Create a Customized Stanovy bytového družstva

This template was prepared by: Ilona Černochová, Realitní advokáti s.r.o.

Instructions

  • Použijte, pokud zakládáte bytové družstvo nebo se chcete inspirovat při změně stávajících stanov.
  • Při založení bytového družstva je nutno vyhotovit notářský zápis.
  • Právní úprava založení bytového družstva je obsažena v § 555 a násl. zákona o obchodních korporacích.

Stanovy bytového družstva

Část první - základní ustanovení
Add Comment
Cancel
Firma a sídlo družstva

název

Add Comment
Cancel
Firma zní:
Add Comment
Cancel
Sídlo družstva:
Add Comment
Cancel
Identifikační číslo:
Add Comment
Cancel
Účel a založení družstva
Add Comment
Cancel
Družstvo je společenství neuzavřeného počtu osob, které je založeno za účelem zajišťování bytových potřeb svých členů. Může spravovat domy s byty a nebytovými prostory ve vlastnictví jiných osob a provozovat za podmínek stanovených zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOK“) i jinou činnost, pokud tím neohrozí uspokojování bytových potřeb svých členů.
Add Comment
Cancel
Družstvo vzniká dnem jeho zápisu do obchodního rejstříku vedeného
soudem v
Add Comment
Cancel
Družstvo je založeno na dobu neurčitou.
Add Comment
Cancel
Předmět činnosti družstva
Add Comment
Cancel
Předmětem činnosti družstva je zajišťování bytových potřeb jeho členů.
Add Comment
Cancel
Družstvo je oprávněno na základě příslušného živnostenského oprávnění provádět i další, vedlejší činnost, např.
Add Comment
Cancel
Právní postavení družstva
Add Comment
Cancel
Družstvo je obchodní korporací ve smyslu § 1 odst. 1, 3 ZOK.
Add Comment
Cancel
Družstvo za porušení svých závazků odpovídá celým svým majetkem. Členové neručí za závazky a dluhy družstva.
Add Comment
Cancel
Základní kapitál družstva
Add Comment
Cancel
Základní kapitál družstva tvoří souhrn všech členských vkladů všech členů družstva.
Add Comment
Cancel
Členská schůze může rozhodnout o zvýšení nebo snížení základního členského vkladu v souladu s příslušnými zákonnými ustanoveními.
Add Comment
Cancel
Část druhá - Členství v družstvu
Add Comment
Cancel
Vznik členství
Add Comment
Cancel
Mohou být členy družstva i právnické osoby?
Členy družstva mohou být jak osoby fyzické, tak i právnické.
Add Comment
Cancel
Při zakládání družstva se stává dnem vzniku družstva členem družstva uchazeč o členství v družstvu, který se zúčastnil ustavující schůze družstva, jestliže zároveň splnil tyto podmínky:
Add Comment
Cancel
podal písemnou přihlášku za člena družstva nejpozději na ustavující schůzi družstva,
Add Comment
Cancel
zavázal se k úhradě základního členského vkladu ve výši stanovené ustavující schůzí družstva,
Add Comment
Cancel
zavázal se na ustavující schůzi družstva k plnění dalších povinností člena družstva určených zákonem, těmito stanovami a usneseními jednotlivých členských schůzí.
Add Comment
Cancel
Za trvání družstva vzniká členství v družstvu:
Add Comment
Cancel
přijetím za člena družstva na základě písemné členské přihlášky, přičemž: a) o přijetí za člena družstva rozhoduje
družstva, b) členství vzniká až zaplacením základního členského vkladu a zápisného dle čl. XI těchto stanov na bankovní účet družstva,
Add Comment
Cancel
převodem nebo přechodem družstevního podílu.
