Create a Customized Úschovní či svěřeneckou smlouvu na míru

This template was prepared by: Milan Trávníček, JUDr. Bc. Milan Trávníček, advokát a zapsaný mediátor

Instructions

  • Použijte, pokud advokát, realitní makléř či jiná osoba poskytuje klientům úschovy peněžních prostředků a úschovy listin.
  • K rozdílu mezi advokátní úschovou peněz a svěřeneckou smlouvou zde.
  • Placení ceny za převod družstevního podílu v bytovém družstvu zde.
  • Zákonnou úpravu týkající se této smlouvy naleznete zde.

Smlouva o úschově

Tuto smlouvu uzavírá
Svěřeneckou smlouvu uzavírá jen složitel, schovatel a oprávněný. Úschovní smlouvu uzavírá jen složitel a schovatel.
Svěřeneckou smlouvu uzavírá jen složitel, schovatel a oprávněný. Úschovní smlouvu uzavírá jen složitel a schovatel.
Add Comment
Cancel
Tuto smlouvu uzavíráte v souvislosti s
Add Comment
Cancel
TATO SMLOUVA O ÚSCHOVĚ (DÁLE JEN „SMLOUVA“) BYLA UZAVŘENA NÍŽE UVEDENÉHO DNE, MĚSÍCE A ROKU MEZI TĚMITO SMLUVNÍMI STRANAMI
Add Comment
Cancel
Složitelem je
Add Comment
Cancel
Jméno:
Add Comment
Cancel
Datum narození:
Add Comment
Cancel
Rodné číslo:
Add Comment
Cancel
Trvalé bydliště:
Add Comment
Cancel
Telefon:
Add Comment
Cancel
E-mail:
Add Comment
Cancel
(dále jako „Složitel“)
Add Comment
Cancel
a
Add Comment
Cancel
Schovatelem je
Add Comment
Cancel
Jméno:
Add Comment
Cancel
Datum narození:
Add Comment
Cancel
Rodné číslo:
Add Comment
Cancel
Trvalé bydliště:
Add Comment
Cancel
Telefon:
Add Comment
Cancel
E-mail:
Add Comment
Cancel
(dále jako „Schovatel“)
Add Comment
Cancel
( Složitel a Schovatel dále též společně jako „Smluvní strany“ a každý jednotlivě jako „Smluvní strana“)
Add Comment
Cancel
SMLUVNÍ STRANY UJEDNÁVAJÍ NÁSLEDUJÍCÍ:
Add Comment
Cancel
Předmětem kupní smlouvy nebo vypořádání je
Add Comment
Cancel
Zvolte typ nemovitosti
Add Comment
Cancel
1
Definice
Add Comment
Cancel
1.1
V této Smlouvě „Věc“ znamená:
Add Comment
Cancel
číslo
o výměře
m2, nacházející se v
podlaží budovy č. p.
(dále jako „Budova“) umístěné na pozemku – parcele č.
(dále jako „Pozemek“),
Add Comment
Cancel
společně se spoluvlastnickým podílem na společných částech Budovy o velikosti
,
Add Comment
Cancel
dále spoluvlastnický podíl na Pozemku o velikosti
.
Add Comment
Cancel
Add Comment
Cancel
Všechny shora vedené nemovité věci leží v katastrálním území
, obec
.
Add Comment
Cancel
1.2
Všechny shora vedené nemovité věci jsou zapsány na listu (listech) vlastnictví č.
pro katastrální území _____, obec _____ u Katastrálního úřadu
, Katastrální pracoviště
.
Add Comment
Cancel
Byla či bude část kupní ceny zaplacena prodávajícímu (např. jako rezervační poplatek)?
Prodávajícímu může být cena zaplacena přímo k jeho rukám, nebo také k rukám realitní kanceláře, která prodávající při prodeji zastupuje.
Prodávajícímu může být cena zaplacena přímo k jeho rukám, nebo také k rukám realitní kanceláře, která prodávající při prodeji zastupuje.
Add Comment
Cancel
2
Prohlášení stran
Add Comment
Cancel
2.1
Složitel jako kupující se třetí osobou jako prodávající
Kupní smlouvu ze dne
.
Add Comment
Cancel
2.2
Předmětem smlouvy podle odst. 2.1 je převod vlastnického práva třetí osoby k Věci na Složitele.
Add Comment
Cancel
2.3
