Create a Customized Smlouvu o zápůjčce na míru

This template was prepared by: Mgr. Jaroslav Zeman, Spring Walk advokátni kancelář

Instructions

  • Použijte, pokud si půjčujete peníze nebo někomu poskytujete peněžitou půjčku.
  • Pokud půjčujete nějakou věc (např. vozidlo), a ne peníze, použijte Smlouvu o výpůjčce.
  • Pokud už jste někomu půjčili peníze, ale dlužník nezaplatil včas, můžete použít Uznání dluhu se splátkovým kalendářem
  • Spolu se smlouvou se Vám automaticky vygeneruje i Předávací protokol.
  • Zákonnou úpravu týkající se této smlouvy naleznete zde.

Smlouva o zápůjčce

TATO SMLOUVA O ZÁPŮJČCE (DÁLE JEN „SMLOUVA“) BYLA UZAVŘENA NÍŽE UVEDENÉHO DNE, MĚSÍCE A ROKU MEZI TĚMITO SMLUVNÍMI STRANAMI
Add Comment
Cancel
Zapůjčitelem je
Add Comment
Cancel
Jméno:
Add Comment
Cancel
Datum narození:
Add Comment
Cancel
Rodné číslo:
Add Comment
Cancel
Trvalé bydliště:
Add Comment
Cancel
Telefon:
Add Comment
Cancel
E-mail:
Add Comment
Cancel
(dále jako „Zapůjčitel“)
Add Comment
Cancel
a
Add Comment
Cancel
Vydlužitelem je
Add Comment
Cancel
Jméno:
Add Comment
Cancel
Datum narození:
Add Comment
Cancel
Rodné číslo:
Add Comment
Cancel
Trvalé bydliště:
Add Comment
Cancel
Telefon:
Add Comment
Cancel
E-mail:
Add Comment
Cancel
(dále jako „Vydlužitel“)
Add Comment
Cancel
( Zapůjčitel a Vydlužitel dále též společně jako „Smluvní strany“ a každý jednotlivě jako „Smluvní strana“)
Add Comment
Cancel
SMLUVNÍ STRANY UJEDNÁVAJÍ NÁSLEDUJÍCÍ:
Add Comment
Cancel
1
Předmět smlouvy
Add Comment
Cancel
Chcete, aby další osoba ručila za splacení Zápůjčky?
1.1
Zapůjčitel tímto zapůjčuje Vydlužiteli částku
+ slovy
(dále jako „Zápůjčka“) a Vydlužitel Zápůjčku přijímá a zavazuje se Zapůjčiteli Zápůjčku vrátit, a to vše za podmínek této Smlouvy.
Add Comment
Cancel
1.2
Smluvní strany vyslovují tímto svůj souhlas s ručením Ručitele (jak je definován pod touto Smlouvou) podle ručitelského prohlášení uvedeného pod touto Smlouvou.
Add Comment
Cancel
2
Předání Zápůjčky
Add Comment
Cancel
2.1
Zapůjčitel se zavazuje poskytnout Vydlužiteli Zápůjčku
, a to
.
Add Comment
Cancel
2.2
Převzetí Zápůjčky Vydlužitelem stvrzují Smluvní strany podpisem této Smlouvy.
Add Comment
Cancel
3
Účel
Add Comment
Cancel
3.1
Smluvní strany ujednávají, že Zapůjčitel poskytuje Zápůjčku Vydlužiteli
.
Add Comment
Cancel
4
Úroky
Add Comment
Cancel
4.1
Smluvní strany sjednávají Zápůjčku
.
Add Comment
Cancel
5
Vrácení Zápůjčky
Add Comment
Cancel
Zápůjčka má být vrácena
Vyberte jednu z možností.
5.1
Vydlužitel se zavazuje vrátit Zapůjčiteli Zápůjčku nejpozději do
na výše uvedené adrese
.
Add Comment
Cancel
5.2
O vrácení Zápůjčky bude Smluvními stranami sepsán a podepsán předávací protokol nebo jiný dokument potvrzující vrácení Zápůjčky.
Add Comment
Cancel
6
Smluvní pokuta
Add Comment
Cancel
6.1
V případě, že se Vydlužitel dostane do prodlení s vrácením Zápůjčky podle odst. 5.1 této Smlouvy, zavazuje se zaplatit Zapůjčiteli smluvní pokutu ve výši
% z dlužné částky za každý den prodlení až do úplného zaplacení Zápůjčky.
Add Comment
Cancel
7
Zajištění směnkou
Add Comment
Cancel
7.1
Vydlužitel spolu s uzavřením této Smlouvy (tj. v den uzavření této Smlouvy) vystavil směnku vlastní na řad Zapůjčitele, s místem placení
, s avalem za Vydlužitele, kterým je Ručitel, s doložkou „bez protestu“, ve které není ke dni uzavření této Smlouvy doplněno datum splatnosti směnky a směnečná suma (dále též jako „blankosměnka“). Pro vyloučení veškerých pochybností se pro účely této smlouvy rozumí blankosměnkou i směnka úplná, která vznikne po doplnění chybějících údajů.
Add Comment
Cancel
7.2
Vydlužitel vystavil blankosměnku k zajištění řádného a včasného plnění své povinnosti uvedené v odstavci 1.1 (způsobem uvedeným v článku 5 ) a v článku 6 této Smlouvy (dále společně jako „zajištěné pohledávky“).
Add Comment
Cancel
7.3
