Create a Customized Pachtovní smlouvu

This template was prepared by: JUDr. Ondřej Preuss, Ph.D., JUDr. Ondřej Preuss, Ph.D., advokát, Dostupný advokát s.r.o.

Instructions

.

Pachtovní smlouva

Add Comment
Cancel
Chci propachtovat
Vyberte jednu z možností.
TATO PACHTOVNÍ SMLOUVA (DÁLE JEN „SMLOUVA“) BYLA UZAVŘENA NÍŽE UVEDENÉHO DNE, MĚSÍCE A ROKU MEZI TĚMITO SMLUVNÍMI STRANAMI
Add Comment
Cancel
Propachtovatelem je
Propachtovatel je v podstatě pronajímatel, může však dostávat místo klasického nájmu část užitků získaných z „propachtované“ věci – např. část úrody.
Propachtovatel je v podstatě pronajímatel, může však dostávat místo klasického nájmu část užitků získaných z „propachtované“ věci – např. část úrody.
Add Comment
Cancel
Jméno:
Add Comment
Cancel
Datum narození:
Add Comment
Cancel
Rodné číslo:
Add Comment
Cancel
Trvalé bydliště:
Add Comment
Cancel
Telefon:
Add Comment
Cancel
E-mail:
Add Comment
Cancel
(dále jako „Propachtovatel“)
Add Comment
Cancel
a
Add Comment
Cancel
Pachtýřem je
Pachtýř je v podstatě nájemce. Avšak u pachtu se na rozdíl od nájmu předpokládá, že pachtýř bude vlastním přičiněním věc obhospodařovat a starat se o ni tak, aby přinášela výnos.
Pachtýř je v podstatě nájemce. Avšak u pachtu se na rozdíl od nájmu předpokládá, že pachtýř bude vlastním přičiněním věc obhospodařovat a starat se o ni tak, aby přinášela výnos.
Add Comment
Cancel
Jméno:
Add Comment
Cancel
Datum narození:
Add Comment
Cancel
Rodné číslo:
Add Comment
Cancel
Trvalé bydliště:
Add Comment
Cancel
Telefon:
Add Comment
Cancel
E-mail:
Add Comment
Cancel
(dále jako „Pachtýř“)
Add Comment
Cancel
( Propachtovatel a Pachtýř dále též společně jako „Smluvní strany“ a každý jednotlivě jako „Smluvní strana“)
Add Comment
Cancel
SMLUVNÍ STRANY UJEDNÁVAJÍ NÁSLEDUJÍCÍ:
Add Comment
Cancel
1
Definice
Add Comment
Cancel
1.1
V této Smlouvě „Věc“ znamená pozemek –
Add Comment
Cancel
parcelu č.
o výměře
m2, ležící v katastrálním území
, obec
; přidat parcelu
Add Comment
Cancel
2
Prohlášení
Add Comment
Cancel
2.1
Propachtovatel prohlašuje, že je výlučným vlastníkem Věci.
Add Comment
Cancel
2.2
Propachtovatel prohlašuje, že má plné právo platně Věc Pachtýři touto Smlouvou propachtovat.
Add Comment
Cancel
2.3
Pachtýř prohlašuje, že si před uzavřením této Smlouvy Věc prohlédl a seznámil se se stavem Věci a v tomto stavu Věc do pachtu přebírá.
Add Comment
Cancel
2.4
Propachtovatel prohlašuje, že Věc
Add Comment
Cancel
3
Předmět Smlouvy
Propachtovat znamená pronajmout za účelem pachtu, tedy hospodaření s danou věcí.
Add Comment
Cancel
3.1
Propachtovatel se tímto zavazuje přenechat Věc včetně všech součástí a příslušenství k dočasnému užívání a Pachtýř se zavazuje platit za to Propachtovateli pachtovné.
Add Comment
Cancel
3.2
Mezi Smluvními stranami je výslovně ujednáno, že veškeré výnosy na Věci po dobu trvání této Smlouvy náleží Pachtýři.
Add Comment
Cancel
4
Účel
Add Comment
Cancel
4.1
Věc je propachtována za účelem zemědělského pachtu.
Add Comment
Cancel
5
Trvání Smlouvy
Add Comment
Cancel
5.1
Pacht Věci je ujednán na
, a to do
.
Add Comment
Cancel
5.2
Pacht Věci začíná dne
.
Add Comment
Cancel
Chcete automatické prodlužování této smlouvy?
Add Comment
Cancel
6
Automatické prodloužení
Add Comment
Cancel
6.1
Doba trvání této smlouvy se automaticky prodlužuje o dalších
, pokud alespoň jedna ze stran
k poštovní přepravě a/nebo doručí
, které je uvedeno v článku 5 této Smlouvy, písemné oznámení, že trvá na jejím prodloužení.
Add Comment
Cancel
7
Pachtovné
Add Comment
Cancel
7.1
Pachtýř se zavazuje poskytnout za propachtování Věci
+ slovy
za
.
Add Comment
Cancel
7.2
Propachtovatel
právo zvyšovat Pacht o částku
.
Add Comment
Cancel
7.3
Smluvní strany ujednávají, že veškeré služby spojené s propachtováním Věci hradí
