Create a Customized Podnájemní smlouvu na míru

This template was prepared by: JUDr. Ondřej Preuss, Ph.D., JUDr. Ondřej Preuss, Ph.D., advokát, Dostupný advokát s.r.o.

Instructions

  • Použijte, pokud si pronajímáte byt nebo jinou věc nikoli od majitele, ale pouze od nájemce, nebo pokud jste nájemce a chcete další osobě byt nebo jinou věc pronajmout.
  • Pokud věc či její část pronajímá přímo majitel, vytvořte si Nájemní smlouvu.
  • Spolu se smlouvou se Vám automaticky vygeneruje i Předávací protokol.
  • Zákonnou úpravu týkající se této smlouvy naleznete zde.

Podnájemní smlouva

Add Comment
Cancel
Chci podnajmout
Vyberte jednu z možností.
Podnajímanou nemovitostí je:
Vyberte jednu z možností.
Add Comment
Cancel
Add Comment
Cancel
TATO PODNÁJEMNÍ SMLOUVA (DÁLE JEN „SMLOUVA“) BYLA UZAVŘENA NÍŽE UVEDENÉHO DNE, MĚSÍCE A ROKU MEZI TĚMITO SMLUVNÍMI STRANAMI
Add Comment
Cancel
Nájemcem je
Add Comment
Cancel
Jméno:
Add Comment
Cancel
Datum narození:
Add Comment
Cancel
Rodné číslo:
Add Comment
Cancel
Trvalé bydliště:
Add Comment
Cancel
Telefon:
Add Comment
Cancel
E-mail:
Add Comment
Cancel
(dále jako „Nájemce“)
Add Comment
Cancel
a
Add Comment
Cancel
Podnájemcem je
Add Comment
Cancel
Jméno:
Add Comment
Cancel
Datum narození:
Add Comment
Cancel
Rodné číslo:
Add Comment
Cancel
Trvalé bydliště:
Add Comment
Cancel
Telefon:
Add Comment
Cancel
E-mail:
Add Comment
Cancel
(dále jako „Podnájemce“)
Add Comment
Cancel
( Nájemce a Podnájemce dále též společně jako „Smluvní strany“ a každý jednotlivě jako „Smluvní strana“)
Add Comment
Cancel
SMLUVNÍ STRANY UJEDNÁVAJÍ NÁSLEDUJÍCÍ:
Add Comment
Cancel
1
Definice
Add Comment
Cancel
1.1
V této Smlouvě „Věc“ znamená
číslo
o výměře
m2, nacházející se v
. podlaží budovy
, v
, obec
.
Add Comment
Cancel
2
Prohlášení
Add Comment
Cancel
2.1
Nájemce prohlašuje, že vlastník Věci udělil souhlas s podnájmem Věci.
Add Comment
Cancel
2.2
Nájemce prohlašuje, že má plné právo platně podnajmout Věci Podnájemci touto Smlouvou.
Add Comment
Cancel
2.3
Podnájemce prohlašuje, že si před uzavřením této Smlouvy Věc prohlédl a seznámil se se stavem Věci a v tomto stavu Věc do podnájmu přebírá.
Add Comment
Cancel
2.4
Nájemce prohlašuje, že Věc
Add Comment
Cancel
3
Předmět Smlouvy
Add Comment
Cancel
Chcete, aby nájemce (nebo někdo jím určený) užíval věc spolu s podnájemcem
Vhodné například v případě, pokud má jeden podnikatel pronajatu kancelář a chce ji dále sdílet s jinými podnikateli.
3.1
Nájemce se tímto zavazuje přenechat Podnájemci Věc včetně všech součástí a příslušenství k dočasnému užívání a Podnájemce se zavazuje platit za to Nájemci Nájemné.
Add Comment
Cancel
3.2
Podnájemce bere na vědomí, že společné části Jednotky bude sdílet s dalšími v odpovídající míře a je povinen je udržovat v dobrém stavu a nepoškozovat.
Add Comment
Cancel
3.3
Podnájemce bere na vědomí, že
bude užívat Věc spolu s ním. Podnájemce je tedy povinen strpět omezení v užívání Věci pramenící ze skutečnosti, že bude Věc užívat společně s dalšími osobami.
Add Comment
Cancel
4
Účel podnájmu
Add Comment
Cancel
4.1
Věc je podnajata
Add Comment
Cancel
5
Trvání Smlouvy
Add Comment
Cancel
5.1
Podnájem Věci je ujednán na
, a to do
.
Add Comment
Cancel
