Create a Customized smlouvu o započtení pohledávek na míru

This template was prepared by: Milan Trávníček, JUDr. Bc. Milan Trávníček, advokát a zapsaný mediátor

Instructions

Právní úprava započtení je obsažena v § 1982 a následující občanského zákoníku.

Započítat nelze všechny pohledávky, proto si podle zákona zkontrolujte, zda jsou Vaše pohledávky k započtení způsobilé. 

Při započtení, kdy pohledávky obou stran nejsou ve stejné výši, je třeba dbát zejména na to, aby bylo mezi stranami vyjasněno, která část pohledávky zaniká a která část bude trvat dále. 

Vzor smlouvy je koncipován tak, že lze přidat i více pohledávek. V takovém případě je třeba dát pozor na to, aby smluvní strany správně označily, které pohledávky se započítávají se kterými. 

Smlouva o vzájemném započtení pohledávek

TATO SMLOUVA O VZÁJEMNÉM ZAPOČTENÍ POHLEDÁVEK (DÁLE JEN „SMLOUVA“) BYLA UZAVŘENA NÍŽE UVEDENÉHO DNE, MĚSÍCE A ROKU MEZI TĚMITO SMLUVNÍMI STRANAMI
Add Comment
Cancel
Smluvní strana
Add Comment
Cancel
Jméno:
Add Comment
Cancel
Datum narození:
Add Comment
Cancel
Rodné číslo:
Add Comment
Cancel
Trvalé bydliště:
Add Comment
Cancel
Telefon:
Add Comment
Cancel
E-mail:
Add Comment
Cancel
(dále jako „Smluvní strana A“)
Add Comment
Cancel
a
Add Comment
Cancel
Smluvní strana
Add Comment
Cancel
Jméno:
Add Comment
Cancel
Datum narození:
Add Comment
Cancel
Rodné číslo:
Add Comment
Cancel
Trvalé bydliště:
Add Comment
Cancel
Telefon:
Add Comment
Cancel
E-mail:
Add Comment
Cancel
(dále jako „Smluvní strana B“)
Add Comment
Cancel
(Smluvní strana A a Smluvní strana B dále též společně jako „Smluvní strany“ a každý jednotlivě jako „Smluvní strana“)
Add Comment
Cancel
SMLUVNÍ STRANY UJEDNÁVAJÍ NÁSLEDUJÍCÍ:
Add Comment
Cancel
1
Předmět započtení
Add Comment
Cancel
1.1
Smluvní strana A prohlašuje, že má za Smluvní stranou B:
Add Comment
Cancel
1.1.1
, která vznikla z titulu
.
Add Comment
Cancel
Add Comment
Cancel
Pohledávku tvoří:
Add Comment
Cancel
-
Jistina ve výši
+ slovy
.
Add Comment
Cancel
-
Úrok z prodlení kapitalizovaný ke dni uzavření této smlouvy ve výši
+ slovy
.
Add Comment
Cancel
-
Smluvní pokuta ke dni uzavření této smlouvy ve výši
+ slovy
.
Add Comment
Cancel
-
Příslušenství ke dni uzavření této smlouvy ve výši
+ slovy
.
Add Comment
Cancel
Celkem tedy 0 .
Add Comment
Cancel
dále jen „Pohledávka smluvní strany A
Add Comment
Cancel
Add Comment
Cancel
1.2
Smluvní strana B prohlašuje, že má za Smluvní stranou A:
Add Comment
Cancel
1.2.1
, která vznikla z titulu
.
Add Comment
Cancel
Add Comment
Cancel
Pohledávku tvoří:
Add Comment
Cancel
-
Jistina ve výši
+ slovy
.
Add Comment
Cancel
-
Úrok z prodlení kapitalizovaný ke dni uzavření této smlouvy ve výši
+ slovy
.
Add Comment
Cancel
-
Smluvní pokuta ke dni uzavření této smlouvy ve výši
+ slovy
.
Add Comment
Cancel
-
Příslušenství ke dni uzavření této smlouvy ve výši
+ slovy
.
Add Comment
Cancel
Celkem tedy 0 .
Add Comment
Cancel
dále jen „Pohledávka smluvní strany B
Add Comment
Cancel
Add Comment
Cancel
1.3
Pohledávka smluvní strany A a Pohledávka smluvní strany B a Pohledávky smluvní strany B mohou být dále společně označeny jen jako „Předmět započtení.
Add Comment
Cancel
2
Prohlášení smluvních stran
Add Comment
Cancel
2.1
Smluvní strany prohlašují, že:
Add Comment
Cancel
2.1.1
Započtení Předmětu započtení není vyloučeno podle ust. § 1988 občanského zákoníku.
Add Comment
Cancel
2.1.2
Předmět započtení nepovažují za nejistý ani za neurčitý.
Add Comment
Cancel
2.1.3
