Create a Customized Smlouvu o výkonu funkce statutárního orgánu na míru

This template was prepared by: Lukáš Hojdn, AK UP legal s.r.o., recepce

Instructions

  • Použijte, pokud potřebujete uzavřít smlouvu mezi společností s ručením omezeným a jejím jednatelem nebo akciovou společností a jejím členem představenstva nebo statutárním ředitelem.
  • Podle stanoviska odborné komise pro rekodifikaci jednatel nebo člen představenstva nemůže být zároveň zaměstnancem dané společnosti, pokud i přesto chcete, aby byl zaměstnancem, použijte Pracovní smlouvu.
  • Bez písemné smlouvy nemůže jednatel nebo člen představenstva brát odměnu za výkon funkce.
  • Zákonnou úpravu týkající se této smlouvy naleznete zde.

Smlouva o výkonu funkce statutárního orgánu

TATO SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE STATUTÁRNÍHO ORGÁNU (DÁLE JEN „SMLOUVA“) BYLA UZAVŘENA NÍŽE UVEDENÉHO DNE, MĚSÍCE A ROKU MEZI TĚMITO SMLUVNÍMI STRANAMI
Add Comment
Cancel
Jméno:
Add Comment
Cancel
Datum narození:
Add Comment
Cancel
Rodné číslo:
Add Comment
Cancel
Trvalé bydliště:
Add Comment
Cancel
Telefon:
Add Comment
Cancel
E-mail:
Add Comment
Cancel
(dále jako „Statutární orgán“)
Add Comment
Cancel
a
Add Comment
Cancel
Firma:
Add Comment
Cancel
IČO:
Add Comment
Cancel
Sídlo:
Add Comment
Cancel
Za kterou jedná:
Add Comment
Cancel
Telefon:
Add Comment
Cancel
E-mail:
Add Comment
Cancel
(dále jako „Společnost“)
Add Comment
Cancel
( Statutární orgán a Společnost dále též společně jako „Smluvní strany“ a každý jednotlivě jako „Smluvní strana“)
Add Comment
Cancel
SMLUVNÍ STRANY UJEDNÁVAJÍ NÁSLEDUJÍCÍ:
Add Comment
Cancel
1
Předmět Smlouvy
Add Comment
Cancel
1.1
Statutární orgán se zavazuje
vykonávat pro Společnost funkci
za podmínek uvedených v této Smlouvě.
Add Comment
Cancel
2
Práva a povinnosti Smluvních stran
Add Comment
Cancel
2.1
Statutární orgán se zavazuje vykonávat činnost podle této Smlouvy s péčí řádného hospodáře a loajalitou ke Společnosti, a to v souladu se zájmy Společnosti, se společenskou smlouvou (resp. zakladatelskou listinou), se všemi právními předpisy a závaznými pokyny valné hromady Společnosti a způsobem jednání zapsaným v obchodním rejstříku.
Add Comment
Cancel
2.2
Společnost je povinna poskytnout Statutárnímu orgánu veškerou potřebnou součinnost nezbytnou k řádnému výkonu jeho působnosti.
Add Comment
Cancel
2.3
Statutární orgán v rámci výkonu funkce statutárního orgánu Společnosti je povinen zejména:
Add Comment
Cancel
2.3.1
zastupovat Společnost navenek vůči třetím osobám ve všech jejích záležitostech,
Add Comment
Cancel
2.3.2
zajišťovat řádné obchodní vedení Společnosti,
Add Comment
Cancel
2.3.3
svolávat valnou hromadu Společnosti a vykonávat její rozhodnutí v případě, že nejsou v rozporu s příslušnými právními předpisy,
Add Comment
Cancel
2.3.4
zajišťovat řádně vedení účetnictví Společnosti včetně zajištění vypracování řádných a mimořádných účetních závěrek Společnosti,
Add Comment
Cancel
2.3.5
řádně hospodařit s prostředky Společnosti a chránit majetek Společnosti,
Add Comment
Cancel
2.3.6
plnit další povinnosti stanovené příslušnými právními předpisy nebo vnitřními předpisy Společnosti.
Add Comment
Cancel
3
Zákaz konkurence
Add Comment
Cancel
3.1
Statutární orgán je povinen dodržovat zákaz konkurence dle ust. § 199 zák. č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, ve znění pozdějších předpisů, a je povinen informovat dozorčí radu, je-li zřízena, jinak valnou hromadu Společnosti o možném střetu jeho zájmů se zájmy Společnosti, totéž platí obdobně i pro možný střet zájmů osob Statutárnímu orgánu blízkých nebo osob jím ovlivněných nebo ovládaných.
Add Comment
Cancel
4
Náklady
Add Comment
Cancel
4.1
Účelné vynaložené náklady Statutárního orgánu vzniklé při plnění povinností vyplývajících z výkonu funkce podle této Smlouvy hradí
.
Add Comment
Cancel
5
Dovolená
Add Comment
Cancel
5.1
Smluvní strany ujednávají, že Statutární orgán má právo čerpat dovolenou v celkové délce
v každém jednom kalendářním roce.
Add Comment
Cancel
5.2
Statutární orgán
právo na odměnu podle odst. této Smlouvy za dobu čerpání dovolené.
Add Comment
Cancel
6
Trvání a ukončení Smlouvy
Add Comment
Cancel
6.1
