Create a Customized Smlouvu o rezervaci nemovitosti na míru

This template was prepared by: Mgr. Pavel Kosař, Mgr. Pavel Kosař

Instructions

  • Smlouva pro realitní makléře zajišťující zaplacení kauce zájemcem o nemovitost.
  • I přesto, že je úprava rezervační smlouvy dispozitivní úpravou a strany si mohou většinu věcí ujednat, dbejte na to, aby si Vámi zvolená ustanovení neodporovala, případně aby nebyla ve vztahu k předmětu smlouvy nepřiměřeně přísná (např. příliš vysoká smluvní pokuta při porušení povinností příkazce atd.). Pak by taková ustanovení mohla být neplatná.
  • Samotnou nemovitost lze prodat Kupní smlouvou, případně v kombinaci se Smlouvou o budoucí kupní smlouvě.
  • Pronajmout nemovitost můžete Nájemní smlouvou.
  • Pokud jste realitní makléř, vedle této smlouvy by Vás mohla zajímat Zprostředkovatelská smlouva.

Smlouva o rezervaci nemovitosti

Chci rezervovat
Add Comment
Cancel
Add Comment
Cancel
Chci rezervovat
Add Comment
Cancel
TATO SMLOUVA O REZERVACI NEMOVITOSTI (DÁLE JEN „SMLOUVA“) BYLA UZAVŘENA NÍŽE UVEDENÉHO DNE, MĚSÍCE A ROKU MEZI TĚMITO SMLUVNÍMI STRANAMI
Add Comment
Cancel
Makléřem je
Add Comment
Cancel
Jméno:
Add Comment
Cancel
IČO:
Add Comment
Cancel
Místo podnikání:
Add Comment
Cancel
Telefon:
Add Comment
Cancel
E-mail:
Add Comment
Cancel
(dále jako „Makléř“)
Add Comment
Cancel
a
Add Comment
Cancel
Zájemcem je
Add Comment
Cancel
Jméno:
Add Comment
Cancel
Datum narození:
Add Comment
Cancel
Rodné číslo:
Add Comment
Cancel
Trvalé bydliště:
Add Comment
Cancel
Telefon:
Add Comment
Cancel
E-mail:
Add Comment
Cancel
(dále jako „Zájemce“)
Add Comment
Cancel
( Makléř a Zájemce dále též společně jako „Smluvní strany“ a každý jednotlivě jako „Smluvní strana“)
Add Comment
Cancel
SMLUVNÍ STRANY UJEDNÁVAJÍ NÁSLEDUJÍCÍ:
Add Comment
Cancel
Definice
Add Comment
Cancel
V této Smlouvě „Nemovitost“ znamená
Add Comment
Cancel
číslo
o výměře
m2, nacházející se v
podlaží budovy č. p.
(dále jako „Budova“) umístěné na pozemku – parcele č.
(dále jako „Pozemek“)
Add Comment
Cancel
a spoluvlastnický podíl na společných částech Budovy o velikosti
Add Comment
Cancel
a spoluvlastnický podíl na Pozemku o velikosti
přidat parcelu
Add Comment
Cancel
, přičemž uvedené nemovitosti leží v katastrálním území
, obec
.
Add Comment
Cancel
Nemovitost je zapsána na listu vlastnictví č.
, v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro
, Katastrální pracoviště
.
Add Comment
Cancel
V této Smlouvě „Rezervační poplatek“ znamená částku
+ slovy
.
Add Comment
Cancel
Prohlášení
Add Comment
Cancel
Makléř prohlašuje, že má s vlastníkem Nemovitosti uzavřenu smlouvu, jejímž předmětem je zprostředkování prodeje Nemovitosti.
Add Comment
Cancel
Zájemce prohlašuje, že má zájem nabýt vlastnické právo k Nemovitosti.
Add Comment
Cancel
Zájemce prohlašuje, že se řádně seznámil s faktickým i právním stavem Nemovitosti.
Add Comment
Cancel
Předmět Smlouvy
Add Comment
Cancel
Zájemce se zavazuje zaplatit Rezervační poplatek a Makléř se zavazuje stáhnout Nemovitost z inzerce a nenabízet ji dalším zájemcům, a to vše za podmínek uvedených dále v této Smlouvě.
Add Comment
Cancel
Makléř prohlašuje, že aktuální kupní cena Nemovitosti dohodnutá s vlastníkem Nemovitosti činí:
+ slovy
. Součástí této ceny je i rezervační poplatek.
Add Comment
Cancel
Rezervační poplatek
Add Comment
Cancel
Zájemce je povinen zaplatit Rezervační poplatek
.
Add Comment
Cancel
Převzetí Rezervačního poplatku Makléřem stvrzují Smluvní strany podpisem této Smlouvy.
Add Comment
Cancel
Rezervování Nemovitosti
Add Comment
Cancel
Zájemce se zavazuje uzavřít smlouvu, na jejímž základě bude vlastnické právo k Nemovitosti převedeno na Zájemce (dále jako „Převodní smlouva“), nejpozději do
.
Add Comment
Cancel
Pokud nedojde k uzavření Převodní smlouvy ve lhůtě podle odst. 5.1 této Smlouvy z důvodů neležících na straně Zájemce, zavazuje se Makléř vrátit Rezervační poplatek Zájemci do
pracovních dní uplynutí výše uvedené lhůty.
Add Comment
Cancel
