svých pracovních úkolech a důsledcích vyplývajících z této dohody a že byl seznámen s příslušnými účetními a dalšími právními předpisy upravujícími výkon jeho předmětné práce.
Add Comment
Cancel
8
Rozhodné právo
Add Comment
Cancel
8.1
Tato Dohoda se řídí právním řádem České republiky, zejména ust. 252 a násl. zák. č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů.
Add Comment
Cancel
9
Závěrečná ustanovení
Add Comment
Cancel
9.1
V této Dohodě, pokud z kontextu jasně nevyplývá jinak, zahrnuje význam slova v jednotném čísle rovněž význam daného slova v množném čísle a naopak, význam slova vyjadřujícího určitý rod zahrnuje rovněž ostatní rody. Nadpisy jsou uváděny pouze pro přehlednost a nemají vliv na výklad této Dohody.
Add Comment
Cancel
9.2
Nevymahatelnost či neplatnost kteréhokoliv ustanovení této Dohody nemá vliv na vymahatelnost či platnost zbývajících ustanovení této Dohody, pokud z povahy nebo obsahu takového ustanovení nevyplývá, že nemůže být odděleno od ostatního obsahu této Dohody.
Add Comment
Cancel
9.3
Tato Dohoda představuje úplné ujednání mezi Smluvními stranami ve vztahu k předmětu této Dohody a nahrazuje veškerá předchozí ujednání ohledně předmětu této Dohody.
Add Comment
Cancel
9.4
Tato Dohoda může být změněna písemnými dodatky podepsanými všemi Smluvními stranami.
Add Comment
Cancel
9.5
Tato Dohoda je vyhotovena v 2 stejnopisech. Každá Smluvní strana obdrží 1 stejnopis této Dohody.
Add Comment
Cancel
9.6
Každá ze Smluvních stran nese své vlastní náklady vzniklé v důsledku uzavírání této Dohody.
Add Comment
Cancel
9.7
Tato Dohoda nabývá platnosti a účinnosti v okamžiku jejího podpisu všemi Smluvními stranami.
Add Comment
Cancel
9.8
Smluvní strany si tuto Dohodu přečetly, souhlasí s jejím obsahem a prohlašují, že je ujednána svobodně.
Add Comment
Cancel
NA DŮKAZ ČEHOŽ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJUJÍ SVÉ PODPISY
Add Comment
Cancel
V
dne
Add Comment
Cancel
_____________________________________
Add Comment
Cancel
_____
Add Comment
Cancel
V
dne
Add Comment
Cancel
_____________________________________
Add Comment
Cancel
_____
Add Comment
Cancel
I would like my document reviewed by a solicitor’s office
Mgr. Vojtěch Říha, Ph.D. | JUDr. Dagmar Říhová, advokátní kancelář
Show More Hide
I want to be notified of approaching deadlines (GRATIS!)
The system will automatically notify you as deadlines in the agreement approach

Download This Document as a Word Document or a PDF.

This Document costs 199 Kč (238,80 Kč with VAT)

Your Document is Generating, Please Wait.