Smluvní strany se dohodly na tom, že kupní cena za převod vlastnického práva k Věci bude hrazena prostřednictvím úschovy u Schovatele, který ji za podmínek této smlouvy vyplatí třetí osobě.
Add Comment
Cancel
2.4
Celková částka ve smyslu čl. 2.3 činí
+ slovy
. Část z této částky ve výši
+ slovy
hrazena přímo Oprávněnému, třetí osobě či k rukám realitní kanceláře; na tuto částku se tedy tato smlouva nevztahuje a její úhrada či její vrácení je řešeno Smluvními stranami zvlášť.
Add Comment
Cancel
3
Složení předmětu úschovy
Add Comment
Cancel
3.1
Složitel se zavazuje složit finanční prostředky v celkové výši
+ slovy
na účet úschovy následujícím způsobem:
Add Comment
Cancel
3.1.1
Částku
+ slovy
složí Složitel nejpozději
z
bezhotovostním převodem na účet úschovy Schovatele vedený u
, č. ú.
pod variabilním symbolem
.
Add Comment
Cancel
3.2
Složitel zmocňuje Schovatele k převzetí celé částky podle předchozích odstavců do úschovy shora uvedeným způsobem a bere na vědomí, že bankovní účet úschovy je veden jako zvláštní neúročený účet určený pouze k úschově finančních prostředků Složitele a že po celou dobu trvání úschovy budou na tomto bankovním účtu uloženy pouze finanční prostředky složené Složitelem.
Add Comment
Cancel
3.3
Složením částky se rozumí připsání částky na účet úschovy Schovatele.
Add Comment
Cancel
3.4
O složení částky vystaví Schovatel Složiteli potvrzení, a to do
pracovních dnů ode dne připsání peněz na účet úschovy. Toto potvrzení zašle na e-mailové adresy:
.
Add Comment
Cancel
4
Úschova listin
Add Comment
Cancel
4.1
Součástí úschovy podle této Smlouvy
úschova listin.
Add Comment
Cancel
4.2
Smluvní strany se dohodly na tom a výslovně zmocňují Schovatele, aby Schovatel převzal do úschovy následující listiny:
Add Comment
Cancel
4.2.1
ze dne
;
Add Comment
Cancel
Add Comment
Cancel
přičemž s těmito listinami Schovatel naloží dle níže uvedené dohody Smluvních stran.
Add Comment
Cancel
4.3
Schovatel se zavazuje
listinu uvedenou v článku 4.2 na příslušný
, a to do
pracovních dnů ode dne, co dojde ke složení částky ve smyslu čl. 3.1. Schovatel si nechá podání listiny od příjemce listiny potvrdit.
Add Comment
Cancel
5
Vyplacení úschovy
Add Comment
Cancel
5.1
Schovatel se zavazuje vyplatit složené finanční prostředky z úschovy následujícím způsobem:
Add Comment
Cancel
5.1.1
Částku ve výši
+ slovy
se Schovatel zavazuje vyplatit na bankovní účet vedený u
, č. ú.
pod variabilním symbolem
. Schovatel se zavazuje tuto svoji povinnost splnit do
pracovních dnů ode dne, kdy mu bude Složitelem dán pokyn k vyplacení finančních prostředků.
Add Comment
Cancel
Add Comment
Cancel
5.2
Schovatel je povinen vrátit složenou finanční částku na účet, ze kterého byla finanční částka poukázána, nejpozději do deseti kalendářních dnů ode dne, kdy mu bude předloženo:
Add Comment
Cancel
5.2.1
Písemné prohlášení Složitele, že žádá o vrácení uschované částky.
Add Comment
Cancel
5.3
Nenastanou-li právní skutečnosti, kterými je podmíněno vyplacení finančních částek Schovatelem dle tohoto článku (tj. např. nebudou-li Schovateli předloženy požadované listiny), v době ani do
, je Schovatel povinen vrátit složenou finanční částku, popřípadě její nevyplacenou část na účet, ze kterého byla finanční částka poukázána, nejpozději do deseti kalendářních dnů od konce této doby.
Add Comment
Cancel
6
Zánik smlouvy