Add Comment
Cancel
Členská přihláška musí mít písemnou formu a musí obsahovat:
Add Comment
Cancel
označení, že jde o přihlášku do družstva,
Add Comment
Cancel
označení přihlašované osoby, tj. jméno, příjmení, datum narození a bydliště nebo firmu, sídlo a IČ právnické osoby,
Add Comment
Cancel
datum sepsání přihlášky,
Add Comment
Cancel
podpis přihlašované fyzické osoby nebo osoby/osob oprávněné/oprávněných jednat za přihlašovanou právnickou osobu
Add Comment
Cancel
Vznikne-li jen jednomu z manželů za trvání manželství právo na uzavření smlouvy o nájmu družstevního bytu, vznikne se společným nájmem bytu i jejich společné členství v družstvu. Z tohoto členství jsou manželé oprávněni a povinni společně a nerozdílně. Společní členové mají při hlasování jeden hlas.
Add Comment
Cancel
Převod a přechod členství
Add Comment
Cancel
Převod práv a povinností spojených s členstvím v bytovém družstvu na základě dohody nepodléhá souhlasu orgánů družstva. Členská práva a povinnosti spojené s členstvím přecházejí na nabyvatele ve vztahu k družstvu předložením smlouvy o převodu družstevního podílu příslušnému družstvu.
Add Comment
Cancel
Smrtí člena družstva přecházejí jeho členská práva a povinnosti na dědice na základě pravomocného usnesení o projednání dědictví.
Add Comment
Cancel
Zánik členství
Add Comment
Cancel
Členství v družstvu zaniká:
Add Comment
Cancel
písemnou dohodou mezi družstvem a členem družstva,
Add Comment
Cancel
vystoupením člena družstva,
Add Comment
Cancel
vyloučením člena družstva; člen může být vyloučen, jestliže opětovně a přes výstrahu porušuje členské povinnosti, či jde-li o osobu, která byla pravomocně odsouzena pro úmyslný trestný čin, který spáchala proti družstvu nebo členům družstva. O vyloučení rozhoduje
Add Comment
Cancel
smrtí člena družstva - fyzické osoby,
Add Comment
Cancel
vstupem do likvidace, prohlášením konkurzu nebo zánikem právnické osoby,
Add Comment
Cancel
prohlášením konkurzu na majetek člena, zamítnutím insolvenčního návrhu pro nedostatek majetku, pravomocným nařízením výkonu rozhodnutí postižením členských práv a povinností, vydáním exekučního příkazu k postižení členských práv a povinností po právní moci usnesení o nařízení exekuce,
Add Comment
Cancel
převodem či přechodem družstevního podílu,
Add Comment
Cancel
zánikem družstva bez právního nástupce,
Add Comment
Cancel
jiným způsobem stanoveným zákonem.
Add Comment
Cancel
Společné členství manželů v družstvu zaniká:
Add Comment
Cancel
smrtí jednoho z manželů,
Add Comment
Cancel
dohodou rozvedených manželů o úpravě práv bydlení po rozvodu manželství,
Add Comment
Cancel
vypořádáním společného jmění manželů nebo marným uplynutím lhůty pro jeho vypořádání podle zákona č. 89/2012, občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů,
Add Comment
Cancel
zrušením společného jmění manželů na základě pravomocného rozhodnutí soudu,
Add Comment
Cancel
smrtí jednoho z bývalých manželů,
Add Comment
Cancel
v případě zániku členství manžela, od jehož nájemního práva bylo společné nájemní právo odvozeno, zaniká také nájemní právo druhého manžela,
Add Comment
Cancel
jiným způsobem stanoveným zákonem.
Add Comment
Cancel
Evidence členů
Add Comment
Cancel
Družstvo vede seznam všech svých členů. Do seznamu se zapisuje kromě firmy nebo názvu a sídla právnické osoby také jméno a bydliště fyzické osoby jako člena i výše jejího členského vkladu a výše, v níž byl splacen. Do seznamu se bez zbytečného odkladu vyznačí všechny změny evidovaných skutečností. Družstvo umožní každému, kdo osvědčí právní zájem, aby do seznamu nahlédl. Člen družstva má právo do seznamu nahlížet a žádat vydání potvrzení o svém členství a obsahu jeho zápisu v seznamu.
