Create a Customized Smlouvu o budoucí kupní smlouvě na míru

This template was prepared by: Mgr. Jaroslav Zeman, Spring Walk advokátni kancelář

Instructions

  • Použijte, pokud si potřebujete zajistit právo v budoucnu koupit nebo prodat nemovitosti, auta nebo jiné věci. Obsahuje i vzor samotné Kupní smlouvy.

Smlouva o budoucí kupní smlouvě

Add Comment
Cancel
TATO SMLOUVA O BUDOUCÍ KUPNÍ SMLOUVĚ (DÁLE JEN „SMLOUVA“) BYLA UZAVŘENA NÍŽE UVEDENÉHO DNE, MĚSÍCE A ROKU MEZI TĚMITO SMLUVNÍMI STRANAMI
Add Comment
Cancel
Budoucím prodávajícím je
Add Comment
Cancel
Jméno:
Add Comment
Cancel
Datum narození:
Add Comment
Cancel
Rodné číslo:
Add Comment
Cancel
Trvalé bydliště:
Add Comment
Cancel
Telefon:
Add Comment
Cancel
E-mail:
Add Comment
Cancel
(dále jako „Budoucí prodávající“)
Add Comment
Cancel
a
Add Comment
Cancel
Budoucím kupujícím je
Add Comment
Cancel
Jméno:
Add Comment
Cancel
Datum narození:
Add Comment
Cancel
Rodné číslo:
Add Comment
Cancel
Trvalé bydliště:
Add Comment
Cancel
Telefon:
Add Comment
Cancel
E-mail:
Add Comment
Cancel
(dále jako „Budoucí kupující“)
Add Comment
Cancel
( Budoucí prodávající a Budoucí kupující dále též společně jako „Smluvní strany“ a každý jednotlivě jako „Smluvní strana“)
Add Comment
Cancel
SMLUVNÍ STRANY UJEDNÁVAJÍ NÁSLEDUJÍCÍ:
Add Comment
Cancel
1
Definice
Add Comment
Cancel
Je uzavření Kupní smlouvy vázáno na splnění podmínky?
1.1
V této Smlouvě
Add Comment
Cancel
Podmínka“ znamená
;
Add Comment
Cancel
Kupní smlouva“ znamená kupní smlouvu, jejíž text tvoří Přílohu č. 1 této Smlouvy.
Add Comment
Cancel
2
Předmět smlouvy
Add Comment
Cancel
Kdo má právo vyzvat k uzavření Kupní smlouvy?
2.1
Budoucí kupující má právo písemně vyzvat Budoucího prodávajícího k uzavření Kupní smlouvy ve lhůtě
kalendářních dnů ode dne, kdy se Budoucí kupující dozví o splnění Podmínky.
Add Comment
Cancel
2.2
Lhůta pro výzvu se považuje za zachovanou, bude-li výzva předána nejpozději poslední den lhůty přepravci (držiteli poštovní licence) k doručení.
Add Comment
Cancel
2.3
Budoucí Prodávající je povinen vyhovět výzvě Budoucího kupujícího podle odst. 2.1 této Smlouvy, dostavit se ve stanoveném termínu k uzavření Kupní smlouvy a Kupní smlouvu uzavřít.
Add Comment
Cancel
3
Další práva a povinnosti
Add Comment
Cancel
3.1
Budoucí Prodávající je povinen po dobu trvání účinnosti této Smlouvy Věc, jež je předmětem převodu podle Kupní smlouvy, nepřevádět na třetí osoby ani ji nezatěžovat žádným právem ve prospěch třetích osob, zejména zástavním právem či jiným obdobným právem ve prospěch třetích osob.
Add Comment
Cancel
3.2
Výzva podle odst. 2.1 této Smlouvy bude učiněna písemně a musí být doručena na adresu dané Smluvní strany, která je uvedena výše v této Smlouvě.
Add Comment
Cancel
3.3
Smluvní strany ujednávají, že místo, termín a čas uzavření Kupní smlouvy bude určen ve výzvě učiněné podle odst. 2.1 této Smlouvy.
Add Comment
Cancel
3.4
Smluvní strany jsou povinny si bez zbytečného odkladu poskytnout veškerou nezbytnou součinnost při plnění této Smlouvy, zejména při uzavírání Kupní smlouvy.
Add Comment
Cancel
4
Zánik Smlouvy
Add Comment
Cancel
4.1
V případě, že Podmínka nebude splněna nejpozději do
, mají obě Smluvní strany právo od této Smlouvy odstoupit.
Add Comment
Cancel
4.2
V případě, že marně uplyne lhůta pro výzvu uvedená v odst. 2.1 této Smlouvy, zaniká následujícím dnem tato Smlouva.
