Create a Customized Dohodu o vypořádání vzájemných majetkových vztahů a o úpravě práv a povinností společného bydlení po dobu po rozvodu na míru

This template was prepared by: Milan Trávníček, JUDr. Bc. Milan Trávníček, advokát a zapsaný mediátor

Instructions

Dohoda o vypořádání vzájemných majetkových vztahů a o úpravě společného bydlení

TATO DOHODA O VYPOŘÁDÁNÍ VZÁJEMNÝCH MAJETKOVÝCH VZTAHŮ A O ÚPRAVĚ PRÁV A POVINNOSTÍ SPOLEČNÉHO BYDLENÍ PRO DOBU PO ROZVODU (DÁLE JEN „DOHODA“) BYLA UZAVŘENA NÍŽE UVEDENÉHO DNE, MĚSÍCE A ROKU MEZI TĚMITO ÚČASTNÍKY
Add Comment
Cancel
Jméno manželky:
Add Comment
Cancel
Datum narození:
Add Comment
Cancel
Rodné číslo:
Add Comment
Cancel
Trvalé bydliště:
Add Comment
Cancel
(dále jako „Manželka“)
Add Comment
Cancel
a
Add Comment
Cancel
Jméno manžela:
Add Comment
Cancel
Datum narození:
Add Comment
Cancel
Rodné číslo:
Add Comment
Cancel
Trvalé bydliště:
Add Comment
Cancel
(dále jako „Manžel“)
Add Comment
Cancel
(Manžel a Manželka dále též společně jako „Účastníci“ a každý jednotlivě jako „Účastník“)
Add Comment
Cancel
Součástí vypořádání společného jmění manželů je nemovitá věc.
Add Comment
Cancel
1
Úvodní prohlášení
Add Comment
Cancel
Uzavíráte tuto smlouvu
1.1
Účastnící této Dohody souhlasně prohlašují, že dne
uzavřeli manželství před
.
Add Comment
Cancel
1.2
V souvislosti s podáním společného návrhu na rozvod manželství uzavírají účastníci za účelem úpravy svých majetkových poměrů tuto Dohodu o vypořádání majetkových vztahů a o úpravě práv a povinností společného bydlení po dobu po rozvodu.
Add Comment
Cancel
2
Majetek Manželky
Add Comment
Cancel
2.1
Účastníci této Dohody se dohodli na tom, že z věcí, které patřily do jejich společného jmění manželů, se okamžikem právní moci rozhodnutí o rozvodu jejich manželství stanou výlučným vlastnictvím Manželky následující věci:
Add Comment
Cancel
Add Comment
Cancel
Add Comment
Cancel
3
Majetek Manžela
Add Comment
Cancel
3.1
Účastníci této Dohody se dohodli na tom, že z věcí, které patřily do jejich společného jmění manželů, se okamžikem právní moci rozhodnutí o rozvodu jejich manželství stanou výlučným vlastnictvím Manžela následující věci a/nebo pohledávky:
Add Comment
Cancel
Add Comment
Cancel
Add Comment
Cancel
Mají manželé finanční závazky?
Add Comment
Cancel
4
Převzetí finančních závazků
Add Comment
Cancel
4.1
přebírá dluh vůči věřiteli, kterým je
, IČO:
, se sídlem
, který vznikl z titulu
uzavřené dne
, jež činí ke dni uzavření této Smlouvy částku
+ slovy
, a Účastníci se zavazují informovat výše uvedeného věřitele o rozvodu jejich manželství.
Add Comment
Cancel
Zavazuje se daný manžel k refinancování či vyvázání druhého manžela z finančního závazku?
Add Comment
Cancel
4.2
Manžel se dále zavazuje
, a v této souvislosti se zavazuje:
Add Comment
Cancel
4.2.1
zajistit zánik dluhu dle čl. 4.1 této Smlouvy tak, že tento závazek takzvaně refinancuje novým závazkem, jinými slovy splatí stávající dluh z prostředků získaných z nového úvěru, kde jako dlužník již nebude vystupovat druhý z manželů, ale pouze Manžel, případně třetí osoba nebo třetí osoby, a druhému z manželů zanikne dluh dle čl. 4.1 této Smlouvy.
Add Comment
Cancel
4.2.2
novou úvěrující osobou je
, IČO
, se sídlem
.
Add Comment
Cancel
4.2.3
