Create a Customized Uznání dluhu na míru

This template was prepared by: Mgr. Jaroslav Zeman, Spring Walk advokátni kancelář

Instructions

  • Použijte, pokud potřebujete od dlužníka uznat jeho dluh a tím si tak zajistit lepší pozici při vymáhání; obsahuje i možnost sjednat splátkový kalendář.
  • Pokud potřebujete zajistit své peněžité i nepeněžité pohledávky více, použijte Zástavní smlouvu.
  • Pokud chcete pohledávku soudně vymáhat, odešlete Předžalobní upomínku a následně podejte Návrh na vydání platebního rozkazu.
  • Zákonnou úpravu týkající se tohoto dokumentu naleznete zde.

Uznání dluhu

Add Comment
Cancel
Dlužník,
Add Comment
Cancel
Dlužníkem je
Add Comment
Cancel
Jméno:
Add Comment
Cancel
Datum narození:
Add Comment
Cancel
Rodné číslo:
Add Comment
Cancel
Trvalé bydliště:
Add Comment
Cancel
Telefon:
Add Comment
Cancel
E-mail:
Add Comment
Cancel
(dále jako „Dlužník“)
Add Comment
Cancel
tímto v souladu s ustanovením § 2053 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění, uznává co do důvodu a výše svůj níže uvedený dluh vůči věřiteli
Add Comment
Cancel
Věřitelem je
Add Comment
Cancel
Jméno:
Add Comment
Cancel
Datum narození:
Add Comment
Cancel
Rodné číslo:
Add Comment
Cancel
Trvalé bydliště:
Add Comment
Cancel
Telefon:
Add Comment
Cancel
E-mail:
Add Comment
Cancel
(dále jako „Věřitel“)
Add Comment
Cancel
Dluh vznikl
Add Comment
Cancel
, který vznikl Dlužníkovi za nájem
na adrese
, který byl založen
uzavřenou mezi Dlužníkem a Věřitelem dne
Add Comment
Cancel
, a to na nezaplaceném nájemném za měsíc
roku
ve výši
+ slovy
Add Comment
Cancel
a na službách spojených s užíváním uvedené věci za měsíc leden roku _____ v celkové výši
+ slovy
.
Add Comment
Cancel
Add Comment
Cancel
(dále jako „Dluh“).
Add Comment
Cancel
Splacení
Add Comment
Cancel
Chcete si dohodnout splátkový kalendář?
Vyberte jednu z možností.
Dlužník se zavazuje splatit Věřiteli Dluh v splátkách, a to následovně:
Add Comment
Cancel
Pokud se Dlužník dostane do prodlení se zaplacením jakékoliv výše uvedené splátky, které bude delší než
, stává se následujícím dnem prodlení splatnou celá nezaplacená část Dluhu.
Add Comment
Cancel
Dlužník se zavazuje zaplatit všechny výše uvedené splátky
na výše uvedené adrese
.
Add Comment
Cancel
V
dne
Add Comment
Cancel
_____________________________________
Add Comment
Cancel
_____
Add Comment
Cancel
S výše uvedeným splátkovým kalendářem Dluhu souhlasím.
Add Comment
Cancel
V
dne
Add Comment
Cancel
_____________________________________
Add Comment
Cancel
_____
Add Comment
Cancel
I would like my document reviewed by a solicitor’s office
Mgr. Jaroslav Zeman | Spring Walk advokátni kancelář
Show More Hide
I want to be notified of approaching deadlines (GRATIS!)
The system will automatically notify you as deadlines in the agreement approach

Download This Document as a Word Document or a PDF.

This Document costs 199 Kč (238,80 Kč with VAT)

Your Document is Generating, Please Wait.