Create a customized Splnomocnenie na mieru

This template was prepared by: JUDr. Jakub Štefanko, Petrán a partneri advokátska kancelária s.r.o.

Instructions

  • Použite, ak potrebujete splnomocniť nejakú osobu k vykonaniu určitých právnych úkonov za Vás alebo jej udeliť generálnu plnú moc
  • Udelenie plnomocenstva môže, ale nemusí, predchádzať uzavretiu mandátnej zmluvy, kde si môžete dohodnúť podmienky zastupovania 

Splnomocnenie

Typ zmluvnej strany:
Meno:
Dátum narodenia:
Rodné číslo:
Trvalé bydlisko:
Telefón:
E-mail:
(ďalej ako „Splnomocniteľ“)
týmto splnomocňujem
Typ zmluvnej strany:
Meno:
Dátum narodenia:
Rodné číslo:
Trvalé bydlisko:
a
Telefón:
E-mail:
(ďalej ako „Splnomocnenec“)
k tomu, aby Splnomocniteľa zastupoval (generálna plná moc).
Táto plná moc sa udeľuje na dobu , a to do .
Táto plná moc zanikne aj v prípade jej odvolania zo strany Splnomocniteľa alebo jej vypovedania zo strany Splnomocnenca, ďalej smrťou Splnomocnenca (ak je fyzickou osobou), vykonaním úkonu/úkonov, na ktoré je obmedzená alebo vzájomnou dohodou Splnomocniteľa a Splnomocnenca.
V prípade smrti Splnomocniteľa táto plná moc .
Splnomocnenc oprávnený udeliť plnomocenstvo inej osobe, aby namiesto neho konala za Splnomocniteľa.
V , dňa
_____________________________________
_____
Túto plnú moc v plnom rozsahu prijímam.
V , dňa
_____________________________________
_____
I would like my document reviewed by a solicitor’s office
JUDr. Jakub Štefanko | Petrán a partneri advokátska kancelária s.r.o.
Show More Hide
I want to be notified of approaching deadlines (GRATIS!)
The system will automatically notify you as deadlines in the agreement approach

Download This Document as a Word Document or a PDF.

This Document costs 6.90 € (8.28 € with VAT)

Your Document is Generating, Please Wait.