Tato Smlouva je uzavřena na dobu určitou, a to na dobu výkonu funkce jednatele Společnosti, a skončením výkonu uvedené funkce ve Společnosti tato Smlouva bez dalšího zaniká.
Add Comment
Cancel
6.2
Před uplynutím doby trvání této Smlouvy uvedené výše v tomto článku mohou Smluvní strany tuto Smlouvu ukončit pouze písemnou dohodou obou Smluvních stran; ukončení Smlouvy v tomto případě nemá vliv na trvání funkce Statutárního orgánu.
Add Comment
Cancel
7
Důvěrnost
Add Comment
Cancel
7.1
Statutární orgán se zavazuje, že nezpřístupní ani nepoužije žádnou informaci obchodní a/nebo výrobní povahy, se kterou se seznámí v souvislosti s výkonem funkce u Společnosti, zejména nezpřístupní ani nepoužije (i) žádnou takovou informaci obsaženou v jakékoliv smlouvě nebo dohodě, jejíž smluvní stranou je Společnost, (ii) databázi zákazníků Společnosti ani kontakty na ně, (iii) cenovou politiku Společnosti, (iv) marketingovou strategii Společnosti, (v) informace o uzavřených smlouvách a dodavatelích Společnosti, (vi) způsob fungování závodu Společnosti, (vii) strategická rozhodnutí a podnikatelské záměry Společnosti (dále jen „Důvěrná informace“).
Add Comment
Cancel
7.2
Povinnost mlčenlivosti podle odstavce 7.1 této Smlouvy platí s výjimkou případů, kdy (i) Společnost udělila předchozí písemný souhlas s takovým zpřístupněním nebo použitím Důvěrné informace; (ii) právní předpis nebo veřejnoprávní orgán stanoví povinnost zpřístupnit nebo použít Důvěrnou informaci; (iii) takové zpřístupnění nebo použití Důvěrné informace je nezbytné pro realizaci výkonu funkce u Společnosti a/nebo kdy (iv) je to podle jakékoliv smlouvy nebo dohody uzavřené mezi Smluvními stranami dovoleno.
Add Comment
Cancel
7.3
Mezi Důvěrné informace nepatří žádné informace, které jsou v době jejich zpřístupnění nebo použití běžně dostupné veřejnosti.
Add Comment
Cancel
8
Rozhodné právo
Add Comment
Cancel
8.1
Tato Smlouva se řídí právním řádem České republiky, zejména ust. § 59 násl. zák. č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, ve znění pozdějších předpisů.
Add Comment
Cancel
9
Závěrečná ustanovení
Add Comment
Cancel
9.1
V této Smlouvě, pokud z kontextu jasně nevyplývá jinak, zahrnuje význam slova v jednotném čísle rovněž význam daného slova v množném čísle a naopak, význam slova vyjadřujícího určitý rod zahrnuje rovněž ostatní rody. Nadpisy jsou uváděny pouze pro přehlednost a nemají vliv na výklad této Smlouvy.
Add Comment
Cancel
9.2
Nevymahatelnost či neplatnost kteréhokoliv ustanovení této Smlouvy nemá vliv na vymahatelnost či platnost zbývajících ustanovení této Smlouvy, pokud z povahy nebo obsahu takového ustanovení nevyplývá, že nemůže být odděleno od ostatního obsahu této Smlouvy.
Add Comment
Cancel
9.3
Tato Smlouva představuje úplné ujednání mezi Smluvními stranami ve vztahu k předmětu této Smlouvy a nahrazuje veškerá předchozí ujednání ohledně předmětu této Smlouvy.
Add Comment
Cancel
9.4
Tato Smlouva může být změněna písemnými dodatky podepsanými všemi Smluvními stranami.
Add Comment
Cancel
9.5
Tato Smlouva je vyhotovena v 2 stejnopisech. Každá Smluvní strana obdrží 1 stejnopis této Smlouvy.
Add Comment
Cancel
9.6
Každá ze Smluvních stran nese své vlastní náklady vzniklé v důsledku uzavírání této Smlouvy.
Add Comment
Cancel
9.7
Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti v okamžiku jejího podpisu všemi Smluvními stranami.
Add Comment
Cancel
9.8
Smluvní strany si tuto Smlouvu přečetly, souhlasí s jejím obsahem a prohlašují, že je ujednána svobodně.
Add Comment
Cancel
NA DŮKAZ ČEHOŽ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJUJÍ SVÉ PODPISY
Add Comment
Cancel
V
dne
Add Comment
Cancel
_____________________________________
Add Comment
Cancel
_____
Add Comment
Cancel
V
dne
Add Comment
Cancel
_____________________________________
Add Comment
Cancel
_____ _____
Add Comment
Cancel
I would like my document reviewed by a solicitor’s office
Lukáš Hojdn | AK UP legal s.r.o., recepce
Show More Hide
I want to be notified of approaching deadlines (GRATIS!)
The system will automatically notify you as deadlines in the agreement approach

Download This Document as a Word Document or a PDF.

This Document costs 199 Kč (238,80 Kč with VAT)

Your Document is Generating, Please Wait.