Create a Customized Smlouvu o postoupení pohledávky

This template was prepared by: Milan Trávníček, JUDr. Bc. Milan Trávníček, advokát a zapsaný mediátor

Instructions

  • Použijte, pokud potřebujete na třetí osobu převést své pohledávky za dlužníkem.
  • Zákonnou úpravu naleznete zde.

Smlouva o postoupení pohledávky

TATO SMLOUVA O POSTOUPENÍ POHLEDÁVKY/SOUBORU POHLEDÁVEK (DÁLE JEN „SMLOUVA“) BYLA UZAVŘENA NÍŽE UVEDENÉHO DNE, MĚSÍCE A ROKU MEZI TĚMITO SMLUVNÍMI STRANAMI
Add Comment
Cancel
Postupitelem je
Add Comment
Cancel
Jméno:
Add Comment
Cancel
Datum narození:
Add Comment
Cancel
Rodné číslo:
Add Comment
Cancel
Trvalé bydliště:
Add Comment
Cancel
Telefon:
Add Comment
Cancel
E-mail:
Add Comment
Cancel
(dále jako „Postupitel“)
Add Comment
Cancel
a
Add Comment
Cancel
Postupníkem je
Add Comment
Cancel
Jméno:
Add Comment
Cancel
Datum narození:
Add Comment
Cancel
Rodné číslo:
Add Comment
Cancel
Trvalé bydliště:
Add Comment
Cancel
Telefon:
Add Comment
Cancel
E-mail:
Add Comment
Cancel
(dále jako „Postupník“)
Add Comment
Cancel
( Postupitel a Postupník dále též společně jako „Smluvní strany“ a každý jednotlivě jako „Smluvní strana“)
Add Comment
Cancel
SMLUVNÍ STRANY UJEDNÁVAJÍ NÁSLEDUJÍCÍ:
Add Comment
Cancel
1
Prohlášení
Pokud převádíte velké množství pohledávek, je vhodné zvolit možnost „Přiložím jejich seznam do přílohy smlouvy“.
Add Comment
Cancel
Kde chcete pohledávky specifikovat?
Pokud převádíte velké množství pohledávek, je vhodné zvolit možnost „Přiložím jejich seznam do přílohy smlouvy“.
1.1
Postupitel prohlašuje, že:
Add Comment
Cancel
1.1.1
má za dlužníkem –
, nar.
, bytem
. Pohledávka vznikla z titulu
. Splatnost pohledávky je
. Výše pohledávky činí částku
+ slovy
. Pohledávka
zajištěna, a to
.
Add Comment
Cancel
Add Comment
Cancel
dále jen „Předmět postoupení.
Add Comment
Cancel
1.2
Postupitel dále prohlašuje, že:
Add Comment
Cancel
1.2.1
předmět postoupení ve smyslu předešlého odstavce není zatížen zástavním nebo jiným právem ve prospěch třetích osob,
Add Comment
Cancel
1.2.2
postoupení pohledávky nebrání žádné omezení nebo jiná okolnost, je tedy oprávněn neomezeně disponovat s Předmětem postoupení a tento Předmět postoupení nebyl jakýmkoliv způsobem již postoupen a že neexistují a nebudou existovat žádné započitatelné protipohledávky dlužníka či třetích osob,
Add Comment
Cancel
1.2.3
postoupení pohledávky není vyloučeno ust. § 1881 občanského zákoníku, protože Pohledávka je zcizitelná, postoupení nevylučuje ujednání dlužníka a věřitele (Postupitele), nejedná se o pohledávku, která zaniká smrtí nebo jejíž obsah by se změnou věřitele k tíži dlužníka změnil;
Add Comment
Cancel
1.2.4
je-li třeba souhlasu soudu k postoupení pohledávky ve smyslu zvláštního zákona (např. zákon o konkurzu a vyrovnání, insolvenční zákon), postupitel prohlašuje, že je oprávněn postoupit tuto pohledávku postupníkovi mimo dražbu na základě souhlasu soudu uděleného na základě tohoto zvláštního zákona.
Add Comment
Cancel
2
Předmět smlouvy
Add Comment
Cancel
Je pohledávka postoupena bezúplatně?
2.1
Postupitel postupuje Postupníkovi pohledávku s příslušenstvím ve smyslu čl. 1 této Smlouvy jako Předmět postoupení. Postupník tento Předmět postoupení přijímá a zavazuje se za Předmět postoupení zaplatit Postupiteli částku