Vydlužitel uděluje Zapůjčiteli neodvolatelné vyplňovací právo směnečné, které Věřitele opravňuje k tomu, aby pravdivě doplnil na blankosměnce chybějící náležitosti, tj. datum splatnosti směnky a směnečnou sumu, a učinil tak z blankosměnky směnku úplnou (dále též jako „vyplňovací právo“).
Add Comment
Cancel
7.4
Zapůjčitel je oprávněn využít svého vyplňovacího práva v případě, že Vydlužitel bude v prodlení s plněním zajištěných pohledávek nebo jakékoliv jejich části, a je povinen vyplnit dané údaje pravdivě.
Add Comment
Cancel
7.5
Zapůjčitel je oprávněn započíst plnění z blankosměnky proti zajištěným pohledávkám nebo kterékoliv jejich části.
Add Comment
Cancel
7.6
Zapůjčitel podpisem této Smlouvy stvrzuje, že při uzavření této smlouvy převzal jeden originál blankosměnky. Zapůjčitel je povinen vrátit blankosměnku Vydlužiteli poté, co bude celá Zápůjčka vč. příslušenství uhrazena.
Add Comment
Cancel
8
Rozhodné právo
Add Comment
Cancel
8.1
Tato Smlouva se řídí právním řádem České republiky, zejména ust. 2390 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
Add Comment
Cancel
9
Závěrečná ustanovení
Add Comment
Cancel
9.1
V této Smlouvě, pokud z kontextu jasně nevyplývá jinak, zahrnuje význam slova v jednotném čísle rovněž význam daného slova v množném čísle a naopak, význam slova vyjadřujícího určitý rod zahrnuje rovněž ostatní rody. Nadpisy jsou uváděny pouze pro přehlednost a nemají vliv na výklad této Smlouvy.
Add Comment
Cancel
9.2
Nevymahatelnost či neplatnost kteréhokoliv ustanovení této Smlouvy nemá vliv na vymahatelnost či platnost zbývajících ustanovení této Smlouvy, pokud z povahy nebo obsahu takového ustanovení nevyplývá, že nemůže být odděleno od ostatního obsahu této Smlouvy.
Add Comment
Cancel
9.3
Tato Smlouva představuje úplné ujednání mezi Smluvními stranami ve vztahu k předmětu této Smlouvy a nahrazuje veškerá předchozí ujednání ohledně předmětu této Smlouvy.
Add Comment
Cancel
9.4
Tato Smlouva může být změněna písemnými dodatky podepsanými všemi Smluvními stranami.
Add Comment
Cancel
9.5
Tato Smlouva je vyhotovena v 2 stejnopisech. Každá Smluvní strana obdrží 1 stejnopis této Smlouvy.
Add Comment
Cancel
9.6
Každá ze Smluvních stran nese své vlastní náklady vzniklé v důsledku uzavírání této Smlouvy.
Add Comment
Cancel
9.7
Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti v okamžiku jejího podpisu všemi Smluvními stranami.
Add Comment
Cancel
9.8
Smluvní strany si tuto Smlouvu přečetly, souhlasí s jejím obsahem a prohlašují, že je ujednána svobodně.
Add Comment
Cancel
NA DŮKAZ ČEHOŽ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJUJÍ SVÉ PODPISY
Add Comment
Cancel
V
dne
Add Comment
Cancel
_____________________________________
Add Comment
Cancel
_____
Add Comment
Cancel
V
dne
Add Comment
Cancel
_____________________________________
Add Comment
Cancel
_____
Add Comment
Cancel
Ručitelské prohlášení
Add Comment
Cancel
, datum narození
, bytem
(dále jako „Ručitel“) závazně prohlašuje Zapůjčiteli, že jestliže Vydlužitel nesplní svou povinnost specifikovanou v odst. 1.1 výše uvedené Smlouvy (tedy povinnost vrátit Zápůjčku Věřiteli) a v článku 6 výše uvedené Smlouvy (tj. zaplatit Zapůjčiteli smluvní pokutu), pak Ručitel bezpodmínečně a v plné výši uspokojí Zapůjčitele, tedy uhradí (splní) každý výše specifikovaný peněžitý závazek Dlužníka vyplývající ze Smlouvy, a to včetně jeho příslušenství (vznikne-li), s jehož zaplacením se Vydlužitel ocitne v prodlení, a to nejpozději do
dnů od doručení písemné výzvy Zapůjčitele.
Add Comment
Cancel
Toto prohlášení je ručitelským prohlášením podle § 2018 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění.
Add Comment
Cancel
V
dne
Add Comment
Cancel
_____________________
Add Comment
Cancel
_____
Add Comment
Cancel
Chcete ke smlouvě automaticky vygenerovat i předávací protokol?
Add Comment
Cancel
Chcete ke smlouvě automaticky vygenerovat i potvrzení o zaplacení (kvitanci)?
Add Comment
Cancel

