Create a Customized Předžalobní upomínku na míru

This template was prepared by: Mgr. Jaroslav Zeman, Spring Walk advokátni kancelář

Instructions

  • Výzva dlužníkovi, aby splnil svůj dluh, jinak dojde k podání žaloby k soudu.
  • K posílení pozice věřitele, pokud chce dlužník platit, může sloužit Uznání dluhu nebo Zástavní smlouva.
  • Zákonnou úpravu týkající se tohoto dokumentu naleznete zde.

Předžalobní upomínka

Jméno nebo název dlužníka:
Add Comment
Cancel
Ulice a č. p.:
Add Comment
Cancel
PSČ a město:
Add Comment
Cancel
V
dne
Add Comment
Cancel
Věc: Poslední upomínka před podáním žaloby
Add Comment
Cancel
Tuto výzvu činím
Tímto se na Vás obracím ve věci Vašeho dluhu po splatnosti ve výši
+ slovy
s příslušenstvím, který vznikl na základě
(dále jako „Dluh“).
Add Comment
Cancel
Chcete rozdělit dluh na jednotlivé položky?
Add Comment
Cancel
Dluh je složen z následujících položek:
Add Comment
Cancel
S ohledem na shora uvedené skutečnosti jsem připraven domáhat se svého nároku na zaplacení Dluhu soudní cestou.
Add Comment
Cancel
Vyzývám Vás proto, abyste ve lhůtě do
uhradil celý výše uvedený Dluh, a to
na adrese
.
Add Comment
Cancel
V případě, že dojde k zaplacení celého Dluhu podle předchozího odstavce, nebudu požadovat zaplacení
.
Add Comment
Cancel
Tato výzva je předžalobní výzvou k plnění ve smyslu ust. § 142a odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů.
Add Comment
Cancel
S pozdravem
Add Comment
Cancel
____________________________
Add Comment
Cancel
Jméno:
Add Comment
Cancel
Telefon:
Add Comment
Cancel
E-mail:
Add Comment
Cancel
I would like my document reviewed by a solicitor’s office
Mgr. Jaroslav Zeman | Spring Walk advokátni kancelář
Show More Hide
I want to be notified of approaching deadlines (GRATIS!)
The system will automatically notify you as deadlines in the agreement approach

Download This Document as a Word Document or a PDF.

This Document costs 199 Kč (238,80 Kč with VAT)

Your Document is Generating, Please Wait.