Add Comment
Cancel
5
Smluvní pokuta
Add Comment
Cancel
5.1
V případě, že se Budoucí Prodávající i přes řádně doručenou výzvu nedostaví k uzavření Kupní smlouvy v místě a čase podle odst. 3.3 této Smlouvy a/nebo se dostaví, avšak neuzavře s Budoucím kupujícím Kupní smlouvu, zavazuje se Budoucí prodávající zaplatit Budoucímu kupujícímu smluvní pokutu ve výši
% z Kupní ceny podle Kupní smlouvy za každý den prodlení až do uzavření Kupní smlouvy.
Add Comment
Cancel
6
Vyšší moc
Add Comment
Cancel
6.1
Smluvní strany se zprošťují veškeré odpovědnosti za nesplnění svých povinností z této Smlouvy po dobu trvání vyšší moci do té míry, pokud po nich nebylo možné požadovat, aby neplnění svých povinností z této Smlouvy v důsledku vyšší moci předešly.
Add Comment
Cancel
6.2
Za vyšší moc je pro účely této Smlouvy považována každá událost nezávislá na vůli Smluvních stran, která znemožňuje plnění smluvních závazků a kterou nebylo možno předvídat v době vzniku této Smlouvy. Za vyšší moc se z hlediska této Smlouvy považuje zejména přírodní katastrofa, požár, výbuch, silné vichřice, zemětřesení, záplavy, válka, stávka nebo jiné události, které jsou mimo jakoukoliv kontrolu Smluvních stran.
Add Comment
Cancel
6.3
Po dobu trvání vyšší moci se plnění závazků podle této Smlouvy pozastavuje do doby odstranění následků vyšší moci.
Add Comment
Cancel
7
Rozhodné právo
Add Comment
Cancel
7.1
Tato Smlouva se řídí právním řádem České republiky, zejména ust. § 1785 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
Add Comment
Cancel
8
Závěrečná ustanovení
Add Comment
Cancel
8.1
V této Smlouvě, pokud z kontextu jasně nevyplývá jinak, zahrnuje význam slova v jednotném čísle rovněž význam daného slova v množném čísle a naopak, význam slova vyjadřujícího určitý rod zahrnuje rovněž ostatní rody. Nadpisy jsou uváděny pouze pro přehlednost a nemají vliv na výklad této Smlouvy.
Add Comment
Cancel
8.2
Nevymahatelnost či neplatnost kteréhokoliv ustanovení této Smlouvy nemá vliv na vymahatelnost či platnost zbývajících ustanovení této Smlouvy, pokud z povahy nebo obsahu takového ustanovení nevyplývá, že nemůže být odděleno od ostatního obsahu této Smlouvy.
Add Comment
Cancel
8.3
Tato Smlouva představuje úplné ujednání mezi Smluvními stranami ve vztahu k předmětu této Smlouvy a nahrazuje veškerá předchozí ujednání ohledně předmětu této Smlouvy.
Add Comment
Cancel
8.4
Tato Smlouva může být změněna písemnými dodatky podepsanými všemi Smluvními stranami.
Add Comment
Cancel
8.5
Tato Smlouva je vyhotovena v 2 stejnopisech. Každá Smluvní strana obdrží 1 stejnopis této Smlouvy.
Add Comment
Cancel
8.6
Každá ze Smluvních stran nese své vlastní náklady vzniklé v důsledku uzavírání této Smlouvy.
Add Comment
Cancel
8.7
Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti v okamžiku jejího podpisu všemi Smluvními stranami.
Add Comment
Cancel
8.8
Smluvní strany si tuto Smlouvu přečetly, souhlasí s jejím obsahem a prohlašují, že je ujednána svobodně.
Add Comment
Cancel
NA DŮKAZ ČEHOŽ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJUJÍ SVÉ PODPISY
Add Comment
Cancel
V
dne
Add Comment
Cancel
_____________________________________
Add Comment
Cancel
_____
Add Comment
Cancel
V
dne
Add Comment
Cancel
_____________________________________
Add Comment
Cancel
_____
Add Comment
Cancel