Add Comment
Cancel
Člen družstva je povinen písemně oznámit a podle povahy údaje případně doložit družstvu každou změnu údajů evidovaných v seznamu členů bez zbytečného odkladu poté, kdy tato skutečnost nastala. Družstvo je povinno provést zápis zapisované skutečnosti bez zbytečného odkladu poté, co mu bude změna písemně doručena.
Add Comment
Cancel
Práva a povinnosti členů družstva
Add Comment
Cancel
Člen družstva je povinen:
Add Comment
Cancel
dodržovat a řídit se stanovami družstva a rozhodnutími členské schůze a ostatních orgánů družstva,
Add Comment
Cancel
splatit členské vklady dle těchto stanov a rozhodnutí členské schůze družstva,
Add Comment
Cancel
platit řádně a ve stanovených lhůtách úhrady za užívání bytu včetně úhrad na zajištění chodu společných částí domu (platby na opravy a údržbu společných částí domu), jakož i úhrady za služby spojené s užíváním bytů a plnit další podmínky nájemní smlouvy. Při porušení této povinnosti může být člen družstva vyloučen,
Add Comment
Cancel
dodržovat domovní řád, provozní řád, předpisy o požární ochraně a řádně užívat a udržovat byt, jakož i společné prostory a zařízení domu a dbát, aby on i další osoby užívající byt plně respektovali práva ostatních nájemců v objektech ve vlastnictví družstva,
Add Comment
Cancel
usilovat o odstranění zjištěných nedostatků v činnosti družstva,
Add Comment
Cancel
pokud dá svůj byt do podnájmu, přenést odpovídající část svých povinností z těchto stanov, domovního řádu a jiných řídících aktů družstva a z nájemní smlouvy na podnájemce,
Add Comment
Cancel
oznamovat družstvu ve lhůtě
veškeré změny týkající se člena a ostatních osob užívajících s ním byt, které jsou podstatné pro vedení členské a ostatní evidence a pro zúčtování služeb,
Add Comment
Cancel
umožnit pověřeným zástupcům družstva, po předchozím oznámení, zjištění technického stavu užívaného bytu a stavu veškerých měřidel,
Add Comment
Cancel
hradit příspěvky na správu družstva a poplatky za úkony ve výši navržené představenstvem a schválené členskou schůzí,
Add Comment
Cancel
provedení veškerých stavebních činností a oprav v bytě, vyjma drobných oprav a běžné údržby bytu,
Add Comment
Cancel
provádět stavební činnosti a opravy v bytě v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů (stavební zákon), dalšími právními předpisy a příslušnými správními povoleními,
Add Comment
Cancel
zachovávat dobré mravy a nenarušovat vzájemné vztahy s ostatními členy družstva.
Add Comment
Cancel
Add Comment
Cancel
Člen družstva má zejména tato práva:
Add Comment
Cancel
účastnit se osobně nebo prostřednictvím svého zástupce na jednání a rozhodování členské schůze a veškeré další činnosti, která není vyhrazena voleným orgánům družstva,
Add Comment
Cancel
podílet se na řízení družstva,
Add Comment
Cancel
nahlédnout do řádné i mimořádné účetní závěrky a do výroční zprávy družstva,
Add Comment
Cancel
vznášet připomínky, stížnosti a náměty včetně hodnocení činnosti družstva jako celku a jeho orgánů,
Add Comment
Cancel
uzavřít s družstvem smlouvu o nájmu družstevního bytu,
Add Comment
Cancel
volit a být volen do orgánů družstva, splňuje-li podmínky stanovené zákonem a stanovami,
Add Comment
Cancel
právo na informace o činnosti orgánů družstva,
Add Comment
Cancel
být seznámen obvyklým způsobem s ročním vyúčtováním zaplacených úhrad za užívání bytu a poskytovaných služeb spojených s jejich užíváním,
Add Comment
Cancel
právo navrhnout soudu určení neplatnosti usnesení členské schůze pro rozpor s právními předpisy či stanovami. Návrh může člen podat, požádá-li o zaprotokolování námitky na členské schůzi, které usnesení přijalo, a to ve lhůtě do jednoho měsíce od data konání schůze,
Add Comment
Cancel
další práva, vyplývající z příslušných ustanovení stanov družstva a příslušných právních předpisů.
