Create a Customized Návrh na schválení dohody rodičů o úpravě poměrů, výchovy a výživy nezletilých dětí na míru

This template was prepared by: Milan Trávníček, JUDr. Bc. Milan Trávníček, advokát a zapsaný mediátor

Instructions

Návrh na schválení dohody rodičů o úpravě poměrů, výchovy a výživy nezletilých dětí

Název soudu:
Add Comment
Cancel
Ulice a č. p.:
Add Comment
Cancel
Město a PSČ:
Add Comment
Cancel
V
, dne
Add Comment
Cancel
Nezletilý:
Add Comment
Cancel
Add Comment
Cancel
, datum narození
, bytem
;
Add Comment
Cancel
Navrhovatelé:
Add Comment
Cancel
Jméno matky:
Add Comment
Cancel
Datum narození:
Add Comment
Cancel
Rodné číslo:
Add Comment
Cancel
Trvalé bydliště:
Add Comment
Cancel
(dále jako „Matka“)
Add Comment
Cancel
a
Add Comment
Cancel
Jméno otce:
Add Comment
Cancel
Datum narození:
Add Comment
Cancel
Rodné číslo:
Add Comment
Cancel
Trvalé bydliště:
Add Comment
Cancel
(dále jako „Otec“)
Add Comment
Cancel
Návrh na schválení dohody rodičů o úpravě poměrů, výchovy a výživy jejich nezletilých dětí
Add Comment
Cancel
Přílohy:
Add Comment
Cancel
– Kopie oddacího listu
Add Comment
Cancel
– Rodný list nezletilého dítěte
Add Comment
Cancel
Trojmo
Add Comment
Cancel
1
Úvod
Add Comment
Cancel
Matka a otec shodně prohlašují, že spolu
manželství, a to dne
před
.
Add Comment
Cancel
Matka a otec shodně prohlašují, že jejich manželství již není nadále funkční. Shodli se na tom, že nechtějí dále žít společně. Prohlašují proto, že
místně příslušnému soudu návrh na rozvod jejich manželství.
Add Comment
Cancel
Matka a otec dále prohlašují, že mají nezletilé dítě, a to:
Add Comment
Cancel
_____ , nar. _____
Add Comment
Cancel
Důkazy:
Add Comment
Cancel
výslech otce a matky
Add Comment
Cancel
rodný list dítěte
Add Comment
Cancel
kopie oddacího listu
Add Comment
Cancel
2
Současný stav
Add Comment
Cancel
Účastníci jsou schopni řešit vzájemné problémy smírně a dohodou. Oba rodiče mají k dítěti silnou citovou vazbu.
Add Comment
Cancel
Matka a otec shodně prohlašují, že nezl. _____ žije v současné době
Add Comment
Cancel
Otec
zaměstnán jako
u
. Otcův průměrný čistý měsíční příjem činí
+ slovy
. Matka
zaměstnána jako
u
matčin průměrný čistý měsíční příjem činí
+ slovy
.
Add Comment
Cancel
Add Comment
Cancel
Důkazy:
Add Comment
Cancel
doklad o příjmech otce
Add Comment
Cancel
doklad o příjmech matky
Add Comment
Cancel
Úpravu provést
Add Comment
Cancel
3
Petit
Add Comment
Cancel
S ohledem na výše uvedené matka a otec shodně navrhují, aby soud vydal následující:
Add Comment
Cancel
r o z s u d e k :
Add Comment
Cancel
Soud schvaluje tuto dohodu rodičů:
Add Comment
Cancel
I.
Add Comment
Cancel
Nezletilý _____, datum narození _____, se svěřuje na dobu po rozvodu manželství do
.
Add Comment
Cancel
Otec se zavazuje a je povinen přispívat na výživu nezletilého částkou
+ slovy
měsíčně splatnou vždy do každého
. dne v měsíci předem k rukám matky, počínaje dnem právní moci výroku rozsudku o rozvodu manželství.
Add Comment
Cancel
Otec je oprávněn stýkat se s nezletilým každý
týden v roce od
od
hodin do
do
hodin
, a dále každý rok
, a to konkrétně od
od
hodin do
do
hodin.

Styk s nezletilým není nutně třeba upravit. Tato úprava nevyžaduje schválení soudem.

Pokud jsou rodiče schopni domluvit se, bývá lepší styk neupravovat a dohodnout se na styku mimosoudně. 

Add Comment
Cancel
Matka je povinna nezletilého na styk řádně připravit a styk otci umožnit.
Add Comment
Cancel
nezletilého převezme a odevzdá druhému rodiči v místě bydliště
.
Add Comment
Cancel
II.
Add Comment
Cancel
Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení
Add Comment
Cancel
________________________
Add Comment
Cancel
_____
Add Comment
Cancel
________________________
Add Comment
Cancel
_____
Add Comment
Cancel
I would like my document reviewed by a solicitor’s office
Milan Trávníček | JUDr. Bc. Milan Trávníček, advokát a zapsaný mediátor
Show More Hide
I want to be notified of approaching deadlines (GRATIS!)
The system will automatically notify you as deadlines in the agreement approach

Download This Document as a Word Document or a PDF.

This Document costs 199 Kč (238,80 Kč with VAT)

Your Document is Generating, Please Wait.