Uzavřením Převodní smlouvy se Rezervační poplatek stává zálohou na kupní cenu za Nemovitost.
Add Comment
Cancel
Smluvní pokuta
Add Comment
Cancel
V případě, že nedojde k uzavření Převodní smlouvy ve lhůtě podle odst. 5.1 této Smlouvy z důvodů ležících na straně Zájemce, je Zájemce povinen zaplatit Makléři smluvní pokutu ve výši Rezervačního poplatku, která je splatná dnem následujícím po dni uvedeném v odst. 5.1 této Smlouvy.
Add Comment
Cancel
Za důvody ležící na straně Zájemce se považuje zejména to, pokud:
Add Comment
Cancel
Zájemce neposkytne potřebnou součinnost při uzavírání Převodní smlouvy a souvisejících dokumentů;
Add Comment
Cancel
se Zájemce nedostaví bez závažného důvodu k podpisu Převodní smlouvy a souvisejících dokumentů;
Add Comment
Cancel
Zájemce odmítne podepsat Převodní smlouvu a/nebo související dokumenty;
Add Comment
Cancel
Add Comment
Cancel
Smluvní strany ujednávají započtení smluvní pokuty podle odst. 6.1 této Smlouvy vůči Rezervačnímu poplatku, a to k prvnímu dni splatnosti této smluvní pokuty.
Add Comment
Cancel
Zánik platnosti a/nebo účinnosti této Smlouvy nemá vliv na povinnost Zájemce zaplatit Makléři smluvní pokutu podle této Smlouvy.
Add Comment
Cancel
Okolnosti uzavření této Smlouvy
Add Comment
Cancel
Smluvní strany prohlašují, že tato Smlouva
uzavřena v provozovně Makléře.
Add Comment
Cancel
Zájemce tímto výslovně žádá ve smyslu ust. § 1834 občanského zákoníku Makléře, aby začal s plněním této Smlouvy ihned (bez meškání), tedy před uplynutím zákonné čtrnáctidenní lhůty pro odstoupení Zájemce, který je spotřebitelem, od této Smlouvy.
Add Comment
Cancel
Rozhodné právo
Add Comment
Cancel
Tato Smlouva se řídí právním řádem České republiky, zejména zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
Add Comment
Cancel
Závěrečná ustanovení
Add Comment
Cancel
V této Smlouvě, pokud z kontextu jasně nevyplývá jinak, zahrnuje význam slova v jednotném čísle rovněž význam daného slova v množném čísle a naopak, význam slova vyjadřujícího určitý rod zahrnuje rovněž ostatní rody. Nadpisy jsou uváděny pouze pro přehlednost a nemají vliv na výklad této Smlouvy.
Add Comment
Cancel
Nevymahatelnost či neplatnost kteréhokoliv ustanovení této Smlouvy nemá vliv na vymahatelnost či platnost zbývajících ustanovení této Smlouvy, pokud z povahy nebo obsahu takového ustanovení nevyplývá, že nemůže být odděleno od ostatního obsahu této Smlouvy.
Add Comment
Cancel
Tato Smlouva představuje úplné ujednání mezi Smluvními stranami ve vztahu k předmětu této Smlouvy a nahrazuje veškerá předchozí ujednání ohledně předmětu této Smlouvy.
Add Comment
Cancel
Tato Smlouva může být změněna písemnými dodatky podepsanými všemi Smluvními stranami.
Add Comment
Cancel
Tato Smlouva je vyhotovena v 2 stejnopisech. Každá Smluvní strana obdrží 1 stejnopis této Smlouvy.
Add Comment
Cancel
Každá ze Smluvních stran nese své vlastní náklady vzniklé v důsledku uzavírání této Smlouvy.
Add Comment
Cancel
Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti v okamžiku jejího podpisu všemi Smluvními stranami.
Add Comment
Cancel
Smluvní strany si tuto Smlouvu přečetly, souhlasí s jejím obsahem a prohlašují, že je ujednána svobodně.
Add Comment
Cancel
NA DŮKAZ ČEHOŽ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJUJÍ SVÉ PODPISY
Add Comment
Cancel
V
dne
Add Comment
Cancel
_____________________________________
Add Comment
Cancel
_____
Add Comment
Cancel
_____________________________________
Add Comment
Cancel
Add Comment
Cancel
V
dne
Add Comment
Cancel
_____________________________________
Add Comment
Cancel
_____
Add Comment
Cancel
I would like my document reviewed by a solicitor’s office
Mgr. Pavel Kosař | Mgr. Pavel Kosař
Show More Hide
I want to be notified of approaching deadlines (GRATIS!)
The system will automatically notify you as deadlines in the agreement approach

Download This Document as a Word Document or a PDF.

This Document costs 199 Kč (238,80 Kč with VAT)

Your Document is Generating, Please Wait.