Create a Customized Smlouvu o zřízení práva stavby na míru

This template was prepared by: Mgr. Radek Motzke, Mgr. Radek Motzke, advokát

Instructions

  • Použijte, pokud chcete na cizím pozemku postavit svou stavbu.
  • Pokud potřebujete zřídit služebnost (dříve nazývanou věcné břemeno), např. právo cesty přes cizí pozemek, právo vést přes cizí pozemek infrastrukturu, právo užívat cizí věc (nemovitost), můžete použít Smlouvu o zřízení služebnosti.
  • Užívat cizí věc můžete i na základě Nájemní smlouvy.
  • Zákonnou úpravu týkající se této smlouvy naleznete zde.

Smlouva o právu stavby

Add Comment
Cancel
TATO SMLOUVA O ZŘÍZENÍ PRÁVA STAVBY (DÁLE JEN „SMLOUVA“) BYLA UZAVŘENA NÍŽE UVEDENÉHO DNE, MĚSÍCE A ROKU MEZI TĚMITO SMLUVNÍMI STRANAMI
Add Comment
Cancel
Vlastníkem je
Add Comment
Cancel
Jméno:
Add Comment
Cancel
Datum narození:
Add Comment
Cancel
Rodné číslo:
Add Comment
Cancel
Trvalé bydliště:
Add Comment
Cancel
Telefon:
Add Comment
Cancel
E-mail:
Add Comment
Cancel
(dále jako „Vlastník“)
Add Comment
Cancel
a
Add Comment
Cancel
Stavebníkem je
Add Comment
Cancel
Jméno:
Add Comment
Cancel
Datum narození:
Add Comment
Cancel
Rodné číslo:
Add Comment
Cancel
Trvalé bydliště:
Add Comment
Cancel
Telefon:
Add Comment
Cancel
E-mail:
Add Comment
Cancel
(dále jako „Stavebník“)
Add Comment
Cancel
( Vlastník a Stavebník dále též společně jako „Smluvní strany“ a každý jednotlivě jako „Smluvní strana“)
Add Comment
Cancel
SMLUVNÍ STRANY UJEDNÁVAJÍ NÁSLEDUJÍCÍ:
Add Comment
Cancel
Definice
Add Comment
Cancel
V této Smlouvě:
Add Comment
Cancel
Pozemek“ znamená pozemek – parcelní číslo
o výměře
m2, v katastrálním území
, obec
, zapsaný v katastru nemovitostí na LV č.
u Katastrálního úřadu pro
, Katastrální pracoviště
.
Add Comment
Cancel
Stavba“ znamená stavbu specifikovanou v příloze č. 1 této Smlouvy.
Add Comment
Cancel
Předmět smlouvy
Add Comment
Cancel
Vlastník zřizuje touto Smlouvou k tíži Pozemku ve prospěch Stavebníka věcné právo stavby spočívající v právu Stavebníka vybudovat a mít Stavbu na Pozemku (dále jen „Právo stavby“).
Add Comment
Cancel
V rámci Práva stavby má Stavebník právo zbudovat Stavbu
Pozemku.
Add Comment
Cancel
Prohlášení
Add Comment
Cancel
Vlastník prohlašuje, že je oprávněn věcné Právo stavby k Pozemku zřídit a že na Pozemku neváznou ke dni uzavření této Smlouvy žádná práva, která by zřízení Práva stavby bránila.
Add Comment
Cancel
Trvání Práva stavby
Add Comment
Cancel
Právo stavby se zřizuje na dobu určitou, a to ode dne zápisu Práva stavby do katastru nemovitostí do
.
Add Comment
Cancel
Náhrada za Stavbu
Add Comment
Cancel
Vlastník
povinnost při zániku Práva stavby uplynutím doby, na kterou bylo zřízeno, podle odst. 4.1 této Smlouvy poskytnout Stavebníkovi za Stavbu náhradu
% z hodnoty Stavby v době
Práva stavby, přičemž hodnota stavby bude určena znaleckým posudkem.
Add Comment
Cancel
Odměna za Právo stavby
Add Comment
Cancel
Smluvní strany ujednávají, že Vlastník poskytuje Stavebníkovi Právo stavby
.
Add Comment
Cancel
Stavebník se zavazuje zaplatit Vlastníkovi za Právo stavby částku
+ slovy
bez ohledu na dobu trvání Práva stavby (dále jako „Odměna“).
Add Comment
Cancel
Platební podmínky
Add Comment
Cancel
Odměna má být zaplacena
Stavebník se zavazuje zaplatit Odměnu nebo jakoukoliv její část
na výše uvedené adrese
.
Add Comment
Cancel
Odměna je splatná
.
Add Comment
Cancel
O zaplacení Odměny nebo jakékoliv její části bude Smluvními stranami sepsán a podepsán předávací protokol nebo jiný dokument potvrzující zaplacení Odměny. Zaplacením Odměny a/nebo jakékoliv její části se rozumí připsání celé příslušné částky na bankovní účet Vlastníka.