5.2
Podnájem Věci začíná dne
.
Add Comment
Cancel
Chcete automatické prodlužování této smlouvy?
Add Comment
Cancel
6
Automatické prodloužení
Add Comment
Cancel
6.1
Doba trvání této smlouvy se automaticky prodlužuje o dalších
, pokud alespoň jedna ze stran
k poštovní přepravě a/nebo doručí
, které je uvedeno v článku 5 této Smlouvy, písemné oznámení, že trvá na jejím prodloužení.
Add Comment
Cancel
7
Nájemné
Add Comment
Cancel
7.1
Podnájemce se zavazuje platit za podnájem Věci nájemné ve výši
+ slovy
za
trvání nájmu.
Add Comment
Cancel
7.2
Nájemce
právo zvyšovat Nájemné o částku
.
Add Comment
Cancel
7.3
Smluvní strany ujednávají, že částka za služby spojené s nájmem Věci
součástí Nájemného (tj. částky jsou sloučeny do jedné paušální částky), přičemž platby za poskytované služby se tedy nevyúčtovávají.
Add Comment
Cancel
8
Jistota (kauce)
Add Comment
Cancel
8.1
Podnájemce se zavazuje poskytnout Nájemci jistotu (kauci) ve výši
+ slovy
(dále jako „Jistota “).
Add Comment
Cancel
8.2
Nájemce má právo použít Jistotu na pokrytí jakékoliv škody na Věci způsobené Podnájemcem nebo třetími osobami, kterým Podnájemce umožnil užívání Věci, a/nebo na úhradu jakýchkoliv finančních závazků Podnájemce vůči Nájemci podle této Smlouvy.
Add Comment
Cancel
8.3
Nájemce je povinen vrátit Podnájemci Jistotu při skončení podnájmu Věci. Nájemce má právo započíst proti Jistotě své pohledávky za Podnájemcem vzniklé na základě této Smlouvy nebo v souvislosti s jejím plněním.
Add Comment
Cancel
8.4
Podnájemce má právo na úroky z Jistoty od jejího poskytnutí do jejího vrácení nebo spotřebování ve výši zákonné sazby.
Add Comment
Cancel
9
Platební podmínky
Add Comment
Cancel
9.1
Podnájemce se zavazuje platit Nájemné
nejpozději
den
za který je Nájemné placeno.
Add Comment
Cancel
9.2
Nájemné za první měsíc podnájmu Věci podle této Smlouvy je splatné v hotovosti při uzavření této Smlouvy. Podpisem této Smlouvy Smluvní strany potvrzují předání a převzetí daného Nájemného.
Add Comment
Cancel
9.3
Podnájemce
Jistotu
.
Add Comment
Cancel
9.4
Všechna finanční plnění placená Nájemci v hotovosti budou zaplacena na výše uvedené adrese
.
Add Comment
Cancel
9.5
O předání a převzetí jakéhokoliv finančního plnění placeného v hotovosti bude Smluvními stranami sepsán a podepsán předávací protokol nebo jiný dokument potvrzující jeho předání.
Add Comment
Cancel
10
Převzetí Věci Podnájemcem
Add Comment
Cancel
10.1
Nájemce je povinen předat Věc Podnájemci
podle odstavce 5.2 této Smlouvy.
Add Comment
Cancel
10.2
Nájemce předá Podnájemci spolu s Věcí
ks klíčů k Věci.
Add Comment
Cancel
10.3
O předání a převzetí Věci bude Smluvními stranami sepsán a podepsán předávací protokol nebo jiný dokument potvrzující předání Věci Podnájemci. Předávací protokol nebo jiný dokument bude obsahovat stavy měřičů energií a vody.
Add Comment
Cancel
11
Předání Věci zpět Nájemci
Add Comment
Cancel
11.1
Podnájemce je povinen předat Věc Nájemci nejpozději poslední den podnájmu podle této Smlouvy.
Add Comment
Cancel
11.2
O předání a převzetí Věci bude Smluvními stranami sepsán a podepsán předávací protokol nebo jiný dokument potvrzující předání Věci Nájemci. Předávací protokol nebo jiný dokument bude obsahovat stavy měřičů energií a vody.
