Create a Customized Domovní řád

This template was prepared by: Ilona Černochová, Realitní advokáti s.r.o.

Instructions

  • Použijte, pokud chcete upravit pravidla chování a udržování pořádku v domě.
  • Nezapomeňte, že základní pravidla pro správu domu a pozemku a užívání společných částí domu by měla být upravena ve stanovách SVJ (viz (viz § 1200 odst. 2 písm. f) občanského zákoníku). 
  • Porušení ustanovení domovního řádu může být posuzováno jako přestupek. 

Domovní řád

Add Comment
Cancel
Add Comment
Cancel
se sídlem
Add Comment
Cancel
(dále jen „společenství vlastníků“ nebo „SVJ“)
Add Comment
Cancel
Úvodní ustanovení
Add Comment
Cancel
Tento domovní řád je vytvořen za účelem zabezpečení pořádku a čistoty v domě, k zajištění podmínek řádného užívání
jednotek (dále společně jen jako „jednotky“) a společných prostor v domě tak, aby v domě bylo vytvořeno prostředí zajišťující všem vlastníkům a nájemcům řádný výkon jejich práv.
Add Comment
Cancel
Domovní řád konkrétně upravuje podmínky a způsob užívání bytů, nebytových prostor a společných částí domu, přičemž základní úprava vzájemných práv a povinností mezi společenstvím vlastníků jednotek a vlastníkem bytu se řídí zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) a stanovami společenství vlastníků.
Add Comment
Cancel
Ustanovení tohoto domovního řádu jsou závazná pro všechny osoby, které užívají jednotky, společné prostory a zařízení v budově, tj.
Add Comment
Cancel
Základní pravidla správy jsou v souladu s občanským zákoníkem obsažena ve stanovách SVJ.
Add Comment
Cancel
Vymezení pojmů
Add Comment
Cancel
Bytovou jednotkou se rozumí samostatná jednotka, která je ohraničena vstupními dveřmi, přísluší k ní vlastní přívody teplé a studené vody, elektroměr a plynoměr. Konkrétně jde o soubor místnosti či místností, které jsou rozhodnutím stavebního úřadu určeny k bydlení.
Add Comment
Cancel
Příslušenství bytové jednotky jsou vedlejší místnosti a prostory určené k tomu, aby byly s bytovou jednotkou užívány
.
Add Comment
Cancel
Společnými částmi domu jsou zejména: základy, střecha, rozvody tepla, rozvody studené a teplé vody, plynu, elektřiny, kanalizace, anténa aj.

např. sklepní kóje (box) jež přísluší k dané jednotce, spižírna umístěná mimo bytovou jednotku atd.

