Create a Customized Smlouvu o výpůjčce na míru

This template was prepared by: Mgr. Pavel Kosař, Mgr. Pavel Kosař

Instructions

  • Použijte, pokud vypůjčujete nějakou věc (např. vozidlo, stroje či jiné věci).
  • Pozor, výpůjčka je klasicky bezúplatný právní institut.
  • Dbejte na pečlivé vymezení předmětu výpůjčky a případné pokyny k užívání věci, zejména pak v případech, kdy má věc nějaká specifika odlišná od ostatních věcí podobného druhu (nefunkční řazení, slabá autobaterie, speciální napaječ atd.).
  • I přesto, že je úprava smlouvy o výpůjčce dispozitivní úpravou a strany si mohou většinu věcí ujednat, dbejte na to, aby si Vámi zvolená ustanovení neodporovala, případně aby nebyla ve vztahu k předmětu smlouvy nepřiměřeně přísná (např. příliš vysoká smluvní pokuta při porušení povinností příkazce atd.). Pak by taková ustanovení mohla být neplatná.
  • Pokud si půjčujete peníze nebo někomu poskytujete peněžitou půjčku, použijte Smlouvu o zápůjčce
  • Pokud chcete, aby Vám za užívání věci někdo platil, použijte Nájemní smlouvu.
  • Spolu se smlouvou se Vám automaticky vygeneruje i Předávací protokol.
  • Zákonnou úpravu týkající se této smlouvy naleznete zde.

Smlouva o výpůjčce

Add Comment
Cancel
TATO SMLOUVA O VÝPŮJČCE (DÁLE JEN „SMLOUVA“) BYLA UZAVŘENA NÍŽE UVEDENÉHO DNE, MĚSÍCE A ROKU MEZI TĚMITO SMLUVNÍMI STRANAMI
Add Comment
Cancel
Typ smluvní strany:
Add Comment
Cancel
Jméno:
Add Comment
Cancel
Datum narození:
Add Comment
Cancel
Rodné číslo:
Add Comment
Cancel
Trvalé bydliště:
Add Comment
Cancel
Telefon:
Add Comment
Cancel
E-mail:
Add Comment
Cancel
(dále jako „Půjčitel“)
Add Comment
Cancel
a
Add Comment
Cancel
Typ smluvní strany:
Add Comment
Cancel
Jméno:
Add Comment
Cancel
Datum narození:
Add Comment
Cancel
Rodné číslo:
Add Comment
Cancel
Trvalé bydliště:
Add Comment
Cancel
Telefon:
Add Comment
Cancel
E-mail:
Add Comment
Cancel
(dále jako „Vypůjčitel“)
Add Comment
Cancel
( Půjčitel a Vypůjčitel dále též společně jako „Smluvní strany“ a každý jednotlivě jako „Smluvní strana“)
Add Comment
Cancel
SMLUVNÍ STRANY UJEDNÁVAJÍ NÁSLEDUJÍCÍ:
Add Comment
Cancel
1
Definice
Add Comment
Cancel
Chci půjčit
1.1
V této Smlouvě „Věc“ znamená
značky
, model
, VIN:
, SPZ:
, číslo technického průkazu:
, barva
.
Add Comment
Cancel
2
Předmět smlouvy
Add Comment
Cancel
2.1
Půjčitel tímto přenechává Vypůjčiteli Věc k bezplatnému užívání a Vypůjčitel Věc jako výpůjčku přijímá a zavazuje se Půjčiteli Věc vrátit, a to vše za podmínek této Smlouvy.
Add Comment
Cancel
2.2
Půjčitel půjčuje Věc Vypůjčiteli k užívání
přiměřeným povaze věci.
Add Comment
Cancel
2.3
Vypůjčitel
právo Věc přenechat do užívání další osobě.
Add Comment
Cancel
3
Předání věci
Add Comment
Cancel
3.1
Půjčitel předá Věc Vypůjčiteli
.
Add Comment
Cancel
3.2
Předání a převzetí Věci stvrzují Smluvní strany podpisem této Smlouvy.
Add Comment
Cancel
4
Vrácení Věci
Add Comment
Cancel
Věc má být vrácena
4.1
Vypůjčitel se zavazuje Věc vrátit Půjčiteli nejpozději dne
.
Add Comment
Cancel
4.2
Věc bude vrácena v místě na
Add Comment
Cancel
5
Smluvní pokuta
Add Comment
Cancel
5.1
V případě, že se Vypůjčitel dostane do prodlení s vrácením Věci podle článku 4 této Smlouvy, zavazuje se zaplatit Půjčiteli smluvní pokutu ve výši
+ slovy
za každý den prodlení až do vrácení Věci.
Add Comment
Cancel
6
Rozhodné právo
Add Comment
Cancel
6.1
Tato Smlouva se řídí právním řádem České republiky, zejména ust. § 2193 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
Add Comment
Cancel
7
Závěrečná ustanovení
Add Comment
Cancel
7.1
V této Smlouvě, pokud z kontextu jasně nevyplývá jinak, zahrnuje význam slova v jednotném čísle rovněž význam daného slova v množném čísle a naopak, význam slova vyjadřujícího určitý rod zahrnuje rovněž ostatní rody. Nadpisy jsou uváděny pouze pro přehlednost a nemají vliv na výklad této Smlouvy.
Add Comment
Cancel
7.2
Nevymahatelnost či neplatnost kteréhokoliv ustanovení této Smlouvy nemá vliv na vymahatelnost či platnost zbývajících ustanovení této Smlouvy, pokud z povahy nebo obsahu takového ustanovení nevyplývá, že nemůže být odděleno od ostatního obsahu této Smlouvy.
Add Comment
Cancel
7.3
Tato Smlouva představuje úplné ujednání mezi Smluvními stranami ve vztahu k předmětu této Smlouvy a nahrazuje veškerá předchozí ujednání ohledně předmětu této Smlouvy.
Add Comment
Cancel
7.4
Tato Smlouva může být změněna písemnými dodatky podepsanými všemi Smluvními stranami.
Add Comment
Cancel
7.5
Tato Smlouva je vyhotovena v 2 stejnopisech. Každá Smluvní strana obdrží 1 stejnopis této Smlouvy.
Add Comment
Cancel
7.6
Každá ze Smluvních stran nese své vlastní náklady vzniklé v důsledku uzavírání této Smlouvy.
Add Comment
Cancel
7.7
Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti v okamžiku jejího podpisu všemi Smluvními stranami.
Add Comment
Cancel
7.8
Smluvní strany si tuto Smlouvu přečetly, souhlasí s jejím obsahem a prohlašují, že je ujednána svobodně.
Add Comment
Cancel
NA DŮKAZ ČEHOŽ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJUJÍ SVÉ PODPISY
Add Comment
Cancel
V
, dne
Add Comment
Cancel
_____________________________________
Add Comment
Cancel
_____
Add Comment
Cancel
V
, dne
Add Comment
Cancel
_____________________________________
Add Comment
Cancel
_____
Add Comment
Cancel
Chcete ke smlouvě automaticky vygenerovat i předávací protokol k věci?
Add Comment
Cancel
I would like my document reviewed by a solicitor’s office
Mgr. Pavel Kosař | Mgr. Pavel Kosař
Show More Hide
I want to be notified of approaching deadlines (GRATIS!)
The system will automatically notify you as deadlines in the agreement approach

Download This Document as a Word Document or a PDF.

This Document costs 199 Kč (238,80 Kč with VAT)

Your Document is Generating, Please Wait.