Create a Customized Závěť na míru

This template was prepared by: Mgr. Pavel Kosař, Mgr. Pavel Kosař

Instructions

  • Použijte na všechny případy, kdy chcete pořídit poslední vůli o celém svém majetku či pouze některé z jeho částí.
  • Buďte velice obezřetní a pečliví při specifikaci majetku, zejména pak nemovitostí. Nesprávná specifikace majetku by mohla mít vliv na určitost/neurčitost vymezení předmětu závěti a tím i na její platnost či neplatnost.
  • Zůstavitel má možnost do závěti přidat i podmínku, doložení času nebo příkaz, který musí dědicové splnit. Vzhledem k tomu, že zapracování podmínek a příkazů tak, aby mohly být považovány za platné, je velice složité, doporučujeme se v těchto případech obrátit raději na advokátní kancelář. 
  • V závěti můžete uvést libovolný počet dědiců.
  • Pokud závěť vytisknete a podepíšete, je třeba, aby byli u podpisu alespoň dva svědci. Svědkem nemůže být osoba nesvéprávná nebo osoba, která není znalá jazyka, ve kterém se závěť pořizuje, nebo způsobu dorozumívání, v němž se projev vůle činí. Svědkem nemůže být ani dědic, osoba dědici blízká či zaměstnanec dědice, dále pak pisatel, předčitatel, vykonavatel závěti, tlumočník či úřední osoba. 
  • Pokud svědky nechcete, je třeba vytisknutou závěť celou slovo od slova přepsat rukou.

Závěť

Já,
, bytem
, datum narození
, pořizuji o svém majetku v souladu s §1494 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, pro případ své smrti a po zralé úvaze tuto závěť:
Add Comment
Cancel
Add Comment
Cancel
Výslovně připouštím, aby se výše uvedení dědicové při pozůstalostním řízení dohodli o rozdělení majetku i jinak, než je uvedeno v této závěti.
Add Comment
Cancel
Před přítomnými svědky prohlašuji, že tato listina obsahuje mou pravou poslední vůli
Add Comment
Cancel
Tuto závěť
V
, dne
Add Comment
Cancel
______________________
Add Comment
Cancel
_____
Add Comment
Cancel
Svědci
Add Comment
Cancel
My, níže podepsaní, tímto dosvědčujeme, že _____ před námi současně přítomnými svědky podepsal(a) dnes vlastní rukou tuto závěť s rozvahou, vážně a bez donucení, a stvrzujeme, že tato závěť je skutečně projevem poslední vůle jejího výše podepsaného pořizovatele, který prohlásil, že listina obsahuje jeho poslední vůli.
Add Comment
Cancel
V _____, dne _____
Add Comment
Cancel
______________________
Add Comment
Cancel
Jméno:
, datum narození
, bydliště
Add Comment
Cancel
V _____, dne _____
Add Comment
Cancel
______________________
Add Comment
Cancel
Jméno:
, datum narození
, bydliště
Add Comment
Cancel
I would like my document reviewed by a solicitor’s office
Mgr. Pavel Kosař | Mgr. Pavel Kosař
Show More Hide
I want to be notified of approaching deadlines (GRATIS!)
The system will automatically notify you as deadlines in the agreement approach

Download This Document as a Word Document or a PDF.

This Document costs 199 Kč (238,80 Kč with VAT)

Your Document is Generating, Please Wait.