Add Comment
Cancel
Odstoupení od Smlouvy
Add Comment
Cancel
Stavebník má právo od této Smlouvy odstoupit v případě, že prohlášení Vlastníka uvedená v čl. 3 této Smlouvy jsou nepravdivá.
Add Comment
Cancel
Smluvní pokuta
Add Comment
Cancel
V případě, že se Stavebník dostane do prodlení se zaplacením Odměny nebo její části podle článku 7 této Smlouvy, zavazuje se zaplatit Vlastníkovi smluvní pokutu ve výši
% z dlužné částky za každý den prodlení až do úplného zaplacení Odměny.
Add Comment
Cancel
Katastr nemovitostí
Add Comment
Cancel
Návrh na vklad Práva stavby ve prospěch Stavebníka podá na své náklady (zejména zaplatí správní poplatek) u příslušného katastrálního úřadu
neprodleně po uzavření této Smlouvy a Vlastník je povinen k tomuto účelu poskytnout veškerou nezbytnou součinnost, zejména podepsat návrh na vklad.
Add Comment
Cancel
V případě, že příslušný katastrální úřad zamítne předmětný návrh na vklad, Smluvní strany se zavazují znovu uzavřít tuto Smlouvu nebo její dodatek či jakýkoliv jiný dokument tak, aby podmínky či požadavky katastrálního úřadu byly k zápisu vkladu Práva stavby do katastru nemovitostí splněny.
Add Comment
Cancel
Rozhodné právo
Add Comment
Cancel
Tato Smlouva se řídí právním řádem České republiky, zejména ust. § 1240 násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
Add Comment
Cancel
Závěrečná ustanovení
Add Comment
Cancel
V této Smlouvě, pokud z kontextu jasně nevyplývá jinak, zahrnuje význam slova v jednotném čísle rovněž význam daného slova v množném čísle a naopak, význam slova vyjadřujícího určitý rod zahrnuje rovněž ostatní rody. Nadpisy jsou uváděny pouze pro přehlednost a nemají vliv na výklad této Smlouvy.
Add Comment
Cancel
Nevymahatelnost či neplatnost kteréhokoliv ustanovení této Smlouvy nemá vliv na vymahatelnost či platnost zbývajících ustanovení této Smlouvy, pokud z povahy nebo obsahu takového ustanovení nevyplývá, že nemůže být odděleno od ostatního obsahu této Smlouvy.
Add Comment
Cancel
Tato Smlouva představuje úplné ujednání mezi Smluvními stranami ve vztahu k předmětu této Smlouvy a nahrazuje veškerá předchozí ujednání ohledně předmětu této Smlouvy.
Add Comment
Cancel
Tato Smlouva může být změněna písemnými dodatky podepsanými všemi Smluvními stranami.
Add Comment
Cancel
Tato Smlouva je vyhotovena v 3 stejnopisech. Každá Smluvní strana obdrží 1 stejnopis této Smlouvy a 1 stejnopis této Smlouvy je určen pro příslušný katastr nemovitostí.
Add Comment
Cancel
Každá ze Smluvních stran nese své vlastní náklady vzniklé v důsledku uzavírání této Smlouvy.
Add Comment
Cancel
Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti v okamžiku jejího podpisu všemi Smluvními stranami.
Add Comment
Cancel
Smluvní strany si tuto Smlouvu přečetly, souhlasí s jejím obsahem a prohlašují, že je ujednána svobodně.
Add Comment
Cancel
NA DŮKAZ ČEHOŽ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJUJÍ SVÉ PODPISY
Add Comment
Cancel
V
dne
Add Comment
Cancel
_____________________________________
Add Comment
Cancel
_____
Add Comment
Cancel
V
dne
Add Comment
Cancel
_____________________________________
Add Comment
Cancel
_____
Add Comment
Cancel
I would like my document reviewed by a solicitor’s office
Mgr. Radek Motzke | Mgr. Radek Motzke, advokát
Show More Hide
I want to be notified of approaching deadlines (GRATIS!)
The system will automatically notify you as deadlines in the agreement approach

Download This Document as a Word Document or a PDF.

This Document costs 199 Kč (238,80 Kč with VAT)

Your Document is Generating, Please Wait.