.
Add Comment
Cancel
Je Pachtýř povinen složit kauci (jistotu)?
Add Comment
Cancel
8
Platební podmínky
Add Comment
Cancel
8.1
Pachtovné je splatné vždy k
dnu příslušného kalendářního
(tedy do začátku následujícího pachtovního roku).
Add Comment
Cancel
8.2
Všechna finanční plnění placená bankovním převodem ve prospěch Propachtovatele budou zaplacena na bankovní účet Propachtovatele, číslo účtu
, vedený u
.
Add Comment
Cancel
8.3
Všechna finanční plnění placená Propachtovateli v hotovosti budou zaplacena na výše uvedené adrese
.
Add Comment
Cancel
8.4
Zaplacením jakéhokoliv finančního plnění bankovním převodem se rozumí připsání celé příslušné částky na výše uvedený bankovní účet.
Add Comment
Cancel
8.5
O předání a převzetí jakéhokoliv finančního plnění placeného v hotovosti bude Smluvními stranami sepsán a podepsán předávací protokol nebo jiný dokument potvrzující jeho předání.
Add Comment
Cancel
9
Převzetí Věci Pachtýřem
Add Comment
Cancel
9.1
Propachtovatel je povinen předat Věc Pachtýři
podle odstavce 5.2 této Smlouvy.
Add Comment
Cancel
9.2
Propachtovatel předá Pachtýři spolu s Věcí
.
Add Comment
Cancel
9.3
O předání a převzetí Věci bude Smluvními stranami sepsán a podepsán předávací protokol nebo jiný dokument potvrzující předání Věci Pachtýři.
Add Comment
Cancel
10
Předání Věci zpět Propachtovateli
Add Comment
Cancel
10.1
Pachtýř je povinen předat Věc Propachtovateli nejpozději poslední den pachtu podle této Smlouvy.
Add Comment
Cancel
10.2
O předání a převzetí Věci bude Smluvními stranami sepsán a podepsán předávací protokol nebo jiný dokument potvrzující předání Věci Propachtovateli.
Add Comment
Cancel
11
Ukončení pachtu
Add Comment
Cancel
11.1
Poruší-li Pachtýř svou povinnost zvlášť závažným způsobem, má Propachtovatel právo vypovědět pacht bez výpovědní doby a požadovat, aby mu Pachtýř bez zbytečného odkladu Věc odevzdal.
Add Comment
Cancel
11.2
Pacht lze vypovědět ve lhůtě
. Výpověď vyžaduje písemnou formu.
Add Comment
Cancel
11.3
V případě zvlášť závažného porušení povinností Smluvní stranou je druhá Smluvní strana oprávněna od této Smlouvy odstoupit.
Add Comment
Cancel
11.4
Pro účely této Smlouvy se za zvlášť závažné porušení smlouvy, kromě důvodů stanovených zákonem, považuje zejména neumožnění užívání a používání Věci, jakož i prodlení s úhradou pachtovného i po výzvě Propachtovatele k dodatečné úhradě dluhu s přiměřenou lhůtou
dnů k jeho splnění.
Add Comment
Cancel
11.5
Propachtovatel je oprávněn od této Smlouvy odstoupit rovněž v případě nesplnění povinností Pachtýře dle čl. 13 a 14.1 a 14.2 této Smlouvy.
Add Comment
Cancel
11.6
V případě odstoupení od Smlouvy dle předchozího odstavce této Smlouvy je Pachtýř povinen uhradit poměrnou část pachtovného za uplynulou dobu pachtu.
Add Comment
Cancel
Chcete zřídit předkupní právo Pachtýře k propachtované Věci?
Add Comment
Cancel
12
Předkupní právo
Add Comment
Cancel
12.1
Smluvní strany sjednávají touto Smlouvou předkupní právo spočívající v povinnosti Propachtovatele nabídnout v případě prodeje či jiného zcizení Věci (nebo její části) tuto Věc (nebo její část) ke koupi Pachtýři.
Add Comment
Cancel
12.2
Toto předkupní právo se sjednává jako právo věcné v souladu s § 2144 občanského zákoníku.
Add Comment
Cancel
13
Užívací právo třetí osoby
Add Comment
Cancel
13.1
Pachtýř
právo zřídit třetí osobě k Věci užívací právo.
Add Comment
Cancel
14
Další práva a povinnosti
Add Comment
Cancel
14.1
Pachtýř
bez předchozího písemného souhlasu Propachtovatele oprávněn činit kroky směřující ke kvalitativní změně Věci a jejího hospodářského využití.
Add Comment
Cancel
14.2
Pachtýř
povinen na své náklady uzavřít pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou v souvislosti s jeho činností na Věci.
Add Comment