Add Comment
Cancel
11.3
Podnájemce spolu s Věcí předá Nájemci veškeré klíče k Věci.
Add Comment
Cancel
11.4
Nepředá-li Podnájemce Věc zpět Nájemci nejpozději poslední den trvání podnájmu, má Nájemce právo do Věci vstoupit, a to i pokud mu v tom brání překážka, zejména má Nájemce právo otevřít uzamčené dveře, vystěhovat věci Podnájemce a vyměnit zámky u dveří, k čemuž tímto Podnájemce Nájemce výslovně opravňuje.
Add Comment
Cancel
11.5
Věci Podnájemce, které Nájemce vystěhuje z Věci podle odst. 11.4 této Smlouvy, má Nájemce právo na náklady Podnájemce uskladnit a Podnájemce se zavazuje za toto uskladnění věcí Nájemci nahradit veškeré náklady, které mu tím vzniknou.
Add Comment
Cancel
11.6
Smluvní strany tímto zřizují zástavní právo ve prospěch Nájemce ke všem movitým věcem Podnájemce, umístěným ode dne vzniku zástavního práva až po jeho zánik ve Věci k zajištění všech budoucích pohledávek Nájemce za Podnájemce pramenících z této Smlouvy, zejména pohledávek na zaplacení nájemného a/nebo služeb souvisejících s podnájmem podle této Smlouvy. Zástavní právo vzniká prvním dnem prodlení se zaplacením jakékoliv pohledávky podle předchozí věty a zaniká úplným zaplacením všech splatných pohledávek.
Add Comment
Cancel
11.7
Zajištění zástavním právem podle odstavce 11.6 této Smlouvy se poskytuje pro pohledávky do maximální souhrnné výše
+ slovy
.
Add Comment
Cancel
11.8
Věci Podnájemce, ke kterým vznikne Nájemci zástavní právo podle tohoto článku a které má Nájemce v držení, zejména jím vystěhované a uskladnění věci Podnájemce, má Nájemce právo zpeněžit způsobem a za podmínek stanovených zákonem.
Add Comment
Cancel
12
Výpověď podnájmu
Add Comment
Cancel
12.1
Poruší-li Podnájemce svou povinnost zvlášť závažným způsobem, má Nájemce právo vypovědět podnájem bez výpovědní doby a požadovat, aby mu Podnájemce bez zbytečného odkladu Věc odevzdal, nejpozději však do jednoho měsíce od skončení podnájmu.
Add Comment
Cancel
12.2
Výpovědní doba činí
a počíná běžet první den měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byla písemná výpověď doručena druhé Smluvní straně.
Add Comment
Cancel
12.3
Podnájem Věci končí uplynutím výpovědní doby.
Add Comment
Cancel
12.4
Podnájem končí společně s nájmem Věci. Končí-li nájem Věci, sdělí to Nájemce Podnájemci s uvedením rozhodných skutečností; jimi jsou zejména den skončení nájmu Věci a popřípadě i délka výpovědní doby a počátek jejího běhu.
Add Comment
Cancel
13
Spolubydlící
Add Comment
Cancel
13.1
V rámci podnájmu Věci podle této Smlouvy má Podnájemce právo umožnit užívání Věci níže uvedeným (uvedenému) spolubydlícím (spolubydlícímu):
Add Comment
Cancel
13.2
Nájemce si tímto vyhrazuje právo udělit souhlas s přijetím nového člena do Podnájemcovy domácnosti za podmínek ust. § 2272 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Podnájemce nemá právo umožnit užívání Věci třetí osobě bez předchozího souhlasu Nájemce podle tohoto odstavce.
Add Comment
Cancel
14
Další podnájem
Add Comment
Cancel
14.1
Podnájemce
právo zřídit třetí osobě k Věci další užívací právo (podnájem).
Add Comment
Cancel
15
Další práva a povinnosti
Add Comment
Cancel
15.1