Add Comment
Cancel
Add Comment
Cancel
Družstvo má vůči členovi povinnost naplňovat jeho práva podle těchto stanov a současně má právo požadovat po členech plnění jejich povinností vůči družstvu.
Add Comment
Cancel
Členský vklad
Add Comment
Cancel
Výše základního členského vkladu činí
+ slovy
a je pro všechny členy bytového družstva stejný.
Add Comment
Cancel
Spolu s úhradou základního členského vkladu má žádající/přistupující člen povinnost uhradit zápisné ve výši
+ slovy
.
Add Comment
Cancel
Základní členský vklad a zápisné musí být splaceny žadatelem o členství v družstvu nejpozději ke dni podání přihlášky převodem na bankovní účet družstva. Základní členský vklad je peněžitý.
Add Comment
Cancel
Další členský vklad
Add Comment
Cancel
Další členský vklad představuje vklad člena do družstva na pořízení družstevního bytového domu a pozemku nebo na financování stavebního a technického zhodnocení domu. Členové družstva jsou povinni zaplatit další členský vklad, který je určen výhradně na záležitosti uvedené v tomto odstavci.
Add Comment
Cancel
Výši a termín splacení dalšího členského vkladu jednotlivých členů stanoví členská schůze. Další členský vklad může být pouze peněžitý.
Add Comment
Cancel
O převzetí povinnosti k dalšímu členskému vkladu bude mezi družstvem a členem uzavřena písemná smlouva.
Add Comment
Cancel
Další členský vklad lze vypořádat pouze při zániku členství v družstvu v rámci vypořádacího podílu.
Add Comment
Cancel
Add Comment
Cancel
Družstevní podíl
Add Comment
Cancel
Podíl představuje účast člena v družstvu a práva a povinnosti plynoucí z členství v družstvu, zejména právo nájmu družstevního bytu. Každý člen může mít pouze jeden podíl.
Add Comment
Cancel
Spoluvlastnictví družstevního podílu se vylučuje s výjimkou družstevního podílu ve společném jmění manželů a rodinných příslušníků v přímé linii.
Add Comment
Cancel
Člen může svůj podíl v družstvu zastavit pouze pro pořízení tohoto družstevního podílu a se souhlasem
bytového družstva.
Add Comment
Cancel
Člen družstva je oprávněn převést svůj družstevní podíl na osobu, která splňuje podmínky vzniku členství podle těchto stanov. Převodem družstevního podílu, s nímž je spojen nájem družstevního bytu nebo právo na uzavření smlouvy o nájmu družstevního bytu, dochází k převodu nájmu družstevního bytu nebo k převodu práva na uzavření smlouvy o nájmu družstevního bytu včetně všech práv a povinností s ním spojených, včetně dluhů převodce vůči družstvu a dluhů družstva vůči převodci, které souvisí s užíváním družstevního bytu nebo s právem na uzavření smlouvy o nájmu družstevního bytu.
Add Comment
Cancel
Vypořádací podíl
Add Comment
Cancel
Zánikem členství vzniká bývalému členovi nebo jeho dědicům nárok na vypořádací podíl. Vypořádací podíl je roven výši splněného členského vkladu ke dni zániku členství.
Add Comment
Cancel
Nárok na vypořádací podíl je splatný uplynutím tří měsíců od schválení účetní závěrky za rok, v němž členství zaniklo, a to za podmínky vyklizení a řádného předání bytu, k němuž měl bývalý člen právo nájmu.
Add Comment
Cancel
Zánikem členství v důsledku převodu členských práv a povinností nebo výměny bytu nevzniká dosavadnímu členovi vůči družstvu nárok na vypořádací podíl. Vzájemné nároky si účastníci převodu či výměny bytu vypořádají mezi sebou.