Směnka vlastní

Místo a datum vystavení: V
dne
Add Comment
Cancel
Za tuto směnku zaplatím dne _____________________________
Add Comment
Cancel
Komu:
Add Comment
Cancel
Jméno: _____
Add Comment
Cancel
Rodné číslo: _____
Add Comment
Cancel
Trvalé bydliště: _____
Add Comment
Cancel
částku __________________ Kč, slovy:
Add Comment
Cancel
Na řad, bez protestu.
Add Comment
Cancel
Splatno (místo placení) v _____.
Add Comment
Cancel
Výstavce:
Add Comment
Cancel
Jméno: _____
Add Comment
Cancel
Rodné číslo: _____
Add Comment
Cancel
Trvalé bydliště: _____
Add Comment
Cancel
______________________
Add Comment
Cancel
Jako rukojmí (aval):
Add Comment
Cancel
______________________
Add Comment
Cancel
I would like my document reviewed by a solicitor’s office
Mgr. Jaroslav Zeman | Spring Walk advokátni kancelář
Show More Hide
I want to be notified of approaching deadlines (GRATIS!)
The system will automatically notify you as deadlines in the agreement approach

Download This Document as a Word Document or a PDF.

This Document costs 199 Kč (238,80 Kč with VAT)

Your Document is Generating, Please Wait.