Add Comment
Cancel
6.1
Smluvní strany se dohodly, že nedojde-li Složitelem ke složení celého ujednaného předmětu úschovy ve smyslu čl. 3 této smlouvy nejpozději do
, zanikají všechna práva a povinnosti z této smlouvy. Zároveň se Schovatel zavazuje vrátit jakoukoliv již složenou část předmětu úschovy na účet, ze kterého byla poukázána na úschovní účet, a to nejpozději do deseti kalendářních dnů od výše stanoveného data. Strany se mohou písemně dohodnout na prodloužení této doby.
Add Comment
Cancel
7
Prohlášení
Add Comment
Cancel
7.1
Složitel prohlašuje a podpisem této smlouvy potvrzuje, že složené finanční prostředky nenabyl prostřednictvím trestné činnosti, a to žádným způsobem ve smyslu zákona č. 253/2008 Sb.
Add Comment
Cancel
8
Rozhodné právo
Add Comment
Cancel
8.1
Tato Smlouva se řídí právním řádem České republiky, zejména ust. § 2402 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
Add Comment
Cancel
9
Závěrečná ustanovení
Add Comment
Cancel
9.1
V této Smlouvě, pokud z kontextu jasně nevyplývá jinak, zahrnuje význam slova v jednotném čísle rovněž význam daného slova v množném čísle a naopak, význam slova vyjadřujícího určitý rod zahrnuje rovněž ostatní rody. Nadpisy jsou uváděny pouze pro přehlednost a nemají vliv na výklad této Smlouvy.
Add Comment
Cancel
9.2
Nevymahatelnost či neplatnost kteréhokoliv ustanovení této Smlouvy nemá vliv na vymahatelnost či platnost zbývajících ustanovení této Smlouvy, pokud z povahy nebo obsahu takového ustanovení nevyplývá, že nemůže být odděleno od ostatního obsahu této Smlouvy.
Add Comment
Cancel
9.3
Tato Smlouva představuje úplné ujednání mezi Smluvními stranami ve vztahu k předmětu této Smlouvy a nahrazuje veškerá předchozí ujednání ohledně předmětu této Smlouvy.
Add Comment
Cancel
9.4
Tato Smlouva může být změněna písemnými dodatky podepsanými všemi Smluvními stranami.
Add Comment
Cancel
9.5
Tato Smlouva je vyhotovena v tolika stejnopisech, aby každý z účastníků této Smlouvy po jejím podpisu obdržel 1 stejnopis této Smlouvy.
Add Comment
Cancel
9.6
Každá ze Smluvních stran nese své vlastní náklady vzniklé v důsledku uzavírání této Smlouvy.
Add Comment
Cancel
9.7
Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti v okamžiku jejího podpisu všemi Smluvními stranami.
Add Comment
Cancel
9.8
Smluvní strany si tuto Smlouvu přečetly, souhlasí s jejím obsahem a prohlašují, že je ujednána svobodně.
Add Comment
Cancel
NA DŮKAZ ČEHOŽ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJUJÍ SVÉ PODPISY
Add Comment
Cancel
V
, dne
Add Comment
Cancel
_____________________________________
Add Comment
Cancel
_____
Add Comment
Cancel
V
, dne
Add Comment
Cancel
_____________________________________
Add Comment
Cancel
_____
Add Comment
Cancel
V
, dne
Add Comment
Cancel
_____________________________________
Add Comment
Cancel
Add Comment
Cancel
I would like my document reviewed by a solicitor’s office
Milan Trávníček | JUDr. Bc. Milan Trávníček, advokát a zapsaný mediátor
Show More Hide
I want to be notified of approaching deadlines (GRATIS!)
The system will automatically notify you as deadlines in the agreement approach

Download This Document as a Word Document or a PDF.

This Document costs 199 Kč (238,80 Kč with VAT)

Your Document is Generating, Please Wait.