+ slovy
(dále jen „Cena“).
Add Comment
Cancel
2.2
Na Postupníka přechází i veškeré příslušenství a všechna práva s Předmětem postoupení spojená, včetně případného zajištění.
Add Comment
Cancel
2.3
Strany berou na vědomí, že podle § 1885 občanského zákoníku byla-li pohledávka postoupena za úplatu, odpovídá Postupitel Postupníkovi až do výše přijaté úplaty s úroky za to, že pohledávka v době postoupení trvala, a ručí za její dobytnost. To neplatí, pokud Postupník věděl, že pohledávka je budoucí, nejistá nebo nedobytná. Postupitel neodpovídá za dobytnost postoupené pohledávky, stala-li se nedobytnou až po postoupení buď náhodou, anebo nedopatřením Postupníka. Nedopatření lze Postupníku přičíst zejména tehdy, pokud nevymáhá pohledávku bez zbytečného odkladu poté, co se stala splatnou nebo odloží-li splatnost pohledávky.
Add Comment
Cancel
3
Platební podmínky
Add Comment
Cancel
Cena má být zaplacena
3.1
Postupník se zavazuje zaplatit Postupiteli Cenu nebo jakoukoliv její část
na výše uvedené adrese
.
Add Comment
Cancel
3.2
Cena je splatná
.
Add Comment
Cancel
4
Odstoupení od smlouvy
Add Comment
Cancel
4.1
Postupník je oprávněn od Smlouvy odstoupit v případě, že se kterékoliv z prohlášení Postupitele ve smyslu čl. 1 této Smlouvy ukáže nepravdivým.
Add Comment
Cancel
4.2
Postupitel je oprávněn od Smlouvy odstoupit v případě, že se Postupník dostane do prodlení se zaplacením Ceny déle než
kalendářních dní.
Add Comment
Cancel
4.3
Odstoupení od Smlouvy je účinné doručením písemného oznámení druhé Smluvní straně. Odstoupením od Smlouvy není dotčeno případné právo na náhradu škody či právo na zaplacení smluvních pokut.
Add Comment
Cancel
5
Smluvní pokuta
Add Comment
Cancel
5.1
V případě, že se Postupník dostane do prodlení se zaplacením Ceny, se zavazuje Postupiteli zaplatit smluvní pokutu ve výši
% denně z dlužné částky za každý den prodlení až do úplného zaplacení Ceny.
Add Comment
Cancel
5.2
V případě, že se některé z prohlášení Postupitele ve smyslu čl. 1 této Smlouvy ukáže býti nepravdivým, je Postupitel povinen uhradit Postupníkovi smluvní pokutu ve výši
+ slovy
, a to za každé jednotlivé nepravdivé prohlášení.
Add Comment
Cancel
6
Zvláštní ujednání
Add Comment
Cancel
6.1
Postupitel se zavazuje vyrozumět dlužníka o postoupení Pohledávky nejpozději do
dnů od podpisu Smlouvy. Dokud Postupitel dlužníka nevyrozumí nebo dokud Postupník postoupení Pohledávky dlužníku neprokáže, může se dlužník své povinnosti zprostit tím, že splní Postupiteli nebo se s ním nějak vyrovná.
Add Comment
Cancel
6.2
Postoupení pohledávky nemá účinky vůči osobě, která dluh zajistila zástavním právem, ručením nebo jinak, dokud jí Postupitel o postoupení pohledávky nevyrozumí nebo dokud jí Postupník postoupení pohledávky neprokáže.
Add Comment
Cancel
6.3
Postupník bere na vědomí, že:
Add Comment
Cancel
6.3.1
dlužníku zůstávají i po postoupení zachovány námitky proti pohledávce, které měl v době postoupení.
Add Comment
Cancel
6.3.2
své vzájemné pohledávky vůči Postupiteli může dlužník namítat i vůči Postupníkovi, i když v době postoupení ještě nebyly splatné; musí však své pohledávky Postupníkovi oznámit bez zbytečného odkladu poté, co se o postoupení dozvěděl.