Cancel
14.3
Pachtýř
povinen v souladu s pravidly a zásadami správné zemědělské praxe zajišťovat ochranu Věci proti škůdcům a plevelům a po provedené sklizni Věc zorat, aby byla připravena na další sadbu.
Add Comment
Cancel
14.4
Pachtýř
oprávněn vysazovat na Věci trvalé porosty.
Add Comment
Cancel
14.5
Údržbu Věci hradí
.
Add Comment
Cancel
14.6
Spolu s Věcí předává Propachtovatel Pachtýři k užívání i její následující vybavení:
.
Add Comment
Cancel
14.7
Smluvní strany sjednávají, že náklady na daň z nemovitosti ponese
. Náklady této daně uhradí Pachtýř Propachtovateli vždy ke konci ledna kalendářního roku stejným způsobem jako pachtovné.
Add Comment
Cancel
14.8
Pachtýř se zavazuje umožnit na písemnou výzvu Propachtovatele průjezd Věcí v případě, že to bude nezbytně nutné pro vjezd na sousední pozemky bez jiného možného příjezdu.
Add Comment
Cancel
14.9
V případě porušení povinnosti dle tohoto článku je Pachtýř povinen uhradit Propachtovali smluvní pokutu ve výši
+ slovy
Smluvní pokuta je splatná do
dnů od písemné výzvy. Tím není dotčen nárok Propachtovatele na náhradu škody způsobené porušením povinnosti Pachtýře.
Add Comment
Cancel
15
Veřejný rejstřík
Add Comment
Cancel
15.1
Smluvní strany tímto ujednávají, že pacht Věci podle této Smlouvy
zapsán v katastru nemovitostí (jako veřejném rejstříku).
Add Comment
Cancel
16
Rozhodné právo
Add Comment
Cancel
16.1
Tato Smlouva se řídí právním řádem České republiky, zejména ust. 2332 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
Add Comment
Cancel
17
Závěrečná ustanovení
Add Comment
Cancel
17.1
V této Smlouvě, pokud z kontextu jasně nevyplývá jinak, zahrnuje význam slova v jednotném čísle rovněž význam daného slova v množném čísle a naopak, význam slova vyjadřujícího určitý rod zahrnuje rovněž ostatní rody. Nadpisy jsou uváděny pouze pro přehlednost a nemají vliv na výklad této Smlouvy.
Add Comment
Cancel
17.2
Nevymahatelnost či neplatnost kteréhokoliv ustanovení této Smlouvy nemá vliv na vymahatelnost či platnost zbývajících ustanovení této Smlouvy, pokud z povahy nebo obsahu takového ustanovení nevyplývá, že nemůže být odděleno od ostatního obsahu této Smlouvy.
Add Comment
Cancel
17.3
Tato Smlouva představuje úplné ujednání mezi Smluvními stranami ve vztahu k předmětu této Smlouvy a nahrazuje veškerá předchozí ujednání ohledně předmětu této Smlouvy.
Add Comment
Cancel
17.4
Tato Smlouva může být změněna písemnými dodatky podepsanými všemi Smluvními stranami.
Add Comment
Cancel
17.5
Tato Smlouva je vyhotovena v 2 stejnopisech. Každá Smluvní strana obdrží 1 stejnopis této Smlouvy.
Add Comment
Cancel
17.6
Každá ze Smluvních stran nese své vlastní náklady vzniklé v důsledku uzavírání této Smlouvy.
Add Comment
Cancel
17.7
Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti v okamžiku jejího podpisu všemi Smluvními stranami.
Add Comment
Cancel
17.8
Smluvní strany si tuto Smlouvu přečetly, souhlasí s jejím obsahem a prohlašují, že je ujednána svobodně.
Add Comment
Cancel
NA DŮKAZ ČEHOŽ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJUJÍ SVÉ PODPISY
Add Comment
Cancel
V
, dne
Add Comment
Cancel
_____________________________________
Add Comment
Cancel
_____
Add Comment
Cancel
V
, dne
Add Comment
Cancel
_____________________________________
Add Comment
Cancel
_____
Add Comment
Cancel
I would like my document reviewed by a solicitor’s office
JUDr. Ondřej Preuss, Ph.D. | JUDr. Ondřej Preuss, Ph.D., advokát, Dostupný advokát s.r.o.
Show More Hide
I want to be notified of approaching deadlines (GRATIS!)
The system will automatically notify you as deadlines in the agreement approach

Download This Document as a Word Document or a PDF.

This Document costs 199 Kč (238,80 Kč with VAT)

Your Document is Generating, Please Wait.