Add Comment
Cancel
Společnými prostory domu jsou části určené pro společné užívání, zejména:
Add Comment
Cancel
Dům spravuje správce, či výbor SVJ?
Add Comment
Cancel
Práva a povinnosti vlastníků a nájemců jednotek
Add Comment
Cancel
Práva a povinnosti vlastníků a nájemců jednotek upravuje zejména občanský zákoník a stanovy společenství vlastníků.
Add Comment
Cancel
Vlastníci jednotek jsou povinni řádně užívat předmětnou jednotku a společné prostory domu a současně odpovídají za správné užívání bytu i společných částí domu všemi osobami, které s nimi bydlí, které jsou u nich v bytě v pronájmu a které je navštěvují (dále jen „další osoby“).
Add Comment
Cancel
Vlastník jednotky je povinen nahradit škody, které na jiných jednotkách nebo společných částech nebo zařízení domu způsobil on sám, další osoby nebo osoby, jimž umožnil vstup do budovy. Způsob a rozsah náhrady se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
Add Comment
Cancel
Vlastníci/nájemci jsou povinni při výkonu svých práv dbát, aby v domě bylo vytvořeno prostředí zajišťující ostatním vlastníkům či nájemcům nerušený výkon jejich práv, zejména udržování pořádku a čistoty. Výkon práv a povinností vyplývajících z vlastnického či nájemního vztahu nesmí bez právního důvodu zasahovat do práv a oprávněných zájmů jiných osob a nesmí být v rozporu s dobrými mravy.
Add Comment
Cancel
Vlastník/nájemce jednotky se zdrží všeho, co brání údržbě, opravě, přestavbě či jiné změně domu nebo pozemku, o nichž bylo řádně rozhodnuto, jsou-li prováděny uvnitř bytu nebo na společné části, která slouží výlučně k užívání vlastníky či nájemci jednotky, a umožní do nich přístup. To platí i pro umístění, údržbu a kontrolu zařízení pro měření spotřeby vody, plynu, tepla a jiných energií. Ve výjimečných případech, jako je například havárie či ohrožení života a zdraví osob atp., bude zajištěno zpřístupnění bytu policii i bez předchozího souhlasu vlastníka či nájemce bytové jednotky.
Add Comment
Cancel
Vlastník, který poskytne svou jednotku do pronájmu nebo ji přenechá k dočasnému užívání třetím osobám, je odpovědný za to, že tyto osoby budou dodržovat tento domovní řád v celém jeho rozsahu. V případě, že by osoby užívající jednotku nerespektovaly zásady spojené s tímto domovním řádem, vyzve správce vlastníka k nápravě či náhradě vzniklých škod.
Add Comment
Cancel
Vlastník jednotky je povinen dbát na správné označení zvonku do jednotky jménem svým nebo jménem osoby, jíž umožnil užívání jednotky.
Add Comment
Cancel
Rekonstrukce a stavební úpravy jednotek
Add Comment
Cancel
Je povoleno provádět stavební úpravy a udržovací práce v neděli a o svátcích?
Vlastník či nájemce je povinen oznámit ostatním vlastníkům či nájemcům jednotek rozsáhlejší stavební úpravy a udržovací práce v jednotce, a to takovým způsobem, aby vlastníci/nájemci ostatních jednotek měli možnost se s touto informací řádně seznámit.
Add Comment
Cancel
V případě, že
jednotky plánuje provádět hlučné práce trvající déle než
a déle než
, je povinen o svém záměru informovat písemně
a uvést předpokládaný časový rozsah hlučných a déletrvajících prací a kontakt na kompetentní osoby.
Add Comment
Cancel
Vlastník či nájemce je povinen tyto stavební úpravy a udržovací práce provádět takovým způsobem, aby neohrožovaly, nepoškozovaly či jakýmkoliv jiným způsobem nenarušovaly užívání společných částí domů a jednotek v domě.
Add Comment
Cancel
Tyto práce je povoleno provádět v pracovní dny v době od
do
, v sobotu od
do
. V neděli a o svátcích je povoleno tyto práce provádět od
do
.
Add Comment
Cancel
V případě, že jsou prováděny úpravy jednotky, je vlastník či nájemce jednotky povinen dbát na dodržování pořádku ve společných částech domu. V případě, že dojde ke znečištění společných částí domu, je vlastník či nájemce povinen neprodleně zajistit jejich úklid. V případě nedodržení pořádku může správce zajistit úklid na náklady vlastníka jednotky, který je odpovědný za znečištění společných prostor. Je zakázáno nad míru přiměřenou místním poměrům obtěžovat sousedy hlukem, prachem, kouřem, plyny, parami, pachy a tekutými odpady, světlem, stíněním a vibracemi.
Add Comment
Cancel
Užívání společných prostor
Add Comment
Cancel
Společné prostory domu se užívají jen k účelům odpovídajícím jejich povaze a určení tak, aby nedocházelo k omezování práv ostatních vlastníků v domě.
Add Comment
Cancel
Umisťování a odkládání jakýchkoliv předmětů není ve společných prostorách povoleno. Je nutné dbát na to, aby prostory, které vedou k východu z objektu a slouží jako únikové cesty, nebyly v případě vzniku požáru a jiné živelné katastrofy žádným způsobem zastavěny, nesmí na nich být ani omezený průchod. Těmito prostory se rozumí zejména
a jiné společné prostory s obdobným účelovým určením.
Add Comment
Cancel
Je zakázáno skladovat v domě látky snadno vznětlivé či jinak nebezpečné. Je zakázáno používání otevřeného ohně ve společných prostorách. Není dovoleno ukládat ve společných prostorách věci, které by mohly být zdrojem šíření hmyzu a hlodavců, a také je zakázáno ve společných prostorách uchovávat zvláštně aromatické látky vyžadující trvalé větrání.