Příloha č. 1 - Vzor kupní smlouvy

VZOR KUPNÍ SMLOUVY:
Add Comment
Cancel
Jméno: _____
Add Comment
Cancel
Datum narození: _____
Add Comment
Cancel
Rodné číslo: _____
Add Comment
Cancel
Trvalé bydliště: _____
Add Comment
Cancel
(dále společně jako „Prodávající“)
Add Comment
Cancel
a
Add Comment
Cancel
Jméno: _____
Add Comment
Cancel
Datum narození: _____
Add Comment
Cancel
Rodné číslo: _____
Add Comment
Cancel
Trvalé bydliště: _____
Add Comment
Cancel
(dále společně jako „Kupující“)
Add Comment
Cancel
(Prodávající a Kupující dále též společně jako „Smluvní strany“ a každý jednotlivě jako „Smluvní strana“)
Add Comment
Cancel
SMLUVNÍ STRANY UJEDNÁVAJÍ NÁSLEDUJÍCÍ:
Add Comment
Cancel
1
Definice
Add Comment
Cancel
Chci převést
Chci převést
Add Comment
Cancel
Jakou nemovitost chci převést?
Add Comment
Cancel
V této Smlouvě „Věc“ znamená
Add Comment
Cancel
číslo
o výměře
m2, nacházející se v
podlaží budovy
(dále jako „Budova“) umístěné na pozemku – parcele č.
(dále jako „Pozemek“)
Add Comment
Cancel
a spoluvlastnický podíl na společných částech Budovy o velikosti
,
Add Comment
Cancel
a spoluvlastnický podíl na Pozemku o velikosti
, přidat parcelu
Add Comment
Cancel
přičemž uvedené nemovitosti leží v katastrálním území
, obec
.
Add Comment
Cancel
Věc je zapsána na listu vlastnictví č.
, v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro
, Katastrální pracoviště
.
Add Comment
Cancel
2
Prohlášení
Add Comment
Cancel
2.1
Prodávající prohlašuje, že je výlučným vlastníkem Věci.
Add Comment
Cancel
2.2
Prodávající prohlašuje, že Věc není zatížena žádnými právy třetích osob, zejména na Věci nevázne žádné zástavní právo.
Add Comment
Cancel
2.3
Kupující prohlašuje, že si Věc řádně prohlédl a seznámil se se stavem Věci před uzavřením této Smlouvy.
Add Comment
Cancel
3
Předmět Smlouvy
Add Comment
Cancel
3.1
Prodávající tímto prodává Kupujícímu Věc včetně všech součástí a příslušenství a Kupující přijímá Věc do svého výlučného vlastnictví a zavazuje se zaplatit Prodávajícímu za Věc Kupní cenu.
Add Comment
Cancel
4
Předání věci
Add Comment
Cancel
4.1
Prodávající je povinen předat Věc Kupujícímu
.
Add Comment
Cancel
4.2
Předání a převzetí Věci stvrzují Smluvní strany podpisem této Smlouvy.
Add Comment
Cancel
5
Přechod nebezpečí škody
Add Comment
Cancel
5.1
Nebezpečí škody na Věci přechází z Prodávajícího na Kupujícího momentem
.
Add Comment
Cancel
6
Katastr nemovitostí
Add Comment
Cancel
6.1
Smluvní strany si jsou vědomy skutečnosti, že vlastnické právo k Věci vzniká až vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí, s právními účinky ke dni podání návrhu na vklad.
Add Comment
Cancel
6.2
Návrh na vklad vlastnického práva k Věci ve prospěch Kupujícího podá u příslušného katastrálního úřadu
neprodleně po uzavření této Smlouvy a Kupující je povinen k tomuto účelu poskytnout veškerou nezbytnou součinnost, zejména podepsat návrh na vklad.
Add Comment
Cancel
6.3