Add Comment
Cancel
Část třetí - Nájem bytu
Add Comment
Cancel
Nájemní smlouva
Add Comment
Cancel
Nájem družstevního bytu vzniká smlouvou, kterou družstvo (jako pronajímatel) přenechává svému členovi (jako nájemci) do užívání družstevní byt.
Add Comment
Cancel
Členovi vznikne právo na uzavření nájemní smlouvy:
Add Comment
Cancel
na základě rozhodnutí o přidělení družstevního bytu, vydaného příslušným orgánem družstva,
Add Comment
Cancel
převodem členských práv a povinností nebo převodem části členských práv a povinností,
Add Comment
Cancel
přechodem družstevního podílu.
Add Comment
Cancel
Není-li doba nájmu dohodnuta jinak, platí, že smlouva o nájmu byla uzavřena na dobu neurčitou.
Add Comment
Cancel
Nájemní smlouva musí obsahovat označení bytu, jeho příslušenství, rozsah jejich užívání a způsob výpočtu nájemného a úhrady za plnění spojené s užíváním bytu nebo jejich výši. Nájemní smlouva musí mít písemnou formu.
Add Comment
Cancel
Není-li s nájemcem dohodnuto jinak, je družstvo povinno odevzdat nájemci byt ve stavu způsobilém pro řádné užívání.
Add Comment
Cancel
Nájemce a osoby žijící s ním v domácnosti jsou povinni chovat se tak, aby zajišťovali nerušený výkon práv nájmu ostatních osob v domě.
Add Comment
Cancel
Nájemce je povinen hradit veškerou běžnou údržbu a drobné opravy bytu související s jeho užíváním. Nepostará-li se nájemce o včasné provedení drobných oprav a běžnou údržbu bytu, má družstvo právo učinit tak po předchozím vyzvání člena na jeho náklad samo a požadovat od něj náhradu.
Add Comment
Cancel
Nájemce je povinen po předchozí písemné výzvě umožnit družstvu nebo jím pověřené osobě, aby provedlo instalaci a údržbu zařízení pro měření a regulaci tepla, teplé a studené vody, jakož i odpočet naměřených hodnot.
Add Comment
Cancel
Nájemce je povinen odstranit závady a poškození, které způsobil v domě sám nebo ti, kdo bydlí v bytě nájemce. Nestane-li se tak, má družstvo právo po předchozím upozornění závady a poškození odstranit a požadovat od nájemce náhradu vynaložených nákladů.
Add Comment
Cancel
Družstvo se zavazuje zajistit členovi družstva plný a nerušený výkon práv spojených s užíváním bytu.
Add Comment
Cancel
Pokud je stejná záležitost upravena v nájemní smlouvě a stanovách družstva odlišně, má přednost ustanovení stanov.
Add Comment
Cancel
Na práva a povinnosti plynoucí z nájmu bytu, která nejsou upravena stanovami ani nájemní smlouvou, se použijí ustanovení občanského zákoníku upravující nájem bytu.
Add Comment
Cancel
Zánikem členství osoby v bytovém družstvu zanikne její nájem bytu. Vrácení členského podílu se může člen domáhat teprve po vystěhování z bytu, a to ve lhůtě
Add Comment
Cancel
Nájemné
Add Comment
Cancel
Člen družstva - nájemce družstevního bytu je povinen platit nájemné za užívání družstevního bytu ve výši skutečných nákladů družstva vynaložených na jeho provoz a správu.
Add Comment
Cancel
Do výše nájemného je zahrnuto zejména:
Add Comment
Cancel
náklady na opravy a údržbu bytů a domu a jeho příslušenství a výdaje na technické zhodnocení domu,
Add Comment
Cancel
náklady na správu družstva a domu,
Add Comment
Cancel
náklady na pojištění domu,
Add Comment
Cancel
náklady spojené s užíváním pozemku věcně příslušejícího k domu.