Add Comment
Cancel
Technické zařízení v domě (rozvody el., vody apod.) musí být udržováno v náležitém stavu. Bez vědomí správce s nimi nesmí být manipulováno. Stejným způsobem musí být zacházeno i se zařízením sloužícím k požární ochraně.
Add Comment
Cancel
Vlastník každého bytu má právo na
ke každé ze společných uzamykatelných prostor
.
Add Comment
Cancel
Ve sklepech a chodbách je zakázáno odstavovat motorová vozidla.
Add Comment
Cancel
Každý vlastník dbá na to, aby ve společných prostorách byla uzavřená okna. Předchází tím prochladnutí prvních nadpodlažních jednotek a znemožňuje tak přístup do společných prostor divokým zvířatům, holubům a podobným nežádoucím tvorům.
Add Comment
Cancel
V době od
do
je každý vlastník a další osoby povinni uzamykat dům.
Add Comment
Cancel
Klíče od společných prostor, které jsou uzamčeny z rozhodnutí společenství vlastníků, budou uloženy u
.
Add Comment
Cancel
Ve všech společných prostorách je zakázáno kouřit.
Add Comment
Cancel
Vyvěšování a umisťování věcí
Add Comment
Cancel
Vlastník či nájemce bytu nesmí bez souhlasu správce na vnější konstrukce
umísťovat jakákoli zařízení a předměty
.
Add Comment
Cancel
Smetí a odpadky se vysypávají do popelnic nebo kontejnerů. Je přitom nutno dbát čistoty a vyhovět hygienickým a protipožárním opatřením.
Add Comment
Cancel
Domácí zvířata
Add Comment
Cancel
Vlastník či nájemce bytové jednotky nese plnou odpovědnost za domácí zvířata, která jsou v bytě držena, a je současně povinen dbát na to, aby nedocházelo k rušení užívacího práva ostatních obyvatel domu, zejména pachem, hlukem a znečišťováním společných částí domu.
Add Comment
Cancel
Chovatel domácích zvířat je povinen dbát na to, aby jeho zvíře neznečišťovalo společné prostory domu a přilehlý chodník. Současně je povinen neprodleně odstranit nečistotu způsobenou na místě, kde může být znečištění na obtíž obyvatelům domu.
Add Comment
Cancel
Každý chovatel zvířete je povinen učinit taková opatření, aby chovem nebyl ohrožen život, zdraví a majetek jiných osob a aby se předcházelo občanskoprávním sporům.
Add Comment
Cancel
Chovatel, případně jiná osoba, která se pohybuje se psem ve společných prostorách domu, musí psa zajistit takovým způsobem, aby nemohl poškodit cizí ani společný majetek, nemohl obtěžovat a ohrožovat na zdraví jiné občany (tzn. mít psa na vodítku atp.).
Add Comment
Cancel
V bytové jednotce je výslovně zakázáno chovat jakákoliv
zvířata.
Add Comment
Cancel
Zajišťování čistoty a pořádku
Add Comment
Cancel
Vlastníci jednotek či nájemci a osoby s nimi společně žijící/bydlící jsou povinni udržovat v domě pořádek a čistotu.
Add Comment
Cancel
za pravidelné zametání a mytí schodů a chodeb, společných prostor, čištění schodišťových oken, zábradlí, osvětlovacích zařízení, vchodových dveří atd., a to v rozsahu a termínech dle dohody.
Add Comment
Cancel
Čištění chodníků, včetně odklizení sněhu
a to v rozsahu a termínech dle dohody.
Add Comment
Cancel
Zachovávání klidu v domě
Add Comment
Cancel
Vlastníci bytů či nájemci a další osoby s vlastníky bytů či nájemci žijící jsou povinni chovat se tak, aby bez oprávněného důvodu neobtěžovali sousedy nadměrným hlukem, zejména
.
Add Comment
Cancel
Právo na nerušený odpočinek vyžaduje, aby v době nočního klidu, tj. od 22.00 do 6.00 hod., bylo zabráněno jakémukoliv hluku. V této době není dovoleno hrát na hudební nástroje, zpívat, hlučně se chovat, používat vysavače a jiné hlučné přístroje a vykonávat jakoukoliv činnost způsobující hluk.
Add Comment
Cancel
Zejména v době nočního klidu je třeba ztlumit
, aby hluk nezaléhal do okolí. Ten, kdo poruší klid v domě, bude písemně vyzván ke zjednání nápravy. Pokud nedojde ke zjednání nápravy, bude doporučeno stěžovateli podat návrh na projednání přestupku.
Add Comment
Cancel
Vznik požáru a mimořádných událostí
Add Comment
Cancel
Každý vlastník či nájemce a návštěvník domu je povinen si počínat tak, aby nedošlo ke vzniku požáru. Každý požár je nutno neodkladně ohlásit na telefonní číslo 150.
Add Comment
Cancel
V případě mimořádných událostí se použije příslušné tísňové volání: Záchranná služba 155, Policie ČR 158 a neprodleně se takový případ nahlásí správci na tel. číslo
.
Add Comment
Cancel
Závěrečná ustanovení
Add Comment
Cancel
Domovním řádem nejsou dotčena práva a povinnosti vyplývající z jiných právních předpisů.
Add Comment
Cancel
Porušení ustanovení domovního řádu může být posuzováno jako přestupek podle zákona č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích, a zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich.
Add Comment
Cancel
Tento domovní řád nabývá účinnosti dne
.
Add Comment
Cancel
V
dne
Add Comment
Cancel
_____________________________________

podpis

Add Comment
Cancel
I would like my document reviewed by a solicitor’s office
Ilona Černochová | Realitní advokáti s.r.o.
Show More Hide
I want to be notified of approaching deadlines (GRATIS!)
The system will automatically notify you as deadlines in the agreement approach

Download This Document as a Word Document or a PDF.

This Document costs 199 Kč (238,80 Kč with VAT)

Your Document is Generating, Please Wait.