Create a Customized Vytýkací dopis

This template was prepared by: JUDr. Šárka Kincelová, Advokátní kancelář Šárka Kincelová, s.r.o.

Instructions

  • Použijte v případě, že zaměstnanec porušuje povinnosti vyplývající z pracovní smlouvy, interních předpisů, zákoníku práce.
  • Zákonná úprava tohoto dokumentu je k dispozici zde.
  • Dopis musí být doručen zaměstnanci do vlastních rukou (ideálně přímo na pracovišti).

Vytýkací dopis

Jméno adresáta:
Add Comment
Cancel
Datum narození:
Add Comment
Cancel
Ulice a číslo popisné:
Add Comment
Cancel
PSČ a město:
Add Comment
Cancel
Věc: Upozornění zaměstnance na porušení povinností vyplývajících z právních předpisů vztahujících se k jím vykonávané práci a výzva k odstranění nedostatků
Add Comment
Cancel
Dne
jste
do pracovního poměru k
,
,
(dále jen „zaměstnavatel“), kde nyní vykonáváte práci jako
. Podpisem pracovní smlouvy jste se zavázal plnit svědomitě a řádně pracovní úkoly, zejména dodržovat povinnosti stanovené právními předpisy, vnitřními předpisy zaměstnavatele, a dále řádně hospodařit se svěřenými prostředky, chránit majetek zaměstnavatele před poškozením, ztrátou, zničením a zneužitím, nejednat v rozporu s oprávněnými zájmy zaměstnavatele a šířit jeho dobré jméno a usilovat o jeho prospěch.
Add Comment
Cancel
Neplníte
, čímž porušujete pracovněprávní předpisy a
pracovní smlouvy.
Add Comment
Cancel
Opakovaně jste byl svým nadřízeným na neplnění povinností upozorňován a žádán o nápravu, avšak bez výsledku.
Add Comment
Cancel
Add Comment
Cancel
Současně Vás upozorňujeme na možnost výpovědi pracovní smlouvy ze strany zaměstnavatele podle
zákoníku práce v případě trvajícího porušování povinností vztahujících se k Vámi vykonávané práci. Výše popsané jednání proto považujeme za nesplnění
Add Comment
Cancel
Nedojde-li k nápravě ve lhůtě
, bude zaměstnavatel nucen ukončit s Vámi pracovní poměr výpovědí ve smyslu § 52 písm. f) zákoníku práce.
Add Comment
Cancel
Podpis zaměstnavatele
Add Comment
Cancel
V
dne
Add Comment
Cancel
_____________________________________
Add Comment
Cancel
_____
Add Comment
Cancel
Podpis zaměstnance
Je podepisováno v případě, že je dopis předáván zaměstnanci na pracovišti. Pokud je zasílán poštou, tuto část skryjte.

Add Comment
Cancel
Převzal dne
Add Comment
Cancel
_____________________________________
Add Comment
Cancel
_____
Add Comment
Cancel
I would like my document reviewed by a solicitor’s office
JUDr. Šárka Kincelová | Advokátní kancelář Šárka Kincelová, s.r.o.
Show More Hide
I want to be notified of approaching deadlines (GRATIS!)
The system will automatically notify you as deadlines in the agreement approach

Download This Document as a Word Document or a PDF.

This Document costs 199 Kč (238,80 Kč with VAT)

Your Document is Generating, Please Wait.