Add Comment
Cancel
Součástí nájemného je také částka určená na opravy a údržbu společných částí domu. Její výši stanoví členská schůze v souladu s předpokládanou mírou postupného opotřebení družstevního domu. Členská schůze může rozhodnout o povinnosti uhradit jednorázový příspěvek na konkrétně určenou opravu nebo investici.
Add Comment
Cancel
Záloha na nájemné se platí měsíčně, a to nejpozději do 25. (dvacátého pátého) dne kalendářního měsíce, za který se platí nájemné. Rozdíl mezi zálohou a skutečnými náklady vynaloženými družstvem na provoz a správu bytu za kalendářní rok vyúčtuje družstvo se členem nejpozději v termínu dle platných předpisů.
Add Comment
Cancel
Podnájem bytu
Add Comment
Cancel
Pronajatý byt nebo jeho část lze jinému přenechat do podnájmu jen s předchozím písemným souhlasem
Add Comment
Cancel
Část čtvrtá - Orgány bytového družstva
Add Comment
Cancel
Statutárním orgánem bude předseda, či představenstvo?
Add Comment
Cancel
Obecné ustanovení o orgánech družstva
Add Comment
Cancel
Bude zřízena kontrolní komise?
Orgány bytového družstva jsou: a) členská schůze družstva, b) předseda družstva c) kontrolní komise
Add Comment
Cancel
a kontrolní komise družstva jsou volenými orgány družstva. Člen představenstva nesmí být současně členem kontrolní komise.
Add Comment
Cancel
Členem volených orgánů družstva může být jen osoba, která je členem družstva, je plně svéprávná a bezúhonná ve smyslu zákona o živnostenském podnikání. Funkční období volených členů orgánů družstva je
roky/let. Členové družstva mohou být voleni do orgánů družstva opětovně.
Add Comment
Cancel
Členská schůze
Add Comment
Cancel
Členská schůze je nejvyšším orgánem družstva.
Add Comment
Cancel
Add Comment
Cancel
Do působnosti členské schůze patří zejména:
Add Comment
Cancel
přijímat a měnit stanovy,
Add Comment
Cancel
volit a odvolávat předsedu nebo kontrolní komise
Add Comment
Cancel
rozhodovat o přijetí za člena družstva, včetně jeho příslušného výkonu funkce,
Add Comment
Cancel
rozhodovat o vyloučení člena družstva,
Add Comment
Cancel
schvalovat řádnou účetní závěrku,
Add Comment
Cancel
rozhodovat o základních otázkách koncepce rozvoje družstva,
Add Comment
Cancel
rozhodovat o tvorbě a použití fondů družstva,
Add Comment
Cancel
rozhodovat o rozdělení zisku nebo úhradě ztráty,
Add Comment
Cancel
rozhodovat o vydání dluhopisů,
Add Comment
Cancel
rozhodovat o zvýšení nebo snížení členských vkladů a o dalších členských vkladech,
Add Comment
Cancel
rozhodovat o přeměně družstva,
Add Comment
Cancel
rozhodovat o zrušení družstva s likvidací,
Add Comment
Cancel
volit a odvolávat likvidátora a rozhodovat o jeho odměně,
Add Comment
Cancel
rozhodovat o nájmu bytů a nebytových prostor ve vlastnictví družstva,
Add Comment
Cancel
rozhodovat o dalších otázkách, které zákon nebo tyto stanovy svěří do její působnosti.
Add Comment
Cancel
Add Comment
Cancel
Členskou schůzi svolává předseda družstva podle potřeby alespoň jednou ročně formou pozvánky uveřejněné na internetových stránkách družstva, na vývěsce v domě a současně ji zašle členům na adresu uvedenou v seznamu členů nejméně
dnů přede dnem konání členské schůze. Členům, kteří na sebe předali kontakt formou e-mailové adresy, ji zasílá předseda družstva i elektronicky na sdělenou e-mailovou adresu.