v této souvislosti Manžel výslovně prohlašuje, že splňuje podmínky pro to, aby mu stávající věřitel i nová úvěrující osoba shora popsaný postup schválila. Zejména prohlašuje, že sám má dostatečný příjem na úhradu splátek, případně je schopen splácení úvěru dostatečně zajistit jiným majetkem nebo za pomoci třetích osob.
Add Comment
Cancel
4.2.4
zajistit refinancování ve smyslu čl. 4.2.1 této Smlouvy ve lhůtě do
.
Add Comment
Cancel
4.2.5
výlučně hradit pravidelné splátky dluhu dle čl. 4.1 této Smlouvy až do provedení refinancování dluhu. Manžel v tomto případě nemá nárok na žádné vypořádání těchto splátek.
Add Comment
Cancel
4.3
Obě smluvní strany jsou povinny bezodkladně učinit veškeré potřebné kroky vedoucí k tomu, aby byly shora uvedené povinnosti řádně splněny.
Add Comment
Cancel
Ošetřit následky v případě porušení povinnosti refinancovat / vyvázat z dluhu?
Add Comment
Cancel
4.4
V případě, že Manžel poruší svoji povinnost refinancovat dluh za podmínek a ve lhůtách dle čl. 4.2 této Smlouvy, dohodly se smluvní strany, že:
Add Comment
Cancel
4.4.1
Manželka je oprávněna od této Smlouvy odstoupit.
Add Comment
Cancel
4.4.2
Manžel se zavazuje uhradit Manželce smluvní pokutu ve výši
+ slovy
.
Add Comment
Cancel
4.5
V případě, že se Manžel ocitne v prodlení s úhradou byť jedné z pravidelných splátek dluhu a poruší tak svou povinnost dle čl. 4.2.5 této Smlouvy, dohodly se smluvní strany, že:
Add Comment
Cancel
4.5.1
Manželka je oprávněna od této Smlouvy odstoupit.
Add Comment
Cancel
4.5.2
Manžel se zavazuje uhradit Manželce smluvní pokutu ve výši
+ slovy
.
Add Comment
Cancel
5
Vyrovnání podílů
Add Comment
Cancel
Budou si manželé platit částky na vyrovnání podílů?
5.1
V rámci vypořádání společného jmění manželů se
zavazuje vyplatit Manželce částku ve výši
+ slovy
, a to ve lhůtě
dní od právní moci rozsudku, kterým bude rozvedeno manželství Účastníků.
Add Comment
Cancel
5.2
V případě, že Manžel poruší svoji povinnost vyplatit druhého manžela za podmínek a ve lhůtách dle čl. 5.1 této Smlouvy, dohodly se smluvní strany, že:
Add Comment
Cancel
5.2.1
Manželka je oprávněna od této Smlouvy odstoupit.
Add Comment
Cancel
5.2.2
Manžel se zavazuje uhradit Manželce smluvní pokutu ve výši
+ slovy
.
Add Comment
Cancel
6
Dohoda o výživném manželů
Add Comment
Cancel
Existuje vyživovací povinnost?
6.1
Účastníci výslovně prohlašují, že nemají vůči sobě vyživovací povinnost a že takový nárok nebudou uplatňovat ani po zániku manželství rozvodem.
Add Comment
Cancel
7
Vedlejší ujednání
Add Comment
Cancel
7.1
Účastníci ujednávají, že věci a jiné majetkové hodnoty, které nejsou uvedeny v článcích 2 a 3 této Dohody a které ke dni právní moci rozhodnutí o rozvodu manželství Účastníků náležely do společného jmění manželů Účastníků, se stávají výlučným vlastnictvím toho z Účastníků, který je měl ke dni právní moci rozhodnutí o rozvodu manželství Účastníků u sebe v držení.
Add Comment
Cancel
7.2
Účastníci souhlasně prohlašují, že vypořádáním zaniklého společného jmění v souladu s touto Dohodou dojde k úplnému vyrovnání veškerých jejich majetkových poměrů a že nemají žádná další vzájemná a společná práva ani povinnosti než ty, které jsou výslovně uvedeny v této Dohodě.
Add Comment
Cancel
7.3
