Create a Customized Zápis z jednání valné hromady na míru

This template was prepared by: Lukáš Hojdn, AK UP legal s.r.o., recepce

Instructions

  • Použijte, pokud potřebujete přijmout nějaké rozhodnutí valné hromady (společníků) Vaší společnosti, typicky schválení účetní závěrky, jmenování jednatele/členů představenstva.

Zápis z jednání valné hromady společnosti

Zápis z jednání valné hromady
, IČO:
, se sídlem
.
Add Comment
Cancel
Datum:
, čas
hodin
Add Comment
Cancel
Místo:
Add Comment
Cancel
Add Comment
Cancel
Přítomní společníci:
Add Comment
Cancel
, datum narození
, bytem
, počet hlasů
Add Comment
Cancel
Add Comment
Cancel
Další přítomné osoby:
Add Comment
Cancel
Add Comment
Cancel
Nikdo
Add Comment
Cancel
Zahájení
Add Comment
Cancel
Jednání valné hromady zahajuje
, jakožto její svolavatel.
Add Comment
Cancel
_____ konstatuje, že jsou přítomni společníci mající dohromady
% všech hlasů, valná hromada
tedy usnášeníschopná.
Add Comment
Cancel
Chcete vložit vzdání se práva řádné a včasné svolání valné hromady?
Pokud nebyl některý ze společníků (akcionářů) společnosti řádně pozván na valnou hromadu (tedy nebyla mu včas doručena pozvánka se všemi náležitostmi), může se zde vzdát tohoto práva.
Pokud nebyl některý ze společníků (akcionářů) společnosti řádně pozván na valnou hromadu (tedy nebyla mu včas doručena pozvánka se všemi náležitostmi), může se zde vzdát tohoto práva.
Add Comment
Cancel
Vzdání se práva na řádné a včasné svolání valné hromady
Add Comment
Cancel
Společník _____ se výslovně vzdal práva na řádné a včasné svolání valné hromady.
Add Comment
Cancel
Volba předsedy valné hromady a zapisovatele
Add Comment
Cancel
_____ uvedl(a), že valná hromada musí podle zákona o obchodních korporacích zvolit svého předsedu a zapisovatele. Předsedou valné hromady byl(a) navržen(a)
a zapisovatelem/zapisovatelkou
.
Add Comment
Cancel
_____ požádal(a) přítomné, aby hlasovali o následujícím usnesení:
Add Comment
Cancel
„Předsedou valné hromady je jmenován(a) _____, datum narození
, bytem
. Zapisovatelem/zapisovatelkou valné hromady je jmenován(a) _____, datum narození
, bytem
.“
Add Comment
Cancel
Hlasování:
Add Comment
Cancel
Společník _____ (_____ hlasů)
;
Add Comment
Cancel
_____ konstatoval(a), že valná hromada společnosti
svého předsedu, kterým je _____, a zapisovatele/zapisovatelku, kterým/kterou je _____.
Add Comment
Cancel
Program valné hromady
Add Comment
Cancel
_____ se ujal(a) funkce předsedy valné hromady.
Add Comment
Cancel
Programem valné hromady je:
Add Comment
Cancel
Rozhodnutí o
Add Comment
Cancel
Add Comment
Cancel
_____ požádal(a) přítomné, aby hlasovali o výše uvedeném programu této valné hromady.
Add Comment
Cancel
Hlasování:
Add Comment
Cancel
Společník _____ (_____ hlasů)
;
Add Comment
Cancel
_____ konstatoval(a), že valná hromada společnosti
program valné hromady.
Add Comment
Cancel
Hlasování o jednotlivých bodech programu valné hromady
Add Comment
Cancel
Add Comment
Cancel
_____ přistoupil(a) k projednání prvního bodu programu valné hromady.
Add Comment
Cancel
_____ seznámil(a) přítomné společníky s účetní závěrkou společnosti za rok
.
Add Comment
Cancel
Účetní závěrka společnosti za rok _____ tvoří přílohu tohoto zápisu.
Add Comment
Cancel
_____ požádal(a) společníky, aby hlasovali o následujícím usnesení:
Add Comment
Cancel
Valná hromada společnosti schvaluje účetní závěrku za rok _____.
Add Comment
Cancel
za rok _____ ve výši
+ slovy
se:
Add Comment
Cancel
částka ve výši
+ slovy
;
Add Comment
Cancel
Hlasování:
Add Comment
Cancel
Společník _____ (_____ hlasů)
;
Add Comment
Cancel
_____ konstatoval(a), že valná hromada společnosti
uvedené usnesení.
Add Comment
Cancel
Ukončení valné hromady
Add Comment
Cancel
Program jednání valné hromady je naplněn, žádný ze společníků nevznesl požadavek zařazení dalšího bodu na program valné hromady, a tudíž _____ zasedání ukončil(a).
Add Comment
Cancel
__________________________________
Add Comment
Cancel
_____
Add Comment
Cancel
__________________________________
Add Comment
Cancel
_____
Add Comment
Cancel
I would like my document reviewed by a solicitor’s office
Lukáš Hojdn | AK UP legal s.r.o., recepce
Show More Hide
I want to be notified of approaching deadlines (GRATIS!)
The system will automatically notify you as deadlines in the agreement approach

Download This Document as a Word Document or a PDF.

This Document costs 199 Kč (238,80 Kč with VAT)

Your Document is Generating, Please Wait.