Podnájemce je po dobu trvání podnájmu povinen zajišťovat úklid společných částí domu podle vnitřního rozpisu.
Add Comment
Cancel
15.2
Běžnou údržbu Věci a drobné opravy související s užíváním Věci je povinen provádět a hradit
.
Add Comment
Cancel
15.3
Spolu s Věcí předává Nájemce Podnájemci k užívání i její následující vybavení:
.
Add Comment
Cancel
15.4
Smluvní strany tímto ujednávají, že podnájem Věci podle této Smlouvy
zapsán v katastru nemovitostí (jako veřejném rejstříku).
Add Comment
Cancel
16
Rozhodné právo
Add Comment
Cancel
16.1
Tato Smlouva se řídí právním řádem České republiky, zejména ust. 2201 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
Add Comment
Cancel
17
Závěrečná ustanovení
Add Comment
Cancel
17.1
V této Smlouvě, pokud z kontextu jasně nevyplývá jinak, zahrnuje význam slova v jednotném čísle rovněž význam daného slova v množném čísle a naopak, význam slova vyjadřujícího určitý rod zahrnuje rovněž ostatní rody. Nadpisy jsou uváděny pouze pro přehlednost a nemají vliv na výklad této Smlouvy.
Add Comment
Cancel
17.2
Nevymahatelnost či neplatnost kteréhokoliv ustanovení této Smlouvy nemá vliv na vymahatelnost či platnost zbývajících ustanovení této Smlouvy, pokud z povahy nebo obsahu takového ustanovení nevyplývá, že nemůže být odděleno od ostatního obsahu této Smlouvy.
Add Comment
Cancel
17.3
Tato Smlouva představuje úplné ujednání mezi Smluvními stranami ve vztahu k předmětu této Smlouvy a nahrazuje veškerá předchozí ujednání ohledně předmětu této Smlouvy.
Add Comment
Cancel
17.4
Tato Smlouva může být změněna písemnými dodatky podepsanými všemi Smluvními stranami.
Add Comment
Cancel
17.5
Tato Smlouva je vyhotovena v 2 stejnopisech. Každá Smluvní strana obdrží 1 stejnopis této Smlouvy.
Add Comment
Cancel
17.6
Každá ze Smluvních stran nese své vlastní náklady vzniklé v důsledku uzavírání této Smlouvy.
Add Comment
Cancel
17.7
Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti v okamžiku jejího podpisu všemi Smluvními stranami.
Add Comment
Cancel
17.8
Smluvní strany si tuto Smlouvu přečetly, souhlasí s jejím obsahem a prohlašují, že je ujednána svobodně.
Add Comment
Cancel
NA DŮKAZ ČEHOŽ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJUJÍ SVÉ PODPISY
Add Comment
Cancel
V
dne
Add Comment
Cancel
_____________________________________
Add Comment
Cancel
_____
Add Comment
Cancel
V
dne
Add Comment
Cancel
_____________________________________
Add Comment
Cancel
_____
Add Comment
Cancel
Chcete ke smlouvě automaticky vygenerovat i předávací protokol k věci?
Add Comment
Cancel
Chcete ke smlouvě automaticky vygenerovat i potvrzení o zaplacení nájemného (kvitanci)?
Add Comment
Cancel
Chcete ke smlouvě automaticky vygenerovat i potvrzení (kvitanci) o zaplacení zálohy (kauce)?
Add Comment
Cancel
I would like my document reviewed by a solicitor’s office
JUDr. Ondřej Preuss, Ph.D. | JUDr. Ondřej Preuss, Ph.D., advokát, Dostupný advokát s.r.o.
Show More Hide
I want to be notified of approaching deadlines (GRATIS!)
The system will automatically notify you as deadlines in the agreement approach

Download This Document as a Word Document or a PDF.

This Document costs 199 Kč (238,80 Kč with VAT)

Your Document is Generating, Please Wait.