Create a Customized Žalobu o vypořádání společného jmění manželů

This template was prepared by: Mgr. Pavel Kosař, Mgr. Pavel Kosař

Instructions

.

Žaloba o vypořádání společného jmění manželů

Add Comment
Cancel
Návrh podává
Název soudu:
Add Comment
Cancel
Ulice a č. p.:
Add Comment
Cancel
Město a PSČ:
Add Comment
Cancel
Manžel:
Add Comment
Cancel
Jméno:
Add Comment
Cancel
Datum narození:
Add Comment
Cancel
Rodné číslo:
Add Comment
Cancel
Trvalé bydliště:
Add Comment
Cancel
(dále jako „Žalobce“)
Add Comment
Cancel
Manželka:
Add Comment
Cancel
Jméno:
Add Comment
Cancel
Datum narození:
Add Comment
Cancel
Rodné číslo:
Add Comment
Cancel
Trvalé bydliště:
Add Comment
Cancel
(dále jako „Žalovaný“)
Add Comment
Cancel
Věc: Žaloba o vypořádání společného jmění manželů
Add Comment
Cancel
Přílohy:
Add Comment
Cancel
– dle textu
Add Comment
Cancel
Dvojmo
Add Comment
Cancel
Úvodní prohlášení
Add Comment
Cancel
Manželství účastníků bylo uzavřeno dne
u
a bylo rozvedeno rozsudkem okresního soudu, č. j.
.
Add Comment
Cancel
Manželství bylo rozvedeno rozsudkem Okresního soudu
, č. j.
, ze dne
, který nabyl právní moci dne
.
Add Comment
Cancel
K dnešnímu dni nebylo vypořádáno jejich společné jmění dohodou a tímto návrhem se Žalobce domáhávypořádání jejich vzájemných majetkových vztahů.
Add Comment
Cancel
Za trvání manželství účastníci nabyli z prostředků tvořících společné jmění manželů movité nebo nemovité věci uvedené níže v tomto návrhu.
Add Comment
Cancel
1
Příkázání majetku Žalobci
Žalobce je ten, kdo bude tento návrh podávat na soud (to budete pravděpodobně vy)
Add Comment
Cancel
1.1
Žalobce navrhuje, aby soud přikázal následující majetek do výlučného vlastnictví Žalobce:
Add Comment
Cancel
Add Comment
Cancel
Add Comment
Cancel
Add Comment
Cancel
Add Comment
Cancel
Add Comment
Cancel
2
Příkázání majetku Žalovanému
Add Comment
Cancel
2.1
Žalobce navrhuje, aby soud přikázal následující majetek do výlučného vlastnictví Žalovaného:
Add Comment
Cancel
Add Comment
Cancel
Add Comment
Cancel
Add Comment
Cancel
Add Comment
Cancel
Add Comment
Cancel
3
Ocenění
Add Comment
Cancel
Aktuální cena výše uvedených věcí, jejichž vypořádání se domáhám, mi není známa a nepředpokládám, že bychom byli s žalovaným schopni se na ceně dohodnout v rámci shodných tvrzení.
Add Comment
Cancel
S ohledem na výše uvedené navrhuji dokazování znaleckým posudkem znalce z oboru oceňování věcí.
Add Comment
Cancel
Vznikly za trvání manželství nějaké společné dluhy?
Add Comment
Cancel
4
Přikázání finančních závazků
Add Comment
Cancel
Nechť je
přikázán dluh vůči věřiteli, kterým je
, IČO:
, se sídlem
, který vznikl
uzavřené dne
, jež činí ke dni podání této žaloby částku
+ slovy
.
Add Comment
Cancel
5
Finanční vypořádání
Finanční vypořádání
Add Comment
Cancel
Kromě výše uvedeného rozdělení majetku a případně dluhů chci finanční vyrovnání
Nechť je
určena povinnost zaplatit Žalovanému částku ve výši
+ slovy
na vypořádání nároků ze společného jmění manželů s přihlédnutím ke zjištěným cenám výše uvedeného majetku a dalším rozhodným skutečnostem.
Add Comment
Cancel
Spokojíte se s majetkovým vyrovnáním půl na půl?
Add Comment
Cancel
V
, dne
Add Comment
Cancel
_____________________
Add Comment
Cancel
_____
Add Comment
Cancel
I would like my document reviewed by a solicitor’s office
Mgr. Pavel Kosař | Mgr. Pavel Kosař
Show More Hide
I want to be notified of approaching deadlines (GRATIS!)
The system will automatically notify you as deadlines in the agreement approach

Download This Document as a Word Document or a PDF.

This Document costs 199 Kč (238,80 Kč with VAT)

Your Document is Generating, Please Wait.