V případě, že příslušný katastrální úřad zamítne předmětný návrh na vklad, Smluvní strany se zavazují znovu uzavřít tuto Smlouvu nebo její dodatek či jakýkoliv jiný dokument tak, aby podmínky či požadavky katastrálního úřadu byly k zápisu vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí splněny.
Add Comment
Cancel
7
Poplatky
Add Comment
Cancel
7.1
Správní poplatek katastrálního úřadu v souvislosti s převodem Věci je povinen zaplatit
.
Add Comment
Cancel
8
Odstoupení od Smlouvy
Add Comment
Cancel
8.1
Kupující má právo od této Smlouvy odstoupit v případě, že se kterékoliv prohlášení Prodávajícího uvedené v článku 2 této Smlouvy ukáže jako nepravdivé.
Add Comment
Cancel
8.2
Odstoupení od této Smlouvy je účinné doručením písemného oznámení o odstoupení druhé Smluvní straně.
Add Comment
Cancel
9
Vady Věci
Add Comment
Cancel
9.1
Kupující je povinen Věc řádně prohlédnout
a sdělit Prodávajícímu vady Věci a pokud tak neučiní, platí, že Věc nemá žádné zjevné vady.
Add Comment
Cancel
9.2
Za sdělení vad se považuje i uvedení těchto vad v předávacím protokolu.
Add Comment
Cancel
9.3
Je-li vada Věci nepodstatným porušením této Smlouvy, odstraní Prodávající vady Věci ve lhůtě
dní od předání vadné Věci.
Add Comment
Cancel
9.4
Pokud Prodávající neodstraní vady ve výše uvedené lhůtě, má Kupující právo odstranit vady, a to i prostřednictvím třetí osoby, na náklady Prodávajícího, které se Prodávající tímto zavazuje uhradit Kupujícímu.
Add Comment
Cancel
9.5
Je-li vada Věci podstatným porušením této Smlouvy, má Kupující právo na odstranění vady dodáním nové Věci bez vady nebo dodáním chybějící Věci nebo na odstranění vady opravou Věci nebo na přiměřenou slevu z Kupní ceny nebo odstoupit od této Smlouvy. Pokud Kupující nesdělí Prodávajícímu, jaké právo zvolil, bez zbytečného odkladu po vytknutí vad u Prodávajícího, má Kupující práva, jako by se jednalo o nepodstatné porušení této Smlouvy.
Add Comment
Cancel
10
Odpovědnost za škodu
Add Comment
Cancel
11
Kupní cena
Add Comment
Cancel
11.1
Kupující se zavazuje zaplatit Prodávajícímu za Věc částku
+ slovy
(dále jako „Kupní cena“).
Add Comment
Cancel
12
Platební podmínky
Add Comment
Cancel
Kupní cena má být zaplacena
12.1
Kupující se zavazuje zaplatit Kupní cenu nebo jakoukoliv její část
na výše uvedené adrese
.
Add Comment
Cancel
12.2
Kupní cena je splatná
.
Add Comment
Cancel
12.3
O zaplacení Kupní ceny nebo jakékoliv její části bude Smluvními stranami sepsán a podepsán předávací protokol nebo jiný dokument potvrzující zaplacení Kupní ceny.
Add Comment
Cancel
13
Smluvní pokuta
Add Comment
Cancel
13.1
V případě, že se Kupující dostane do prodlení se zaplacením Kupní ceny nebo její části podle článku 12 této Smlouvy, zavazuje se zaplatit Prodávajícímu smluvní pokutu ve výši
% z dlužné částky za každý den prodlení až do úplného zaplacení Kupní ceny.
Add Comment
Cancel
13.2
V případě, že se Prodávající dostane do prodlení s předáním Věci podle odst. 4.1 této Smlouvy, zavazuje se Kupujícímu poskytnout slevu z Kupní ceny ve výši
% z Kupní ceny za každý den prodlení až do předání Věci.
Add Comment
Cancel
14
Vyšší moc
Add Comment
Cancel
14.1