Za předpokladu, že by se objevily další věci, práva nebo jiné majetkové hodnoty v této Dohodě neuvedené a nabyté Účastníky za trvání manželství, tyto se stávají ke dni právní moci rozsudku, kterým se manželství Účastníků rozvádí, výlučným vlastnictvím toho Účastníka, který je má ve svém držení, tyto užívá, resp. na jehož jméno zněly či jehož jednáním vznikly. Ujednáním dle předchozí věty není dotčeno vypořádání společného jmění Účastníků na základě této Dohody.
Add Comment
Cancel
7.4
Ve vztahu k závazkům neuvedeným v této Dohodě, jež vznikly za trvání manželství Účastníků a které byly přijaty pouze ze strany a jménem jednoho z Účastníků, se stávají výlučným závazkem tohoto Účastníka. Příslušný Účastník se zavazuje tyto závazky plnit vlastním jménem, na svůj účet, a současně prohlašuje, že je nebude uplatňovat ve vztahu ke společnému jmění Účastníků této Dohody.
Add Comment
Cancel
Účastníci bydlí
Add Comment
Cancel
8
Bydlení
Add Comment
Cancel
8.1
Účastníci shodně uvádějí, že již bydlí odděleně a nemají společné bydlení.
Add Comment
Cancel
9
Trvání smlouvy
Add Comment
Cancel
Má tato dohoda zavazovat strany i v případě, že by manželství nebylo rozvedeno tzv. nesporně?
9.1
Smluvní strany uzavírají tuto smlouvu za účelem naplnění zákonných podmínek pro rozvod manželství dle § 757 odst. 1 písm. c) občanského zákoníka. V případě, že by soud manželství nerozvedl podle § 757 odst. 1 bez zjišťování příčin rozvratu manželství, smluvní strany se dohodly, že tato smlouva v celém rozsahu pozbývá platnosti okamžikem právní moci rozsudku o rozvodu manželství.
Add Comment
Cancel
10
Závěrečná ustanovení
Add Comment
Cancel
10.1
Nevymahatelnost či neplatnost kteréhokoliv ustanovení této Dohody nemá vliv na vymahatelnost či platnost zbývajících ustanovení této Dohody, pokud z povahy nebo obsahu takového ustanovení nevyplývá, že nemůže být odděleno od ostatního obsahu této Dohody.
Add Comment
Cancel
10.2
Tato Dohoda může být změněna písemnými dodatky podepsanými všemi Smluvními stranami.
Add Comment
Cancel
10.3
Tato Dohoda byla sepsána ve třech (3) vyhotoveních, kdy každý z jejích Účastníků obdrží po jednom vyhotovení. Jeden stejnopis, na kterém jsou podpisy úředně ověřeny, slouží v souladu s ustanovením §757 odst. (1) písm. c) a odst. (2) zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, pro účely řízení o rozvodu manželství Účastníků.
Add Comment
Cancel
10.4
Každá ze Smluvních stran nese své vlastní náklady vzniklé v důsledku uzavírání této Dohody.
Add Comment
Cancel
10.5
Po přečtení a seznámení se s obsahem této Dohody níže podepsaní prohlašují, že tato Dohoda byla sepsána dle jejich pravé, svobodné a vážné vůle, nikoliv v tísni, pod nátlakem nebo v omylu. Na důkaz tohoto prohlášení připojují Účastníci pod text této dohody své vlastnoruční podpisy.
Add Comment
Cancel
V
dne
Add Comment
Cancel
________________________
Add Comment
Cancel
_____
Add Comment
Cancel
V
dne
Add Comment
Cancel
________________________
Add Comment
Cancel
_____
Add Comment
Cancel
I would like my document reviewed by a solicitor’s office
Milan Trávníček | JUDr. Bc. Milan Trávníček, advokát a zapsaný mediátor
Show More Hide
I want to be notified of approaching deadlines (GRATIS!)
The system will automatically notify you as deadlines in the agreement approach

Download This Document as a Word Document or a PDF.

This Document costs 199 Kč (238,80 Kč with VAT)

Your Document is Generating, Please Wait.