Add Comment
Cancel
6.4
Oznámení o postoupení pohledávky a návrh na vstup Postupníka do souvisejících řízení zašle po podpisu smlouvy
.
Add Comment
Cancel
6.5
Postupitel vydá Postupníkovi při podpisu této Smlouvy potřebné doklady o pohledávce a sdělí mu vše, co je k uplatnění pohledávky zapotřebí. V případě potřeby se Postupitel zavazuje poskytnout Postupníkovi další vyžádané doklady a informace, a to bez zbytečného odkladu po obdržení žádosti Postupníka.
Add Comment
Cancel
6.6
Jestliže bude Předmět postoupení nebo jeho část zaplacena po uzavření této smlouvy Postupiteli, Postupitel se zavazuje zaplacenou částku uhradit Postupníkovi do 10 dnů od jejího přijetí.
Add Comment
Cancel
7
Rozhodné právo
Add Comment
Cancel
7.1
Tato Smlouva se řídí právním řádem České republiky, zejména ust. § 1879 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
Add Comment
Cancel
8
Závěrečná ustanovení
Add Comment
Cancel
8.1
V této Smlouvě, pokud z kontextu jasně nevyplývá jinak, zahrnuje význam slova v jednotném čísle rovněž význam daného slova v množném čísle a naopak, význam slova vyjadřujícího určitý rod zahrnuje rovněž ostatní rody. Nadpisy jsou uváděny pouze pro přehlednost a nemají vliv na výklad této Smlouvy.
Add Comment
Cancel
8.2
Nevymahatelnost či neplatnost kteréhokoliv ustanovení této Smlouvy nemá vliv na vymahatelnost či platnost zbývajících ustanovení této Smlouvy, pokud z povahy nebo obsahu takového ustanovení nevyplývá, že nemůže být odděleno od ostatního obsahu této Smlouvy.
Add Comment
Cancel
8.3
Tato Smlouva představuje úplné ujednání mezi Smluvními stranami ve vztahu k předmětu této Smlouvy a nahrazuje veškerá předchozí ujednání ohledně předmětu této Smlouvy.
Add Comment
Cancel
8.4
Tato Smlouva může být změněna písemnými dodatky podepsanými všemi Smluvními stranami.
Add Comment
Cancel
8.5
Tato Smlouva je vyhotovena v 2 stejnopisech. Každá Smluvní strana obdrží 1 stejnopis této Smlouvy.
Add Comment
Cancel
8.6
Každá ze Smluvních stran nese své vlastní náklady vzniklé v důsledku uzavírání této Smlouvy.
Add Comment
Cancel
8.7
Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti v okamžiku jejího podpisu všemi Smluvními stranami.
Add Comment
Cancel
8.8
Smluvní strany si tuto Smlouvu přečetly, souhlasí s jejím obsahem a prohlašují, že je ujednána svobodně.
Add Comment
Cancel
NA DŮKAZ ČEHOŽ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJUJÍ SVÉ PODPISY
Add Comment
Cancel
V
, dne
Add Comment
Cancel
_____________________________________
Add Comment
Cancel
_____
Add Comment
Cancel
V
, dne
Add Comment
Cancel
_____________________________________
Add Comment
Cancel
_____
Add Comment
Cancel
I would like my document reviewed by a solicitor’s office
Milan Trávníček | JUDr. Bc. Milan Trávníček, advokát a zapsaný mediátor
Show More Hide
I want to be notified of approaching deadlines (GRATIS!)
The system will automatically notify you as deadlines in the agreement approach

Download This Document as a Word Document or a PDF.

This Document costs 199 Kč (238,80 Kč with VAT)

Your Document is Generating, Please Wait.