Add Comment
Cancel
Jednání členské schůze řídí předseda družstva. O každém průběhu členské schůze se sepisuje zápis, který obsahuje:
Add Comment
Cancel
datum a konání schůze,
Add Comment
Cancel
přijatá rozhodnutí,
Add Comment
Cancel
výsledky hlasování s uvedením hlasů pro, proti a zdržel se hlasování,
Add Comment
Cancel
nepřijaté námitky členů, kteří požádali o zaprotokolování.
Add Comment
Cancel
Přílohu tvoří prezenční listina, pozvánka na členskou schůzi a podklady, které byly předloženy k projednávaným bodům.
Add Comment
Cancel
Člen družstva může podat návrh soudu na vyslovení neplatnosti usnesení členské schůze, jestliže požádal o zaprotokolování námitky na členské schůzi, která usnesení přijala, nebo jestliže námitku oznámil družstvu do 1 (jednoho) měsíce od konání této schůze. Návrh soudu lze podat jen do 1 (jednoho) měsíce ode dne, kdy člen požádal o zaprotokolování námitky, nebo od oznámení námitky družstvu.
Add Comment
Cancel
Členská schůze je usnášeníschopná za přítomnosti nadpoloviční většiny všech členů. K přijetí usnesení je potřeba souhlas většiny přítomných členů, pokud zákon nebo stanovy nestanoví jinak.
Add Comment
Cancel
Při hlasování na členské schůzi má každý člen družstva jeden hlas bez ohledu na jeho družstevní podíl. Společní členové družstva mají jeden hlas a hlasují vždy společně, jinak ten společný člen družstva, který se členské schůze účastní.
Add Comment
Cancel
Hlasování
. O způsobu hlasování rozhoduje členská schůze.
Add Comment
Cancel
Předseda družstva
Add Comment
Cancel
Předseda družstva je statutárním orgánem družstva. Přísluší mu vedení družstva, s výjimkou těch rozhodování, která stanovy nebo zákon svěřují do pravomoci jiného orgánu družstva. Předseda je volen členskou schůzí.
Add Comment
Cancel
Předseda družstva je oprávněn jednat jménem družstva navenek ve všech věcech.
Add Comment
Cancel
Předseda a v jeho nepřítomnosti místopředseda družstva plní usnesení členské schůze a odpovídá za jejich dodržování.
Add Comment
Cancel
Předsedou družstva byl zvolen
Add Comment
Cancel
Kontrolní komise
Add Comment
Cancel
Kontrolní komise kontroluje veškerou činnost družstva, projednává stížnosti členů a může požadovat jakékoliv informace a doklady o hospodaření družstva. Při výkonu své působnosti je kontrolní komise nezávislá na ostatních orgánech družstva.
Add Comment
Cancel
Kontrolní komise má
členů, kteří jsou voleni členskou schůzí výhradně z řad členů družstva.
Add Comment
Cancel
Kontrolní komise rozhoduje většinou hlasů všech svých členů, pokud zákon nebo stanovy nestanoví jinak.
Add Comment
Cancel
Kontrolní komise volí ze svých členů předsedu a
Add Comment
Cancel
Kontrolní komise dává písemné stanovisko ke každé účetní závěrce, k návrhu na rozdělení zisku nebo úhradě ztráty družstva a k návrhu na rozhodnutí o uhrazovací povinnosti členů. Na zjištěné nedostatky kontrolní komise upozorní představenstvo a dohlíží na zjednání nápravy.
Add Comment
Cancel
Kontrolní komise se schází podle potřeby, nejméně však jednou za tři měsíce. Schůzi svolává a řídí předseda, popřípadě místopředseda kontrolní komise.
Add Comment
Cancel
Část pátá
Add Comment
Cancel
Hospodaření družstva
Add Comment
Cancel
Družstvo hospodaří v předmětu své činnosti samostatně a na svůj účet.