Smluvní strany se zprošťují veškeré odpovědnosti za nesplnění svých povinností z této Smlouvy po dobu trvání vyšší moci do té míry, pokud po nich nebylo možné požadovat, aby neplnění svých povinností z této Smlouvy v důsledku vyšší moci předešly.
Add Comment
Cancel
14.2
Za vyšší moc je pro účely této Smlouvy považována každá událost nezávislá na vůli Smluvních stran, která znemožňuje plnění smluvních závazků a kterou nebylo možno předvídat v době vzniku této Smlouvy. Za vyšší moc se z hlediska této Smlouvy považuje zejména přírodní katastrofa, požár, výbuch, silné vichřice, zemětřesení, záplavy, válka, stávka nebo jiné události, které jsou mimo jakoukoliv kontrolu Smluvních stran.
Add Comment
Cancel
14.3
Po dobu trvání vyšší moci se plnění závazků podle této Smlouvy pozastavuje do doby odstranění následků vyšší moci.
Add Comment
Cancel
15
Rozhodné právo
Add Comment
Cancel
15.1
Tato Smlouva se řídí právním řádem České republiky, zejména ust. § 2079 násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
Add Comment
Cancel
16
Závěrečná ustanovení
Add Comment
Cancel
16.1
V této Smlouvě, pokud z kontextu jasně nevyplývá jinak, zahrnuje význam slova v jednotném čísle rovněž význam daného slova v množném čísle a naopak, význam slova vyjadřujícího určitý rod zahrnuje rovněž ostatní rody. Nadpisy jsou uváděny pouze pro přehlednost a nemají vliv na výklad této Smlouvy.
Add Comment
Cancel
16.2
Nevymahatelnost či neplatnost kteréhokoliv ustanovení této Smlouvy nemá vliv na vymahatelnost či platnost zbývajících ustanovení této Smlouvy, pokud z povahy nebo obsahu takového ustanovení nevyplývá, že nemůže být odděleno od ostatního obsahu této Smlouvy.
Add Comment
Cancel
16.3
Tato Smlouva představuje úplné ujednání mezi Smluvními stranami ve vztahu k předmětu této Smlouvy a nahrazuje veškerá předchozí ujednání ohledně předmětu této Smlouvy.
Add Comment
Cancel
16.4
Tato Smlouva může být změněna písemnými dodatky podepsanými všemi Smluvními stranami.
Add Comment
Cancel
16.5
Tato Smlouva je vyhotovena v 3 stejnopisech. Každá Smluvní strana obdrží 1 stejnopis této Smlouvy a 1 stejnopis této Smlouvy je určen pro příslušný katastr nemovitostí.
Add Comment
Cancel
16.6
Každá ze Smluvních stran nese své vlastní náklady vzniklé v důsledku uzavírání této Smlouvy.
Add Comment
Cancel
16.7
Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti v okamžiku jejího podpisu všemi Smluvními stranami.
Add Comment
Cancel
16.8
Smluvní strany si tuto Smlouvu přečetly, souhlasí s jejím obsahem a prohlašují, že je ujednána svobodně.
Add Comment
Cancel
PODPIS PŘÍLOHY SMLOUVY O BUDOUCÍ KUPNÍ SMLOUVĚ (nikoli Kupní smlouvy samotné):
Add Comment
Cancel
I would like my document reviewed by a solicitor’s office
Mgr. Jaroslav Zeman | Spring Walk advokátni kancelář
Show More Hide
I want to be notified of approaching deadlines (GRATIS!)
The system will automatically notify you as deadlines in the agreement approach

Download This Document as a Word Document or a PDF.

This Document costs 199 Kč (238,80 Kč with VAT)

Your Document is Generating, Please Wait.