Předmět započtení není zatížen zástavním nebo jiným právem ve prospěch třetích osob.
Add Comment
Cancel
2.1.4
Započtení Předmětu započtení nebrání žádné omezení nebo jiná okolnost, obě smluvní strany jsou tedy oprávněny disponovat s Předmětem započtení a tento Předmět započtení nebyl jakýmkoliv způsobem postoupen na třetí osobu.
Add Comment
Cancel
3
Předmět smlouvy
Add Comment
Cancel
Výše pohledávek
Add Comment
Cancel
3.1
Smluvní strany se tímto dohodly na započtení vzájemných pohledávek tak, že Pohledávka smluvní strany A a Pohledávka smluvní strany B se vzájemně započítávají.
Add Comment
Cancel
Protože je Pohledávka smluvní strany A nižší než Pohledávka smluvní strany B, tak Pohledávka smluvní strany A zcela zaniká. Smluvní strany výslovně prohlašují a svým podpisem této dohody potvrzují, že provedením zápočtu dle této dohody tak tato Pohledávka smluvní strany A v plné výši zanikla a mezi smluvními stranami jsou ve vztahu k této pohledávce vypořádána veškerá vzájemná práva a povinnosti. Oproti tomu Pohledávka smluvní strany B zaniká pouze v následujícím rozsahu:
Add Comment
Cancel
-
Jistina zaniká v rozsahu
+ slovy
.
Add Comment
Cancel
-
Smluvní pokuta zaniká v rozsahu
+ slovy
.
Add Comment
Cancel
-
Úrok z prodlení zaniká v rozsahu
+ slovy
.
Add Comment
Cancel
-
Příslušenství zaniká v rozsahu
+ slovy
.
Add Comment
Cancel
Ve zbývajícím rozsahu tato Pohledávka smluvní strany B nadále trvá.
Add Comment
Cancel
4
Rozhodné právo
Add Comment
Cancel
4.1
Tato Smlouva se řídí právním řádem České republiky, zejména ustanovením § 1982 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
Add Comment
Cancel
5
Závěrečná ustanovení
Add Comment
Cancel
5.1
Nevymahatelnost či neplatnost kteréhokoliv ustanovení této Smlouvy nemá vliv na vymahatelnost či platnost zbývajících ustanovení této Smlouvy, pokud z povahy nebo obsahu takového ustanovení nevyplývá, že nemůže být odděleno od ostatního obsahu této Smlouvy.
Add Comment
Cancel
5.2
Tato Smlouva představuje úplné ujednání mezi Smluvními stranami ve vztahu k předmětu této Smlouvy a nahrazuje veškerá předchozí ujednání ohledně předmětu této Smlouvy.
Add Comment
Cancel
5.3
Tato Smlouva může být změněna písemnými dodatky podepsanými všemi Smluvními stranami.
Add Comment
Cancel
5.4
Tato Smlouva je vyhotovena v 2 stejnopisech. Každá Smluvní strana obdrží 1 stejnopis této Smlouvy.
Add Comment
Cancel
5.5
Každá ze Smluvních stran nese své vlastní náklady vzniklé v důsledku uzavírání této Smlouvy.
Add Comment
Cancel
5.6
Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti v okamžiku jejího podpisu všemi Smluvními stranami.
Add Comment
Cancel
5.7
Smluvní strany si tuto Smlouvu přečetly, souhlasí s jejím obsahem a prohlašují, že je ujednána svobodně.
Add Comment
Cancel
NA DŮKAZ ČEHOŽ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJUJÍ SVÉ PODPISY
Add Comment
Cancel
V
, dne
Add Comment
Cancel
_____________________________________
Add Comment
Cancel
_____
Add Comment
Cancel
V
, dne
Add Comment
Cancel
_____________________________________
Add Comment
Cancel
_____
Add Comment
Cancel
I would like my document reviewed by a solicitor’s office
Milan Trávníček | JUDr. Bc. Milan Trávníček, advokát a zapsaný mediátor
Show More Hide
I want to be notified of approaching deadlines (GRATIS!)
The system will automatically notify you as deadlines in the agreement approach

Download This Document as a Word Document or a PDF.

This Document costs 199 Kč (238,80 Kč with VAT)

Your Document is Generating, Please Wait.