Add Comment
Cancel
Předseda družstva
Add Comment
Cancel
je povinen zabezpečit vypracování řádné účetní závěrky a navrhnout i způsob rozdělení a užití zisku, popřípadě způsob úhrady ztrát,
Add Comment
Cancel
je povinnen vypracovat výroční zprávu o hospodaření družstva, která obsahuje přehled činností v uplynulém období a předpoklady jeho dalšího hospodaření,
Add Comment
Cancel
je povinno vypracovat výroční zprávu o hospodaření spolu s řádnou účetní závěrkou a předložit k projednání a schválení členské schůzi.
Add Comment
Cancel
Členové družstva si mohou vyžádat řádnou účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku a úhrady ztráty k nahlédnutí.
Add Comment
Cancel
Část šestá - zánik, zrušení a likvidace družstva
Add Comment
Cancel
Zánik družstva
Add Comment
Cancel
Družstvo zaniká výmazem z obchodního rejstříku.
Add Comment
Cancel
Zrušení družstva
Add Comment
Cancel
Družstvo se zrušuje:
Add Comment
Cancel
dobrovolně na základě usnesení členské schůze,
Add Comment
Cancel
zrušením konkursu po splnění rozvrhového usnesení nebo zrušením konkurzu z důvodu, že majetek úpadce je zcela nepostačující,
Add Comment
Cancel
rozhodnutím soudu.
Add Comment
Cancel
O rozhodnutí členské schůze o zrušení musí být pořízen notářský zápis.
Add Comment
Cancel
Rozhodne-li členská schůze o zrušení družstva s likvidací, ustanoví likvidátora. Likvidátor při likvidaci družstva postupuje v souladu s příslušnými právními předpisy.  
Add Comment
Cancel
Část sedmá - Závěrečná ustanovení
Add Comment
Cancel
Doručování
Add Comment
Cancel
Družstvo doručuje svým členům písemnosti zpravidla poštou nebo jiným vhodným způsobem, a to na adresu, kterou člen sdělil nebo do místa, které je družstvu známé.
Add Comment
Cancel
Doručení písemnosti doporučeným dopisem nebo do vlastních rukou je nutné pouze v případech stanovených zákonem nebo rozhodnutím členské schůze. Povinnost družstva doručit písemnost doporučeným dopisem je splněna, jakmile pošta písemnost doručí nebo jakmile ji vrátí družstvu z poslední známé adresy člena jako nedoručitelnou. Tato povinnost je splněna i tehdy, jakmile je písemnost doručena funkcionářem družstva a člen její převzetí písemně potvrdí nebo převzetí odmítne. Povinnost družstva doručit písemnost do vlastních rukou je splněna při doručování písemnosti funkcionářem družstva, jakmile člen její převzetí písemně potvrdí, při doručování poštou, jakmile pošta písemnost do vlastních rukou doručí. Účinnost doručení nastane i tehdy, jestliže pošta písemnost vrátí družstvu jako nedoručitelnou nebo jestliže člen přijetí písemnosti odmítl.
Add Comment
Cancel
Účinnost a změna stanov
Add Comment
Cancel
Tyto stanovy byly přijaty na ustavující členské schůzi družstva konané dne
Add Comment
Cancel
O změně stanov rozhoduje členská schůze.
Add Comment
Cancel
Právní poměry neupravené těmito stanovami se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 90/2012, zákon o obchodních korporacích, ve znění pozdějších předpisů.  
Add Comment
Cancel
Pokud by tyto stanovy v některém svém ustanovení odporovaly obecně platným právním předpisům, např. v důsledku pozdější změny zákona, jsou neplatné pouze v tomto odporujícím ustanovení a jejich celková platnost tím není dotčena.
Add Comment
Cancel
Add Comment
Cancel
V
dne
Add Comment
Cancel
_____________________________________

podpis

Add Comment
Cancel
I would like my document reviewed by a solicitor’s office
Ilona Černochová | Realitní advokáti s.r.o.
Show More Hide
I want to be notified of approaching deadlines (GRATIS!)
The system will automatically notify you as deadlines in the agreement approach

Download This Document as a Word Document or a PDF.

This Document costs 199 Kč (238,80 Kč with VAT)

Your Document is Generating, Please Wait.